Modifikácia BSM notárskou zápisnicou

Otázka:

Dobrý deň, rodičia nám chcú darovať s manželom nehnuteľnosť. Bude nehnuteľnosť predmetom bezpodielového spoluvlastníctva?

Odpoveď:

Ustanovenie § 143 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) stanovuje, že z bezpodielového spoluvlastníctva sú vylúčené veci, ktoré jeden z manželov získal darom za trvania manželstva. V prípade, ak by ste získali nehnuteľnosť darom obaja, stanete sa jej podielovými spoluvlastníkmi, z čoho vyplýva, že budete mať kvantitatívne vymedzený podiel na spoločnej veci (napríklad každý v ½). Pokiaľ Vám rodičia spoločne darujú nehnuteľnosť, v darovacej zmluve by mali uviesť aj veľkosť podielov, ktoré každý z Vás nadobudne, inak platí, že podiely oboch z Vás sú rovnaké.

„V prípade darov iných osôb manželom musia byť splnené náležitosti darovacej zmluvy. Pre posúdenie otázky, kto je obdarovaný, bude rozhodujúci úmysel darcu, či totiž chcel darovať vec len jednému z manželov alebo obom. Tento úmysel bude možné vo väčšine prípadov usudzovať len z okolností, za ktorých došlo k darovaniu. Nevystačí sa pritom len s posudzovaním povahy predmetu, či slúži potrebám celej rodiny alebo len jedného z manželov, ale treba vždy vychádzať z úmyslu darcu.“ (Fekete I.: Občiansky zákonník. Komentár. II. zväzok).

Jedinou možnosťou ako získať darované veci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov je modifikácia bezpodielového spoluvlastníctva formou dohody o rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva. Touto dohodou môžete do bezpodielového spoluvlastníctva zahrnúť aj veci, ktoré by inak patrili do Vášho výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva. Pre platnosť tejto dohody sa vyžaduje splnenie nasledovných predpokladov:

  1. uzavretie dohody o rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva počas trvania manželstva
  2. forma notárskej zápisnice
  3. účinky do budúcnosti, z čoho vyplýva, že sa nemôže vzťahovať na veci nadobudnuté do bezpodielového spoluvlastníctva pred uzavretím dohody o rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva
  4. nemôže zasahovať už do existujúcich práv

Prečítajte si aj: Zúženie BSM počas trvania manželstva notárskou zápisnicou