Môže cudzinec (manžel Slovenky) pracovať bez povolenia na prácu?

Otázka:

Chcem sa informovať, že keď Slovenska uzavrie manželstvo s cudzincom z tretej krajiny, musí potom cudzinec po uzavretí manželstva pri zamestnaní, alebo pri zmene zamestnania žiadať zakaždým o povolenie na prácu? Alebo tým, že je manželom príslušníčky SK nepotrebuje už povolenie na prácu? Môže sa zamestnať ako občan SR?

Odpoveď:

Podmienky zamestnávania cudzincov s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa ustanovenia § 23a ods. 1 písm. a) uvedeného zákona môže zamestnávateľ (bez toho aby bolo potrebné vydanie povolenia na zamestnanie alebo potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta) zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 

Podmienky pre udelenie trvalého pobytu sú upravené v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O udelenie trvalého pobytu je v zmysle ustanovenia § 43 ods. 1 písm. a) oprávnený požiadať aj štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je manželom štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Cudzinec je oprávnený požiadať o udelenie trvalého pobytu na päť rokov, následne mu môže byť udelený trvalý pobyt na neobmedzený čas. 

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu sa podáva osobne. Štátny príslušník môže žiadosť podať na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky alebo na oddelení cudzineckej polície ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt (napr. na základe skôr vydaného povolenia na prechodný pobyt na účel zamestnania), ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného tolerovaného pobytu, národného (tzv. D) víza, na základe schengenského víza udeleného iným členským štátom na základe dohody o zastúpení pri udeľovaní schengenských víz medzi Slovenskou republikou a iným členským štátom, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje alebo o osobu s postavením Slováka žijúceho v zahraničí. 

Žiadosť je potrebné podať na úradnom tlačive spolu s aktuálnymi fotografiami (2 ks 3 x 3,5 cm), sobášnym listom, výpisom z registra trestov a dokladmi preukazujúcimi finančné zabezpečenie a zabezpečenie ubytovania. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pokiaľ ako manželka cudzinca máte na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, môže Váš manžel požiadať o udelenie trvalého pobytu. Ako cudzinec s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky sa môže zamestnať bez povolenia na zamestnanie a bez potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. V prípade, že by Váš manžel po uzavretí manželstva nepožiadal o udelenie trvalého pobytu, ale na území Slovenskej republiky by sa zdržiaval na základe prechodného pobytu na účel zamestnania vyžadovalo by sa povolenie na zamestnanie alebo potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta pri každej zmene zamestnania. 

Prečítajte si aj: Vybavenie pobytu pre manžela – cudzinca mimo EÚ