Zastupovanie zosnulej pred ukončením dedičského konania

Otázka:

Moja mama za života vlastnila poľnohospodársku pôdu, ktorá je súčasťou poľovného revíru. Mama zomrela tento rok, dedičské konanie nebolo zatiaľ právoplatne ukončené (ešte sa ani nezačalo). Zhodou okolností na koniec mesiaca júla/2020 je plánované zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov podľa § 5 zákona č. 274/2009 o poľovníctve.

Kto v takomto prípade môže na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov zastupovať zosnulú? Resp. akým spôsobom môže byť uplatnené právo podľa § 5 ods. 6) zákona č. 274/2009 o poľovníctve? „Na zhromaždení má hlas vlastníka poľovného pozemku váhu podielu na výmere vlastnených poľovných pozemkov k navrhovanej výmere poľovného revíru.“

Odpoveď:

Podľa § 460 Občianskeho zákonníka „Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.“ 

Aj napriek tomuto delačnému princípu, ingerencia štátu je nevyhnutná, aby ste ako dedič dedičstvo nadobudli. V súčasnosti ste teda potenciálnym nadobúdateľom dedičstva. Ak by ste podľa vydaného uznesenia notára nadobudli dedičstvo, stanete sa vlastníkom so spätnými účinkami ku dňu smrti poručiteľa. Ak poručiteľ zanechal viac dedičov, títo sú až do vyporiadania právoplatným uznesením súdu považovaní za vlastníkov celého majetku patriaceho poručiteľovi. Z právnych úkonov týkajúcich sa vecí patriacich do dedičstva alebo majetkových práv patriacich do dedičstva sú oprávnení a povinní voči iným osobám spoločne a nerozdielne. 

V praxi je možné si od notára, ktorý má dedičské konanie pridelené, vyžiadať potvrdenie o okruhu osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako dedičia poručiteľa, prípade doklad o dedičoch, ak je ich okruh už ustálený. V tomto prípade by mohli na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov vystupovať všetci spoločne, avšak nakoľko ešte nemáte právoplatný titul o nadobudnutí dedičstva, nemusí byť takéto potvrdenie notára akceptované a na zhromaždení nemusíte byť pripustený ani hlasovať.

Viac si prečítate v našom článku Nakladanie s dedičstvom pred ukončením dedičského konania