Narodenia dieťaťa na území Slovenska dvom cudzincom

Otázka

Dovoľujeme si Vás požiadať o informáciu ohľadom narodenia dieťaťa na území Slovenska dvom občanom tretej krajiny, ktorí sú manželia. Otec dieťaťa má udelený pobyt na Slovensku a manželka sa tu nachádza na dočasnom útočisku. Aké majú povinnosti a možnosti prihlásenia dieťaťa na cudzineckú políciu? Aké sú lehoty a postup? Aké dokumenty sú k tomu potrebné? 

Odpoveď:

Podmienky pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky upravuje zákon  č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“).

Vo Vašom prípade môžu rodičia požiadať pre dieťa buď o pobyt, alebo o dočasné útočisko.

Ak sa narodí na území Slovenskej republiky štátny príslušník tretej krajiny, ktorého rodič má udelený pobyt na území Slovenskej republiky, môže rodič štátneho príslušníka tretej krajiny narodeného na území Slovenskej republiky alebo členského štátu požiadať policajný útvar o udelenie pobytu. Policajný útvar udelí tomuto dieťaťu:

  1. a)prechodný pobyt podľa § 27 zákona o pobyte cudzincov, ak majú rodičia udelený prechodný pobyt,
  2. b)prechodný pobyt podľa § 27 zákona o pobyte cudzincov, ak má rodič udelený dlhodobý pobyt podľa § 52 zákona o pobyte cudzincov,           
  3. c)trvalý pobyt podľa § 43 zákona o pobyte cudzincov, ak má rodič udelený trvalý pobyt podľa § 43 zákona o pobyte cudzincov,
  4. d) trvalý pobyt podľa § 46 zákona o pobyte cudzincov, ak má rodič udelený trvalý pobyt podľa § 46 zákona o pobyte cudzincov.    

K žiadosti rodič predloží

a)platný cestovný doklad dieťaťa alebo vlastný platný cestovný doklad, v ktorom je dieťa zapísané,           

b)rodný list dieťaťa,        

c)dve fotografie dieťaťa s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu,

d)doklad o finančnom zabezpečení pobytu dieťaťa,     

e)doklad o zabezpečení ubytovania dieťaťa.     

Zabezpečenie ubytovania podľa § 122 zákona o pobyte cudzincov sa preukazuje jedným z dokladov :

  • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti,     
  • nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,   
  • potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, alebo         
  • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.

K uvedenej žiadosti o pobyt je potrebné predložiť platný cestovný doklad dieťaťa, inak žiadosť nebude prijatá. Z uvedeného nie je možné požiadať o výnimku nedoloženia cestovného dokladu.

Pre udelenie dočasného útočiska pre dieťa narodené na území Slovenskej republiky musíte kontaktovať Migračný úradu SR.

Kontakt na Migračný úrad SR nájdete na stránke:

https://www.minv.sk/?kontakty_migracny_urad

zdroj: uhcp

Zákonná úprava:

(3) Ak rodič za štátneho príslušníka tretej krajiny narodeného na území Slovenskej republiky alebo členského štátu nepožiada o udelenie pobytu podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť jeho vycestovanie do 90 dní od narodenia, ak tomu nebránia vážne dôvody.      

(4) Policajný útvar rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 do 30 dní od doručenia žiadosti policajnému útvaru. Pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny narodeného na území Slovenskej republiky alebo členského štátu sa považuje za oprávnený až do právoplatného rozhodnutia
o žiadosti podľa odseku 1.   

(5) Ak sa žiadosti podľa odseku 1 vyhovie, policajný útvar písomné rozhodnutie nevydáva a rodičovi zašle písomné oznámenie, že dieťaťu bol udelený pobyt na území Slovenskej republiky, v ktorom uvedie dátum udelenia pobytu.           

(6) Policajný útvar zamietne žiadosť podľa odseku 1, ak   

a)    rodič predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje,        

b)   údaje v cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti,      

c)    rodič nepredložil doklady podľa odseku 2.   

(7) Pri zániku a zrušení udeleného pobytu na základe žiadosti podľa odseku 1 platia ustanovenia tohto zákona podľa druhu udeleného pobytu.

Pokiaľ je matka na dočasnom útočisku, tak dieťa môže získať dočasné útočisko. Na začatie konania je potrebné oznámiť narodenie dieťaťa cudzinke s poskytnutým dočasným útočiskom – zaslať migračnému úradu rodný list dieťaťa. /zdroj. procedurálny odbor, migračný úrad/