Neodkladné opatrenie – zákaz nakladania s vecami

Otázka:

Je nejaká možnosť zablokovať prípadný predaj domu, ak som požiadala o obnovu dedičského konania?

Odpoveď:

Súd môže v súvislosti s týmto prípadom vydať neodkladné opatrenie. Je to urýchlená ochrana porušených alebo ohrozených práv. Neodkladné opatrenie je možné vydať len na základe splnenia určitých podmienok a v presne stanovených prípadoch.

Súd môže neodkladné opatrenie vydať na návrh jednej zo strán, a to z dôvodov v § 325 ods. 2 zákona č. 160/2015 Civilný sporový poriadok, aby strana:

  1. poskytla aspoň časť pracovnej odmeny, ak ide o trvanie pracovného pomeru a navrhovateľ zo závažných dôvodov nepracuje
  2. zložila peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde
  3. nenakladala s určitými vecami alebo právami
  4. niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala
  5. nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia
  6. nevstupovala alebo iba obmedzene vstupovala do domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto, kde býva, zdržiava sa alebo ktoré pravidelne navštevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duševnú integritu svojím konaním ohrozuje
  7. písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť takým konaním ohrozená
  8. sa na určenú vzdialenosť nepribližovala alebo iba obmedzene približovala k osobe, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť jej konaním ohrozená“

Návrh na neodkladné opatrenie musí obsahovať najmä všeobecné náležitosti podania, tzn. ktorému súdu je návrh určený, identifikácia osoby, ktorá návrh podáva, čo sa návrhom sleduje, podpis a dátum. Zároveň je potrebné označiť strany sporu, pravdivo a čo najpresnejšie opísať rozhodujúce skutočnosti, označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Okrem toho musí návrh obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností, ktoré odôvodnia existenciu potreby bezodkladnej úpravy pomerov, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a určenie, akého neodkladného opatrenia sa domáhate.

Otázka

Aký je rozdiel medzi predbežným opatrením a neodkladným opatrením? 

Odpoveď:

„Ústavný súd si uvedomuje rozdielnosť bývalej právnej úpravy predbežných opatrení a súčasnej právnej úpravy neodkladných opatrení.

Prijatím Civilného sporového poriadku sa zmenila koncepcia právnej úpravy predbežných opatrení podľa Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorej bolo cieľom predbežných opatrení dočasne upraviť pomery účastníkov konania a následne rozhodnúť vo veci samej, resp. cieľom bolo eliminovať ohrozenie budúcej exekúcie. Nová právna úprava upúšťa od doterajšej koncepcie predbežnosti poskytovanej ochrany, pretože po nariadení navrhovaných opatrení nemusí nevyhnutne nasledovať konanie vo veci samej. Podľa § 336 ods. 1 CSP môže súd pri nariadení neodkladného opatrenia pred začatím konania vo výroku uznesenia uložiť navrhovateľovi povinnosť podať v určitej lehote žalobu vo veci samej. Ak je predpoklad,
že neodkladným opatrením možno dosiahnuť trvalú úpravu pomerov medzi stranami, súd túto povinnosť neuloží. Nová právna úprava pripúšťa nariadenie neodkladného opatrenia, ktorého obsah by bol totožný s výrokom vo veci samej (§ 330 ods. 2 CSP), na rozdiel od úpravy podľa Občianskeho súdneho poriadku, pri ktorej dočasnosť predbežných opatrení vylučovala možnosť takého výroku, ktorý by bol obsahovo totožný s výrokom vo veci samej.
Súd môže tiež určiť, že neodkladné opatrenie bude trvať len po určený čas (§ 330 ods. 1 CSP). Neodkladné opatrenie zanikne, ak uplynul čas, na ktorý bolo nariadené (§ 333 CSP).“ Uznesenie Ústavného súdu SR č. IV. ÚS 527/2018-15

Otázka

Ako je to s neodkladným opatrením ohľadom maloletých? 

Odpoveď:

Podrobné informácie nájdete v našom článku tu:

Neodkladné opatrenie vo veciach maloletých detí