Neodkladné opatrenie – zákaz nakladania s vecami

Otázka:

Je nejaká možnosť zablokovať prípadný predaj domu, ak som požiadala o obnovu dedičského konania?

Odpoveď:

Súd môže v súvislosti s týmto prípadom vydať neodkladné opatrenie. Je to urýchlená ochrana porušených alebo ohrozených práv. Neodkladné opatrenie je možné vydať len na základe splnenia určitých podmienok a v presne stanovených prípadoch.

Súd môže neodkladné opatrenie vydať na návrh jednej zo strán, a to z dôvodov v § 325 ods. 2 zákona č. 160/2015 Civilný sporový poriadok, aby strana:

  1. poskytla aspoň časť pracovnej odmeny, ak ide o trvanie pracovného pomeru a navrhovateľ zo závažných dôvodov nepracuje
  2. zložila peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde
  3. nenakladala s určitými vecami alebo právami
  4. niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala
  5. nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia
  6. nevstupovala alebo iba obmedzene vstupovala do domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto, kde býva, zdržiava sa alebo ktoré pravidelne navštevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duševnú integritu svojím konaním ohrozuje
  7. písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť takým konaním ohrozená
  8. sa na určenú vzdialenosť nepribližovala alebo iba obmedzene približovala k osobe, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť jej konaním ohrozená“

Návrh na neodkladné opatrenie musí obsahovať najmä všeobecné náležitosti podania, tzn. ktorému súdu je návrh určený, identifikácia osoby, ktorá návrh podáva, čo sa návrhom sleduje, podpis a dátum. Zároveň je potrebné označiť strany sporu, pravdivo a čo najpresnejšie opísať rozhodujúce skutočnosti, označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Okrem toho musí návrh obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností, ktoré odôvodnia existenciu potreby bezodkladnej úpravy pomerov, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a určenie, akého neodkladného opatrenia sa domáhate.