Pobyt cudzinca na obdobie dôchodku

Otázka

Mám známeho, ktorý by na Slovensku chcel dožiť, my by sme sa o neho postarali, nie sme však rodina. Na tento účel by chcel pobyt na Slovensku, je občan Anglicka. Aký pobyt si môže na Slovensku vybaviť?

Odpoveď:

Občan UK, ktorý nespadá pod dohodu o vystúpení UK z EU a teda nepožíva pobytové práva z nej vyplývajúce, je na území Slovenskej republiky v postavení štátneho príslušníka tretej krajiny, na ktorého sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

 

Ak nejde o rodinného príslušníka občana Slovenskej republiky ani o rodinného príslušníka občana EU, táto osoba nespĺňa podmienky na udelenie trvalého pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny ani na registráciu práva na pobyt rodinného príslušníka občana EU.

 

Čo sa týka možnosti získania prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, každý z druhov prechodného pobytu je viazaný na konkrétny účel  ako napr. podnikanie, zamestnanie, štúdium a podobne. Účel si musí z možností vybrať sám. To znamená, že ani prechodný pobyt na území Slovenskej republiky mu nemôže byť udelený len na účel dožitia / dôchodku na Slovensku.

 

Jedinou možnosťou spomínaného občana UK je krátkodobý pobyt na základe oslobodenia od vízovej povinnosti, ktorý je však limitovaný časovo na 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Ide však o pobyt spojený skôr s turistickými aktivitami a podobne, čo však nekorešponduje s jeho úmyslom dožiť na území Slovenskej republiky, nakoľko po uplynutí 90 dní by musel vycestovať z územia Slovenskej republiky. (zdroj: uhcp)