Povinnosť súrodencov poskytnúť starostlivosť rodičom

Otázka:

Môj otec je na dôchodku a momentálne v nepriaznivej finančnej situácií. Sme dvaja súrodenci no moja sestra nejaví záujem otcovi v žiadnom smere pomôcť. Pokiaľ viem ako jeho dieťa som povinný mu v tejto situácií aspoň finančne pomôcť. Avšak nechcem sa na tom podieľať len sám nakoľko mám aj oveľa nižší príjem ako moja sestra. Môžem od nej neskôr peniaze na pomoc požadovať?

Odpoveď:

Podľa platnej legislatívy je každé dieťa, ktoré je už schopné samostatne sa živiť, povinné podieľať sa na výživnom voči svojim rodičom, ktorý to nedokážu samy. Danú povinnosť zakladá § 66 a nasl. zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine: 

Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.“ 

Zároveň by sme radi upozornili na druhý odsek vyššie citovaného ustanovenia, podľa ktorého dieťa, ktoré ma vyšší príjem je povinné podieľať sa na výžive svojho rodiča s využitím vyšších finančných prostriedkov. 

Výška výživného sa určuje na základe § 75 ods.1 zákona o rodine: „Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.“ 

Dávame do pozornosti obdobný prípad z našej poradne.