Povinnosti zamestnávateľa po udelení pobytu zamestnancovi – cudzincovi

Otázka:

Aké má povinnosti zamestnávateľ, ktorý prijal do pracovného pomeru cudzinca z tretej krajiny po tom, ako cudzincovi bol udelený na Slovensku pobyt?

Odpoveď:

Zamestnávateľovi vznikajú nasledujúce povinnosti: 

  • Uchovávať kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt počas trvania zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny.
  • Písomne informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. Ak ide o zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľ je povinný k informáciám priložiť kópiu pracovnej zmluvy.
  • Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.
  • Prihlásiť zamestnanca do zdravotnej poisťovne. (Najprv je potrebné, aby cudzinec podal prihlášku do zdravotnej poisťovne spolu s pracovnou zmluvou s uvedením výšky mzdy, alebo pracovnú zmluvu a mzdový list, z ktorého vyplýva výška mzdy, následne po zaregistrovaní cudzinca je možné jeho prihlásenie zamestnávateľom).
  • Prihlásiť zamestnanca do sociálnej poisťovne. (Postup ako u slovenských zamestnancov).
  • Zamestnávateľ je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť oddeleniu cudzineckej polície nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ak vydal písomný prísľub na zamestnanie.
  • Zamestnávateľ je povinný v lehote do troch pracovných dní oznámiť oddeleniu cudzineckej polície skončenie pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny. 

V prípade kontroly je tiež potrebné, aby zamestnávateľ predložil dokument „Dodatočné údaje o zamestnaní“ vydaný Oddelením cudzineckej polície po udelení pobytu cudzincovi z tretej krajiny. 

Všetky povinnosti sú uvedené aj v poučení, ktoré cudzinec dostal na oddelení cudzineckej polície.  

V poučení je zahrnutá aj povinnosť doložiť lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie do 30 dní odo dňa prevzatia preukazu o pobyte cudzinca.

Prečítajte si aj:

Povinnosti cudzincov z tretích krajín po udelení prechodného pobytu. 

Za akých podmienok môže slovenský zamestnávateľ zamestnať občanov z krejín mimo EÚ