Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Dátum: 30.04.2013 |

(posledná aktualizácia článku 29.1.2019) Vzhľadom na situáciu na trhu práce sa čím ďalej tým viac zamestnávateľov zaujíma o možnosti zamestnania cudzincov zo štátov mimo Európskej únie – tzv. tretích krajín. Možnosti zamestnania štátnych príslušníkov tretích štátov s miestom výkonu práce v Slovenskej republike upravuje predovšetkým zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“) a zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“). V tomto článku si priblížime najčastejšie možnosti zamestnania takýchto cudzincov.

Obsah:

 1. Zamestnanie cudzinca na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
 2. Zamestnanie cudzinca na základe povolenia na zamestnanie
 3. Zamestnanie cudzinca, u ktorého sa nevyžaduje ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ani povolenie na zamestnanie
 4. Dĺžka prechodného pobytu na účely zamestnania
 5. Doklady potrebné k získaniu prechodného pobytu na účely zamestnania
 6. Úradné preklady dokumentov
 7. Podpisy na dokumentoch pre cudzineckú políciu
 8. Lehota na rozhodnutie
 9. Kde sa podáva žiadosť o pobyt
 10. Možnosti zamestnávania cudzincov z tretích krajín od mája 2018
  1. Zaškolenie zamestnanca – cudzinca
  2. Vnútropodnikový presun vedúcich pracovníkov a stážistov
  3. Dodávka tovaru alebo služieb na základe obchodnej zmluvy
  4. Zánik možnosti vyslania
 11. Zamestnávanie občanov Indie na Slovensku
 12. Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie
 13. Zamestnanie cudzinca agentúrou dočasného zamestnávania

Máte zájem zamestnať cudzinca? Pomôžeme Vám, celý proces za Vás vybaví naša advokátska kancelária, kontaktujte nás!

Podľa ustanovenia § 21 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti, môže zamestnávateľ zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

 • je držiteľom modrej karty Európskej únie
 • má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta;
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania;
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny;
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie alebo
 • spĺňa podmienky podľa § 23a.

Upozorňujeme, že zamestnanie cudzinca z tretej krajiny, ako je uvedené vyššie, je možné len tzv. na pracovnú zmluvu (nie na dohodu). Uvedené vyplýva z § 21 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti, podľa ktorého „Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere.“ 

Pri zamestnávaní cudzincov nad 90 dní je potrebné okrem povolenia od úradu práce získať aj povolenie na pobyt. V zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 a ods. 2 zákona o pobyte cudzincov možno cudzincovi z tretej krajiny udeliť prechodný pobyt na účel zamestnania na základe:

 • potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo
 • povolenia na zamestnanie alebo
 • pokiaľ sa u neho nevyžaduje ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ani povolenie na zamestnanie.

Prechodný pobyt môže byť udelený na jeden z nasledovných účelov uvedených v zákone o pobyte cudzincov, najčastejšie na účel zamestnania, podnikania, štúdia, zlúčenia rodiny atď. V prípade, že cudzinec chce vykonávať inú činnosť, než na ktorú má povolenie na prechodný pobyt (napr. doštudoval a chce sa zamestnať), musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Prečítajte si aj náš článok, kde sa venujeme otázke či je možné podnikať alebo pracovať v prípade prechodného pobytu na účely zlúčenia rodiny.

1. Zamestnanie cudzinca na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

 • na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
 • na základe pracovného povolenia alebo
 • ak sa nevyžaduje ani potvrdenie ani pracovné povolenie.

Zamestnanec, ktorý chce zamestnať cudzinca na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta je povinný najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania písomne oznámiť voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej ako „ÚPSVaR“). Pracovná ponuka sa zverejňuje na stránke www.istp.sk. Upozorňujeme, že v ponuke je potrebné zaškrtnúť, že (i) práca je vhodná aj pre príslušníka z tretej krajiny a že (ii) nejde o vysokokvalifikovaného zamestnanca (pri modrej karte je totiž potreba uznávania dokladu o vzdelaní, čo celý proces natiahne o niekoľko týždňov).

Tiež upozorňujeme, že voľné pracovné miesto je potrebné od 1.1.2019 nahlasovať v každom prípade, čiže aj v prípade, ak sa pri obsadzovaní pracovného miesta neprihliada na situáciu na trhu práce.

ÚPSVaR miestne príslušný podľa miesta, kde bude cudzinec vykonávať prácu, vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta do piatich dní na základe žiadosti Oddelenia cudzineckej polície PZ (ďalej ako „OCP“). Potvrdenie obsahuje súhlas alebo nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta cudzincom. 

Súhlasné potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ÚPSVaR vydá, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie, pričom ÚPSVaR prihliada na situáciu na trhu práce. 

Praktický postup je teda taký, že zamestnávateľ oznámi ÚPSVaR voľné pracovné miesto, po uplynutí minimálne 20 pracovných dní od zverejnenia voľného pracovného miesta môže cudzinec podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu na OCP na účel zamestnania. Po podaní žiadosti OCP požiada ÚPSVaR o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Súhlasné potvrdenie je podmienkou udelenia prechodného pobytu na účel zamestnania. Žiadateľ tak s ÚPSVaR nekomunikuje a na úrad práce nič nepodáva, všetko zariadi OCP.

Podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta je od 1.1.2019 aj, že zamestnávateľ, ktorý chce prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti.  

Zjednodušená situácia je v nasledovných prípadoch, keď ÚPSVaR vydá tento súhlas bez toho, aby prihliadol na situáciu na trhu práce ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva v Slovenskej republike:

 • sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo
 • vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti, alebo
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 8 písm. b) a c), t.j. štátneho príslušníka tretej krajiny s vysokoškolským vzdelaním, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva odbornú prípravu (stáž) na účely profesionálneho rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania, štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment.

Ďalšou výnimkou, keď ÚPSVaR vydá súhlas bez ďalšieho skúmania situácie na trhu práce (bez potreby dodržania vyššie spomínaných 20 dní) je prípad, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily štátnym príslušníkom tretej krajiny v okrese podľa § 12 ods. ai). Zoznam týchto nedostatkových pozícií sa nachádza na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Tu však je ďalšou podmienkou, že zamestnávateľ, ktorý chce prijať do zamestnania takéhoto zamestnanca – cudzinca zamestnáva menej ako 30 % štátnych príslušníkov tretej krajiny z celkového počtu zamestnancov, pričom do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Za účelom splnenia tejto podmienky je jednou z príloh aj čestné vyhlásenie zamestnávateľa. Toto čestné vyhlásenie sa podáva na oficiálnom tlačive Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily nájdete na tomto odkaze

Podmienky v prípade sezónneho zamestnania a vnútropodnikového presunu sú upravené v § 21b ods. 4 zákona o službách zamestnanosti. Zákon o službách zamestnanosti upravuje aj podmienky zrušenia vydaného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Pre zhrnutie: V tomto prípade cudzinec nežiada úrad práce o povolenie na zamestnanie, ale iba o prechodný pobyt na účel zamestnania. Tento prechodný pobyt vydáva príslušný útvar policajného zboru najviac na 2 roky (výnimky sú ustanovené v tomto článku). Udeleniu tohto účelového pobytu predchádza séria krokov tak zo strany zamestnanca ako aj zamestnávateľa. Ak chce zamestnávateľ zamestnať cudzinca, je povinný do 20 pracovných dní pred tým, ako cudzinec podá žiadosť o prechodný pobyt nahlásiť na príslušnom úrade práce voľné pracovné miesto cez ostp.sk. Výnimkou je prípad nedostatkovej pozície. Po uplynutí 20 pracovných dní vydá zamestnávateľ prísľub na zamestnanie alebo uzatvorí s cudzincom pracovnú zmluvu. Cudzinec podá po uplynutí 20 dní od nahlásenia voľného pracovného miesta zamestnávateľom (ak nejde o nedostatkovú pozíciu) žiadosť o prechodný pobyt a to buď na útvar policajného zboru alebo na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí. Žiadosť musí obsahovať pracovnú zmluvu alebo prísľub na zamestnanie (ako potvrdenie o účele pobytu), platný cestovný doklad, 2 fotografie rozmerov 3 x 3,5 cm, doklad o finančnom zabezpečení pobytu, potvrdenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zabezpečení ubytovania (t. j. list vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností vydaný na meno cudzinca, nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a výpis z listu vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, alebo čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a výpis z listu vlastníctva alebo doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti) a správny poplatok.

2. Zamestnanie cudzinca na základe povolenia na zamestnanie

V zákonom stanovených prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ale povolenie na zamestnanie.

ÚPSVaR môže udeliť povolenie na zamestnanie na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny alebo zamestnávateľa, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Novými podmienkami od 1.1.2019 je, že zamestnávateľ nesmel porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie.
V nasledujúcich prípadoch je potrebné oznámiť voľné pracovné miesto najmenej desať pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie (§ 22 ods. 2), ak cudzinec:

 1. a) bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 2. b) bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,
 3. c) má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
 4. d) má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky. 

Sezónne zamestnanie na účely tohto zákona je činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce. Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. 

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie sa podáva na predpísanom tlačive spolu s prílohami podľa § 22 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti:

 • pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,
 • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny alebo doklad o požadovanom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, alebo doklad o požadovanom vzdelaní vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku, ak ide o regulované povolanie,
 • ak žiadosť podáva zamestnávateľ aj písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny so žiadosťou spolu s overením pravosti podpisu podľa právnych predpisov štátu, ktorého je občanom, alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 • doklad o pobyte na účel zlúčenia rodiny,
 • kópia dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie.

Prílohou žiadosti je aj doklad o ubytovaní, ako aj doklad preukazujúci zdravotné poistenie.

Lehota na vydanie povolenia na zamestnanie je:

 • 20 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti
 • do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia na účel sezónneho zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému v období piatich rokov pred podaním tejto žiadosti bolo udelené povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania alebo bol udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania. V tomto prípade teda cudzinec alebo jeho zamestnávateľ najprv podá žiadosť o vydanie povolenia na zamestnanie a po jeho udelení podá žiadosť o vydanie prechodného pobytu na účel zamestnania na príslušnom OCP. 

Povolenie na zamestnanie môže úrad na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť najviac na dva roky, a to i opakovane. Povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania môže úrad na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny jedenkrát predĺžiť, ak bolo povolenie na zamestnanie udelené na menej ako 90 dní, pričom celková doba povolenia na zamestnanie nesmie presiahnuť 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov; to sa vzťahuje aj na zamestnanie u iného zamestnávateľa. 

V tomto prípade teda cudzinec alebo jeho zamestnávateľ najprv podá žiadosť o vydanie povolenia na zamestnanie na príslušnom úrade práce a po jeho udelení podá žiadosť o vydanie prechodného pobytu na účel zamestnania na príslušnom OCP. 

Podľa tohto bodu sa postupuje aj v prípade, ak má cudzinec priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu v SR (napr. v Českej republike možno o takýto pobyt požiadať na pracovisku Ministerstva vnitra Českej republiky) – vtedy mu útvar policajného zboru udelí prechodný pobyt na čas potrebný na dosiahnutie účelu, najviac na 5 rokov. Udelený prechodný pobyt sa pre takéhoto cudzinca nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak splní povinnosť nahlásiť útvaru Policajného zboru začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu. Postup zamestnávateľa aj cudzinca je podobný ako v prípade potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, avšak lehoty sa skracujú na 15 dní a nehradí sa za žiadosť správny poplatok. Ak cudzinec spĺňa vyššie uvedené podmienky, môže žiadať o vydanie povolenia na zamestnanie (vo forme formulára). Žiadosť o povolenie musí obsahovať nasledovné: platný cestovný doklad, pracovnú zmluvu alebo prísľub zamestnávateľa na prijatie cudzinca do zamestnania, rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní/ doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ak ide o regulované povolanie, kópia dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie. Útvar policajného zboru vydáva pracovné povolenie na obdobie uvedené v tomto článku nižšie.

3. Zamestnanie cudzinca, u ktorého sa nevyžaduje ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ani povolenie na zamestnanie

Zákon o službách zamestnanosti v § 23a obsahuje niekoľko desiatok výnimiek, kedy je možné zamestnať cudzinca bez potreby potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo povolenia na zamestnanie. Výnimky sa vzťahujú na tieto prípady cudzinca z tretej krajiny:

a) ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

b) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,

c) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,

1. po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

2. ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty,

3. ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 8 písm. b alebo c) alebo ah) 

4. ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f),

d) ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky,

e) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,

f) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a

1. ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo

2. ktorého pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,

g) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,

h) ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis,

i) ktorému bol udelený azyl,

j) ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,

k) ktorému sa poskytlo dočasné útočisko,

l) ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom roku a ktorý je

1. pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo

2. výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,

m) ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo v súvislosti s dodávkou tovaru uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

n) ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie,

o) ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej republiky zaručuje vzájomnosť,

p) ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,

r) ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,

s) ktorý vykonáva odbornú prax alebo odborný výcvik podľa osobitných predpisov v školách alebo školských zariadeniach,

t) ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky,

u) ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na šesť po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okrese podľa § 12 písm. ai) a ktorý má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto,

v) ktorý nedovŕšil 26 rokov veku a ktorý bude zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež alebo programov pre vzdelávanie, ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje,

w) ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,

x) ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, vykonávaním činností, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci,

y) ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci,

z) ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,

aa) ktorý vykonáva činnosť pre právnickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie o významnej investícií, a ktorý

1. riadi túto právnickú osobu alebo jej organizačnú zložku alebo

2. má mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti alebo poznatky nevyhnutné na prevádzku spoločnosti, výskumné techniky alebo manažment, ak vykonávanie tejto činnosti nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

ab) ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov,

ac) ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi,

ad) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života,

ae) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania,

af) ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

ag) ktorý má udelené národné vízum a

1. na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,

2. ktorý sa podieľa na realizácii filmového projektu na území Slovenskej republiky alebo

3. ide o záujem Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,

ah) ktorý u neho dočasne pôsobí na základe mobility

1. od zamestnávateľa v členskom štáte Európskej únie v rámci vnútropodnikového presunu alebo

2. ktorý vykonáva výskum a vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo ktorého pedagogická činnosť nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,

ai) ktorého výkon práce u všetkých zamestnávateľov nepresiahne 20 hodín týždenne alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok, ak ide o študenta vysokej školy, ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe mobility,

aj) ktorý pre centrum podnikových služieb poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s centrom podnikových služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku.

4. Dĺžka prechodného pobytu na účely zamestnania

Prechodný pobyt na účel zamestnania udeľuje policajný útvar najviac na dobu 5 rokov. 

Výnimkou je prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania, kedy sa udeľuje pobyt najviac na 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. V prípade, ak by platnosť cestovného dokladu cudzinca bola kratšia ako 180 dní, udelí policajný útvar prechodný pobyt najviac na obdobie platnosti cestovného dokladu.  

V prípade vnútropodnikového presunu sa udeľuje pobyt najviac na tri roky, ak ide o vedúceho zamestnanca alebo odborníka, a najviac na jeden rok, ak ide o zamestnanca – stážistu. 

Viac v našom článku - zmeny v zákone o pobyte cudzincov 1. časť  

Tu však treba prihliadnuť aj na § 21b ods. 8 zákona o službách zamestnanosti, ktorý spresňuje dĺžku udelenia pobytu, ak sa požaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nakoľko potvrdenie sa vydáva najviac na

 1. 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak ide o sezónne zamestnanie,
 2. jeden rok, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny s vysokoškolským vzdelaním, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva odbornú prípravu (stáž) na účely profesionálneho rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania,
 3. tri roky, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment,
 4. päť rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak jej niet, ak je zaručená vzájomnosť,
 5. dva roky, ak nejde o prípad podľa predchádzajúcich písmen. 

Čiže v prípade, ak sa vydá potvrdenie s platnosťou na dva roky, aj prechodný pobyt sa udelí len na obdobie dvoch rokov.

5. Doklady potrebné k získaniu prechodného pobytu na účely zamestnania

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní s výnimkou matričných dokladov. Všetky doklady musia byť originály alebo notársky overené fotokópie a ak boli vydané v zahraničí vyžaduje sa tiež apostila alebo superlegalizácia v závislosti od štátu, v ktorom boli vydané.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny na úradnom tlačive. Pri podaní je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad. V prípade prechodného pobytu na účely zamestnania na základe  potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta nie je potrebné, aby všetky dokumenty pri podaní žiadosti o pobyt boli kompletné a môžu sa doložiť aj neskôr. To je rozdiel v porovnaní s inými druhmi pobytov, kedy pri neúplnom podaní sa žiadosť neprijme. 

Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné doložiť pri podaní žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania: 

 • vyplnený formulár „Žiadosť o udelenie prechodného pobytu“ (musí byť vyplnený v slovenčine),
 • 2 aktuálne fotografie tváre 3 x 3,5 cm,
 • platný cestovný doklad (iba k nahliadnutiu),
 • dokumenty preukazujúce účel pobytu:
  • v prípade žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta – písomný prísľubzamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania (dokladá sa na tlačive ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) alebo pracovná zmluva
  • v prípade ostatných žiadostí - povolenie na zamestnanie(vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa výkonu zamestnania) alebo potvrdenie zamestnávateľa o tom, že štátny príslušník tretej krajiny má vykonávať činnosť, na ktorú sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje, alebo medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania nie je potrebné povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, 
 • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo apostilovaný resp. superlegalizovaný doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (odporúčame apostilovať podpis rektora – riaditeľa školy na originály tohto dokladu a následne kópiu tohto dokladu nechať overiť notárom a dať úradne preložiť). Od 1.1.2019 sa vyžaduje tento doklad o vzdelaní len v prípade, ak ide o regulované povolanie (napr. advokát, lekár, atď.),
 • výpis z registra trestov z štátu, ktorého je cudzinec štátnym príslušníkom a štátu, v ktorom sa v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch (ak sa taký výpis v tomto štáte nevydáva, možno ho nahradiť rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom krajiny pôvodu alebo ho možno nahradiť čestným vyhlásením, ktoré vykoná štátny príslušník tretej krajiny pred príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, prípadne notárom krajiny pôvodu alebo posledného bydliska). Výpis z registra trestov musí byť apostilovaný alebo superlegalizovaný, každý výpis musí byť následne úradne preložený do slovenčiny(nevzťahuje sa na dokumenty vydané v češtine) slovenským súdnym prekladateľom alebo zastupiteľským úradom SRpríslušným na prijatie žiadosti o udelenie pobytu (na takomto preklade musí byť vyznačená osvedčovacia doložka ZÚ SR, ktorou sa osvedčuje zhoda originálu s prekladom),
 • dokument v slovenčine preukazujúci zabezpečenie ubytovaniana Slovensku na najmenej 6 mesiacov prechodného pobytu; v prípade kratšieho pobytu je potrebné preukazovať zabezpečenie ubytovania počas celého pobytu,
 • doklad o finančnom zabezpečení pobytu (napr. potvrdenie zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy alebo potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny) vo výške životného minima na každý mesiac pobytu / 1 plnoletá fyzická osoba a ak pobyt presiahne 1 rok, tak vo výške 12-násobku životného minima,
 • správny poplatok 165,50 EUR (ak je žiadosť podaná na cudzineckej polícii) alebo 170 EUR (ak je žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí),
 • správny poplatok 4,50 EUR za vydanie dokladu o pobyte,
 • správny poplatok 3 EUR za doručenie pobytovej kartičky kuriérom.

S účinnosťou od 1.1.2019 sa dokladá aj súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Osobitnými predpismi, na ktoré odkazuje zákon o pobyte cudzincov je 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Podľa tejto vyhlášky musí byť obytná plocha bytu nižšieho štandardu najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 mna každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2. Tieto požiadavky musia byť splnené aj doteraz podľa platnej právnej úpravy, avšak žiadateľ ich nemusel dokladať súhlasom obce.  

Podľa telefonickej informácie vydávajú v mestách súhlas mestské časti. Usmernenie pre obce by malo byť prístupné na stránke zmos.sk (Združenie miest a obcí Slovenska). 

Rovnakou novelou sa tiež zaviedlo, že doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní sa bude od 1.1.2019 vyžadovať len pri tzv. regulovaných povoleniach ako sú právnici, lekári, pedagogické povolania atď.  

Ubytovanie sa preukazuje doložením týchto dokladov:

 1. čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti,
 2. nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,
 3. potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, alebo
 4. čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.

Podpisy na doklade o ubytovaní musia byť úradne overené

Ubytovanie musí byť zabezpečené na obdobie aspoň 6 mesiacov od udelenia pobytu (nie od podania žiadosti). Tiež upozorňujeme, že v niektorých prípadoch má platnosť dokladu o ubytovaní vplyv aj na platnosť pobytovej kartičky: „Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou podľa času, na ktorý bol udelený prechodný pobyt; ak má zabezpečené ubytovanie na kratší čas, ako mu bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou na čas, na ktorý má zabezpečené ubytovanie.“ 

Upozorňujeme, že všetky zmeny vo vydanom doklade o pobyte (napríklad aj zmenu adresy cudzinca) je potrebné nahlasovať cudzineckej polícii do 5 pracovných dní. Vyplýva to z § 111 ods. 1 písm. g) zákona o pobyte cudzincov „Štátny príslušník tretej krajiny je povinný hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade do piatich pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala, a výmenu cestovného dokladu.“

Do pracovného pomeru môže byť osoba prijatá až prvým dňom platnosti povolenia na prechodný pobyt na účel zamestnania. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie môže byť len formou pracovného pomeru na základe písomne uzavretej pracovnej zmluvy. Povolenie na zamestnanie je viazané na konkrétneho zamestnávateľa, druh činnosti a miesto výkonu práce.

V prípade, ak by cudzinec do zamestnania po udelení pobytu nenastúpil, je povinnosťou zamestnávateľa oznámiť danú skutočnosť príslušnému oddeleniu cudzineckej polície, prípadne vrátiť pobytovú kartičku, ak už bola vydaná a oznámiť túto skutočnosť aj úradu práce. Oznámenie nemá predpísanú formu, nie je naň úradné tlačivo.

povinnostiam zamestnávateľa po udelení pobytu si prečítate v tomto našom článku

Bližšie informácie k prechodnému pobytu je možné nájsť taj u: http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca alebo http://www.minv.sk/?cudzinecka-agenda. Informácie a tlačivá sa nachádzajú aj na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

V zmysle zákona o pobyte cudzincov udelený prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol udelený. Znamená to, že s udeleným prechodným pobytom je možné cestovať aj do iných krajín schengenského priestoru. 

Po udelení pobytu ma štátny príslušník tretej krajiny povinnosť podrobiť sa lekárskej prehliadke a zaslať doklad o tom, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie príslušnému oddeleniu cudzineckej polície do 30 dní odo dňa prevzatia pobytovej kartičky. 

Tento typ pobytu je viazaný na jeden z účelov, ktorých zoznam je uvedený v zákone. V prípade, že cudzinec chce vykonávať inú činnosť, než na ktorú má povolenie na prechodný pobyt (napr. doštudoval a chce sa zamestnať), musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak to zákon neustanovuje inak. 

Po uplynutí doby prechodného pobytu možno žiadať o obnovu pobytu na účel zamestnania na útvare policajného zboru, pričom okrem podania žiadosti treba uhradiť správny poplatok 99,50 Eur.

6. Úradné preklady dokumentov

Dokumenty v cudzom jazyku je potrebné úradne preložiť do slovenského jazyka. Špecifikom je, že úradné preklady by mali byť vykonané slovenskými prekladateľmi. Takýto preklad vykoná súdny prekladateľ, ktorý je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Nepostačuje tak len úradný preklad vykonaný prekladateľom v zahraničí, aj keď tento je v zahraničnom registri zapísaný v zozname prekladateľov. V tomto prípade je potrebné dokladať aj potvrdenie zastupiteľského úradu o tom, že zahraničný prekladateľ je osobou oprávnenou vyhotoviť preklad. Tiež je postačujúci aj úradný preklad do českého jazyka.

Uvedené vyplýva z § 126 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov, podľa ktorého „Žiadosti a doklady potrebné v konaní podľa tohto zákona vydané v cudzom jazyku je cudzinec povinný predložiť v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii; môže predložiť aj doklady vydané alebo overené príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku. Cudzinec môže predložiť žiadosti a doklady vydané v cudzom jazyku aj v úradnom preklade do českého jazyka. K prekladu vykonanému v zahraničí cudzinec predloží potvrdenie zastupiteľského úradu, že preklad vyhotovila oprávnená osoba. Zastupiteľský úrad môže odmietnuť vydanie potvrdenia, ak oprávnenosť osoby, ktorá preklad vyhotovila, nemôže v podmienkach teritoriálnej pôsobnosti zastupiteľského úradu hodnoverne overiť.“

7. Podpisy na dokumentoch pre cudzineckú políciu

Ktoré podpisy na prílohách k žiadosti musia byť overené upravuje § 126 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov „Podpisy na čestných vyhláseniach, splnomocneniach a nájomných zmluvách predkladaných v konaniach podľa tohto zákona musia byť osvedčené; to neplatí, ak je splnomocnenie vyhlásené do zápisnice pred správnym orgánom alebo ak ide o čestné vyhlásenie alebo splnomocnenie v konaní o administratívnom vyhostení alebo v konaní o zaistení.“

Podpisy na vyhláseniach zamestnávateľa sme v praxi úradne neoverovali s výnimkou čestného vyhlásenia o mzde (potvrdenia o príjme).

8. Lehota na rozhodnutie

O žiadosti rozhodne policajný útvar do 90 dní od jej doručenia, vo zvlášť zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť. Od 1.1.2019 sa lehota skracuje na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okrese, kde je priemerná miera evidovanej nezamestnanosti nižšia ako 5 %, alebo ak ide o zamestnancov technologických centier.  

Ešte upozorňujeme, že lehota začína plynúť odo dňa doručenia žiadosti cudzineckej polícii. V prípade, ak sa žiadosť o pobyt podáva na zastupiteľskom úrade, táto lehota sa natiahne, nakoľko dokumenty spolu so žiadosťou posiela zastupiteľský úrad diplomatickou poštou na Slovensko, čo môže trvať v niektorých prípadoch okolo mesiaca. Následne sa pošta ešte roztrieďuje, čím sa čas opäť natiahne.

Ak nie sú po podaní žiadosti dôvody na jej zamietnutie, policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel zamestnania.

9. Kde sa podáva žiadosť o pobyt

Podľa zákona o pobyte cudzincov si môže cudzinec podať žiadosť o pobyt na účel zamestnania buď na policajnom útvare alebo na zastupiteľskom úrade v zahraničí. Na cudzineckej polícii v SR si môže cudzinec podať žiadosť len v prípade, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava:

 • na základe platného povolenia na pobyt, 
 • udeleného tolerovaného pobytu,
 • udeleného národného víza,
 • ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje (napr. občania Ukrajiny, Srbska), alebo
 • ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.  

Cudzinec si nemôže podať žiadosť o pobyt na území Slovenskej republiky, pokiaľ má udelené schengenské víza „C“ (turistické / business). Je potrebné, aby mal udelené národné víza „D“.

Ustanovenie § 125 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov upravuje, ktoré oddelenie cudzineckej polície je miestne príslušné: „Vo veciach pobytu podľa tohto zákona koná policajný útvar podľa miesta pobytu alebo predpokladaného pobytu, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pravidelne dochádza do zamestnania cez štátnu hranicu zo susedného štátu, koná policajný útvar podľa miesta výkonu zamestnania, a ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pravidelne dochádza cez štátnu hranicu zo susedného štátu do školy, koná policajný útvar podľa sídla školy. V odôvodnených prípadoch môže ministerstvo vnútra určiť príslušným na prijatie žiadosti o udelenie pobytu alebo na konanie o udelení pobytu iný policajný útvar ako podľa prvej vety.“ 

V ostatných prípadoch je potrebné si podať žiadosť v zahraničí na zastupiteľskom úrade „akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko.“ 

Upozorňujeme, že občania tretích krajín, u ktorých sa vízum nevyžaduje, nie sú oprávnení len na základe bezvízového styku so SR na Slovensku pracovať, pokiaľ sa tu nachádzajú.

10. Možnosti zamestnávania cudzincov z tretích krajín od mája 2018

S účinnosťou od mája 2018 právny poriadok zaviedol ďalšie možnosti pre slovenských zamestnávateľov pokiaľ ide o zamestnávanie cudzincov z tretích krajín. Asi za najdôležitejšiu považujeme možnosť zaškolenia zamestnanca ešte pred udelením pobytu. Tieto možnosti si priblížime v nasledovnom texte.

10a Zaškolenie zamestnanca - cudzinca

Vo väčšine prípadov zamestnávania cudzincov z tretích krajín je potrebné vybavenie prechodného pobytu na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo povolenia na zamestnanie, čo predstavuje časovo náročný proces.

Okrem toho je potrebné zobrať do úvahy, že po udelení prechodného pobytu a nastúpení do zamestnania sa u väčšiny pracovných pozícii vyžaduje ešte zaškolenie zamestnanca v trvaní niekoľkých týždňov, niekedy aj mesiacov. Zamestnanec sa nemusí osvedčiť a potom celý, niekoľko mesačný proces vybavovania prechodného pobytu na účel zamestnania vyjde nazmar.

V záujme skrátenia tohto dlhého procesu zakotvuje zákon o službách zamestnanosti v § 23a ods. 1 písm. u) možnosť zaškolenia zamestnanca ešte pred udelením prechodného pobytu. 

Zamestnávateľ môže zamestnávať cudzinca z tretej krajiny "ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na šesť po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti za uplynulý rok nižšou ako 5 %. Podmienkou je tiež, že cudzinec má už "podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto." 

Tu je teda podmienkou:

 • ide o nedostatkovú pozíciu zverejnenú na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
 • cudzinec má podanú žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania.

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily je zverejnený na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tu je na mieste upozorniť, že cudzinec z tretej krajiny musí mať na vstup na územie SR aj v tomto prípade oprávnenie. Ak sa teda potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo povolenie na zamestnanie nevyžaduje, neznamená to, že nie je potrebné vybaviť jeho oprávnený vstup na územie Slovenskej republiky.

Prechodný pobyt do 90 dní sa nevyžaduje, čo vyplýva z § 23 ods. 6 zákona o pobyte cudzincov, podľa ktorého Prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak štátny príslušník tretej krajiny spĺňa podmienky na pobyt podľa osobitného predpisu (pozn. Čl. 6 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení), splnil si povinnosť podľa § 111 ods. 2 písm. a) a je zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily, a má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto.“

10b Vnútropodnikový presun vedúcich pracovníkov a stážistov

Jednou z možností prechodného pobytu na účel zamestnania je aj vnútropodnikový presun. Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. s) vnútropodnikovým presunom je "dočasné vyslanie na viac ako 90 dní štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zamestnania alebo odbornej prípravy, ktorý sa v čase podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu nachádza mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov, zamestnávateľom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov, s ktorým má štátny príslušník tretej krajiny pred presunom a počas presunu uzavretú pracovnú zmluvu, k tomu istému zamestnávateľovi alebo k zamestnávateľovi v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej republike." 

Upozorňujeme však, že takýmto spôsobom je možné zamestnávať len vedúcich zamestnancov, resp. kvalifikovaných odborníkov alebo stážistov. 

Prechodný pobyt môže byť udelený najviac na tri roky, ak ide o vedúceho zamestnanca alebo odborníka, a najviac na jeden rok, ak ide o zamestnanca – stážistu. 

10c Dodávka tovaru alebo služieb na základe obchodnej zmluvy

V určitom rozsahu je výkon práce cudzincami z tretích krajín možný aj na základe obchodnej zmluvy medzi spoločnosťou na Slovensku a zamestnávateľom v krajine mimo Európskej únie. Podľa § 23a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti "Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo v súvislosti s dodávkou tovaru uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku." 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že vykonávanie práce na základe takejto obchodnej zmluvy nie je vhodné na akýkoľvek druh práce, ale je potrebné pridržiavať sa vyššie uvedeného vymedzenia. Uvedené ustanovenie prichádza do úvahy napríklad v prípade, kedy si slovenská spoločnosť zakúpi nový stroj v tretej krajine a následne je potrebné, aby zamestnanci dodávateľa nového stroja prišli stroj zmontovať, nastaviť a zaškoliť miestnych zamestnancov. Ustanovenie však nie je vhodné napríklad na situáciu, kedy by mali byť zamestnanci z tretích krajín vyslaní k slovenskému zamestnávateľovi na vykonávanie bežných prác v pásovej výrobe a podobne. 

Výber možnosti zamestnávania cudzincov odporúčame vopred prekonzultovať s odborníkom na danú oblasť, ako aj s príslušným úradom práce. 

10d Zánik možnosti vyslania

Záverom upozorňujeme, že novelou zákona o službách zamestnanosti už nie je možné vysielať cudzincov postupom popísaným v našom článku tu.

11. Zamestnávanie občanov Indie na Slovensku

Špecifickým prípadom, s ktorým sme sa stretli, bolo zamestnávanie občana Indie. Aj keď ide o občana z tretej krajiny a postup je pri týchto cudzincoch v zásade rovnaký, pri občanovi Indie sme sa stretli s istými špecifikami. 

India je členom Haagskeho dohovoru o apostille a preto superlegalizácia dokumentov nie je potrebná.

V zmysle zákona o pobyte cudzincov bezúhonnosť štátny príslušník tretej krajiny preukazuje výpisom z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, a štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch. Ak sa taký výpis v tomto štáte nevydáva, možno ho nahradiť rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom krajiny pôvodu alebo ho možno nahradiť čestným vyhlásením, ktoré vykoná štátny príslušník tretej krajiny pred príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, prípadne notárom krajiny pôvodu alebo posledného bydliska. Doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal, inak policajný útvar taký doklad neakceptuje. 

Nakoľko v Indii sa nevydáva výpis z registra trestov dokladujúci bezúhonnosť na celom území Indie (vydáva sa len pre jednotlivé územné oblasti), je potrebné k výpisu z registra trestov doložiť aj čestné vyhlásenie uvedené v predchádzajúcom odseku.

12. Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej Únie

Modrá karta oprávňuje cudzinca vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území Slovenskej republiky, vycestovať z územia Slovenskej republiky a opätovne vstúpiť na územie Slovenskej republiky. Modrú kartu vydáva na základe žiadosti útvar policajného zboru na účel vysokokvalifikovaného zamestnania.

Jedná sa o zamestnanie, na ktorého výkon sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia, ktorá sa preukazuje dokladom o vysokoškolskom vzdelaní. Modrá karta na účel vysokokvalifikovaného zamestnania sa udeľuje na štyri roky alebo ak je obdobie trvania pracovného pomeru kratšie ako štyri roky, policajný útvar udelí modrú kartu na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní. 

Nevýhodou tohto procesu je to, že sa vyžaduje uznanie dokladu o vzdelaní v SR, čo znamená značné predĺženie celého procesu vybavovania dokladov k pobytu.

13. Zamestnanie cudzinca agentúrou dočasného zamestnávania 

S účinnosťou od 1.1.2019 môže aj agentúra dočasného zamestnávania zamestnať príslušníka tretej krajiny na účel jeho pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi

Jednou z podmienkou je, že agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie alebo obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania. 

Naše služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.