Povolenie na pobyt pre Ukrajincov na Slovensku

Otázka:

Manžel, občan Ukrajiny, musel opustiť Slovensko, aby neprekročil dobu 90 dní v rámci bezvízového styku, ktorý majú Ukrajinci. Žiadosť na pobyt sme podali, no trvá to 90 dní, kým o udelení pobytu rozhodnú. Môže tu zostať do vybavenia žiadosti alebo musí opustiť Slovensko?

Odpoveď:

Štátny príslušník tretej krajiny z Ukrajiny nie je oprávnený zotrvať na území Slovenskej republiky do rozhodnutia o jeho trvalom pobyte na 5 rokov, o ktorý žiada z dôvodu uzavretia manželstva so slovenským štátnym občanom, pokiaľ mu vypršalo obdobie jeho oprávneného pobytu na Slovensku z dôvodu bezvízového styku. Policajný útvar má na rozhodnutie 90 dní od obdržania žiadosti o pobyt. V niektorých prípadoch, najmä ak nejaký doklad je potrebné doložiť, môže sa konanie prerušiť a táto lehota predĺžiť. 

Jedinou výnimkou, kedy by mohol cudzinec z tretej krajiny zostať na Slovensku počas vybavovania žiadosti o trvalý pobyt na 5 rokov je v prípade, ak už nejaký druh pobytu udelený má, napríklad prechodný pobyt, a mení buď druh alebo účel pobytu. Vyplýva to z § 48 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov, ktorý hovorí: „Ak štátny príslušník tretej krajiny požiadal o zmenu druhu alebo účelu pobytu, jeho pobyt sa na území Slovenskej republiky považuje za oprávnený až do rozhodnutia o tejto žiadosti.“ 

Záverom len upozorňujeme, že pokiaľ cudzinec – manžel slovenského občana, nie je občanom krajiny, ktorá má so Slovenskom bezvízový styk, musí si podať žiadosť o trvalý pobyt na zastupiteľskom úrade v jeho krajine pôvodu (v niektorých prípadoch je to možné aj v krajine, kde má prechodný pobyt). Až po udelení pobytu mu vznikne nárok požiadať o národné vízum a vstúpiť tak na Slovensko oprávnene a dovybavovať potrebné formality k pobytu (pobytovú kartičku a podobne).

Prečítajte si aj ďalšie naše články:

Vybavenie pobytu pre manžela – cudzinca mimo EÚ

Postup pri uzavretí manželstva s cudzincomz tretej krajiny

Otázka:

Mám priateľku z Ukrajiny a chcel by som, aby žila tu so mnou na Slovenku. Je to možné? Čo k tomu potrebuje?

Odpoveď:

Pokiaľ občan z tretej krajiny (ďalej len „cudzinec“) chce na Slovensku žiť dlhšie ako mu umožňujú víza alebo v prípade občanov Ukrajiny bezvízový styk, je potrebné, aby mu bol udelený pobyt. V prípade cudzincov z tretej krajiny prichádza do úvahy prechodný pobyt. O udelenie prechodného pobytu je nutné požiadať na konkrétny zákonný účel. Prechodný pobyt môže byť udelený len na tieto účely:

  1. rodinnému príslušníkovi cudzinca s prechodným pobytom alebo s trvalým pobytom na Slovensku,
  2. príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov, alebo
  3. závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy. 

Za rodinného príslušníka cudzinca sa považuje:

  1. manžel, ak manželia majú najmenej 18 rokov
  2. slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho manžela
  3. jeho slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov
  4. slobodné dieťa jeho manžela mladšie ako 18 rokov
  5. jeho nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov alebo nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov jeho manžela, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu
  6. jeho rodič alebo rodič jeho manžela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť, a v krajine, odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu

Z uvedeného vyplýva, že to nie je druh / družka. Preto prichádzajú do úvahy len účely uvedené vyššie.