Pozvánka na valné zhromaždenie s.r.o.

Otázka:

Dobrý deň, plánujeme valné zhromaždenie našej s. r. o., viem, že podľa zákona má byť pozvánka spoločníkom zaslaná aspoň 15 dní pred konaním valného zhromaždenia (a takto to máme aj v spoločenskej zmluve). Pozvánky sme nestihli poslať včas, ale zrovna budúci týždeň budú na Slovensku aj spoločníci, ktorí sa inak zdržiavajú v zahraničí, takže by všetkým vyhovovalo, keby sa mohlo uskutočniť valné zhromaždenie. Mohol by byť problém, ak lehotu nedodržíme?

Odpoveď:

Situácie, kedy nie sú pozvánky na valné zhromaždenie doručené včas (v zmysle zákona a / alebo stanov, prípadne spoločenskej zmluvy) alebo neobsahujú zákonom predpísané náležitosti sú v praxi obchodných spoločností pomerne bežné. Pokiaľ takáto situácia nastane a spoločníci sa napriek vadám pozvánky na valné zhromaždenie dostavili, môžu na valnom zhromaždení prehlásiť, že voči nim boli zákonné požiadavky (a / alebo požiadavky v stanovách, prípadne spoločenskej zmluve) na zaslanie pozvánky dodržané a normálne pokračovať vo valnom zhromaždení. 

Podľa § 131 Obchodného zákonníka: „Každý spoločník, konateľ, likvidátor, správca konkurznej podstaty, vyrovnávací správca alebo člen dozornej rady môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo so stanovami. Rovnaké právo má aj bývalý spoločník alebo konateľ, ak sa ho uznesenie valného zhromaždenia týka. Toto právo však zanikne, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť. 

Ak vychádzame z predpokladu, že prítomní budú všetci spoločníci, tak v zmysle uvedeného by sa spoločník mohol účinne domáhať neplatnosti uznesení prijatých na takomto valnom zhromaždení iba v prípade, pokiaľ by na vady pozvánky poukázal do skončenia zasadnutia valného zhromaždenia. (MAMOJKA, M.: Obchodný zákonník. Veľký komentár. Žilina:  EUROKÓDEX, 2016, ISBN: 978-80-8155-065-2.) 

Uvedené potvrdzuje aj rozhodovacia prax súdov. Napr. v Rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. Obdo V 30/2001 sa uvádza: „Dôsledky formálnych vád pri zvolaní valného zhromaždenia z hľadiska vplyvu na platnosť valným zhromaždením prijatých rozhodnutí treba posudzovať podľa toho, či v konkrétnom prípade mali alebo mohli mať negatívny vplyv na možnosť uplatnenia práva niektorého zo spoločníkov. V praktickej činnosti spoločnosti môže nastať situácia, že spoločníci nebudú trvať na tom, aby v konkrétnom prípade bol dodržaný formálny postup pri zvolávaní valného zhromaždenia, prípadne budú mať záujem a trvať na konaní aj valného zhromaždenia aj napriek tomu, že nemohol byť alebo nebol dodržaný predpísaný postup pre jeho zvolanie. Najčastejšie to bude zrieknutie sa dodržania písomnej formy pozvánky alebo lehoty na zvolanie valného zhromaždenia. Prejavom spoločníka o tom, že netrvá na niektorej zložke predpísaného formálneho postupu pri zvolaní valného zhromaždenia, je podľa názoru dovolacieho súdu prípadná formálna vada zhojená. Prejav vôle musí urobiť spoločník, vo vzťahu ku ktorému predpísaný formálny postup dodržaný nebol. Opačný prístup k otázke platnosti rozhodnutia valného zhromaždenia by bol v rozpore so zmyslom a cieľom, ktorý zákonná úprava sleduje. Nebol by prejavom ochrany práv a záujmov spoločníkov, ale naopak, záujmy by poškodzoval.“ 

Ak sa nezvolá valné zhromaždenie, možnosťou je aj hlasovanie valného zhromaždenia per rollam.

Prečítajte si aj: 

Valné zhromaždenie v akciovej spoločnosti – základné informácie

Novela obchodného zákonníka – overené podpisy na valnom zhromaždení