Pracoval som cez agentúru a skončili so mnou pracovný pomer

Otázka:

Zamestnanec pracoval cez personálnu agentúru u užívateľského zamestnávateľa. Bol s ním ukončený pracovný vzťah zo strany užívateľského zamestnávateľa v skúšobnej dobe. Zamestnanec sa nedopustil žiadneho pracovného porušenia alebo niečoho, čo by mohlo nasvedčovať prepusteniu z práce. Zamestnanec pracoval vo výrobe ako operátor. Je možné podniknúť nejaké kroky voči užívateľskému zamestnávateľovi?

Odpoveď:

V prípade zamestnávania prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania je zamestnanec zamestnancom agentúry dočasného zamestnávania a k užívateľskému zamestnávateľovi je dočasne pridelený. ADZ uzatvára so zamestnancom jednak pracovnú zmluvu (§ 58 ods. 4) a jednak dohodu o dočasnom pridelení (§ 58 ods. 5). Dohodu o dočasnom pridelení pritom uzatvára aj ADZ s užívateľským zamestnávateľom (§ 58a ods. 2). Je preto potrebné rozlíšiť skončenie dočasného pridelenia u užívateľského zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru zamestnanca s ADZ. 

Úprava podmienok, za ktorých môže užívateľský zamestnávateľ skončiť dočasné pridelenie pred uplynutím doby dočasného pridelenia je povinnou náležitosťou dohody o dočasnom pridelení uzatváranou medzi agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom. Je preto potrebné posúdiť, či došlo zo strany užívateľského zamestnávateľa k predčasnému skončeniu dočasného pridelenia v súlade s podmienkami, ktoré boli dojednané v dohode. Prípadné vyvodenie sankcií voči užívateľskému zamestnávateľovi musí mať oporu v uzavretej dohode. 

Upozorňujeme, že skončenie dočasného pridelenia zamestnanca u užívateľského zamestnávateľa automaticky neznamená skončenie pracovného pomeru zamestnanca u agentúry dočasného zamestnávania. V takomto prípade môže agentúra dočasného zamestnania dočasne prideliť zamestnanca k inému užívateľskému zamestnávateľovi, resp. mu prideľovať inú prácu. Má však aj právo skončiť so zamestnancom pracovný pomer v skúšobnej dobe.