Samostatný finančný agent – získanie povolenia

Otázka:

Mám záujem o povolenie na činnosť samostatného finančného agenta. Jednou z podmienok je aj odborná spôsobilosť. Nerozumiem, čo musím spĺňať, aby som odbornú spôsobilosť zdokladoval.

Odpoveď:

Požiadavky na odbornú spôsobilosť sú upravené v zákone č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne: 

21 ods. 7: „Samostatný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta a odborný garant samostatného finančného agenta musí spĺňať požiadavky najmenej pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.“ 

21 ods. 3 písm. c) „vyšší stupeň odbornej spôsobilostije ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie, najmenej trojročná odborná prax v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie“ 

21 ods. 12 „Odborná spôsobilosť sa preukazuje:

  1. úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutí vzdelania ustanoveného pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti(pozn. maturitné vysvedčenie / vysokoškolský diplom)
  2. potvrdením o dĺžke odbornej praxe v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie, ustanovenej pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti a o vykonávanej činnosti počas tejto odbornej praxe
  3. zápisom do zoznamu osôb podľa  22 ods. 7 prvej vety(pozn. zákona č. 186/2009 Z. z.)o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania
  4. zápisom do zoznamu osôb podľa  22 ods. 7 druhej vety(pozn. zákona č. 186/2009 Z. z.)o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom“ 

Potvrdením o dĺžke odbornej praxe sa myslím potvrdenie od (bývalého) zamestnávateľa. 

Prečítajte si aj článok ako získať oprávnenie na činnosť samostatného finančného agenta pre fyzicku osobu.

Otázka:

Získal som rozhodnutie NBS na sektory kapitálový trh, zaistenie a poistenie starobné dôchodkové sporenie. Čo ďalej, aký je ďalší postup?

Odpoveď:

Ak ste získali pozitívne rozhodnutie na činnosť samostatného finančného agenta od NBS, ďalší postup je taký, že je potrebné uzatvoriť poistenie na dané sektory, zapísať činnosť samostatného finančného agenta do obchodného registra a preukázať NBS tieto skutočnosti. Okrem poistenej zmluvy musíte doložiť aj potvrdenie o zaplatení poistenia. Následne Vás NBS zapíše do zoznamu samostatných finančných agentov.

K výške poistenej sumy pre sprostredkovateľov poistenia a zaistenia je potrebné si naštudovať delegované nariadenie.

Kapitálový trh a starobné dôchodkové sporenie je upravené v zmysle zákona 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prečítajte si aj náš článok: Samostatný finančný agent, získanie oprávnenia na činnosť pre fyzickú osobu.