Stáž cudzinca z krajiny mimo EÚ na Slovensku

Otázka:

Poprosím o informáciu ohľadne možnosti krátkodobo pozvať občana tretej krajiny na Slovensko za účelom odbornej stáže. O takéhoto človeka by sme sa ako firma kompletne postarali a pokryli všetky náklady. Tiež by to nemuselo byť nutne spojené so zárobkovou činnosťou, ale ak by sa to dalo tak bolo by to tiež fajn. Predbežne by išlo o občana ázijskej krajiny (India, Malajzia).

Odpoveď:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, zúčastňujúcich sa odbornej stáže v SR (krátkodobého pobytu) platia všeobecné podmienky pre udelenie schengenského víza. S udelením víz by sme Vám vedeli samozrejme pomôcť. 

Pozývajúca organizácia (Vaša spoločnosť) v sprievodných dokladoch potvrdí účel pobytu – organizovanie odbornej stáže (zoznam účastníkov, miesto konania stáže, termín, program stáže, čo hradí účastníkovi pozývateľ, čo si účastník hradí sám). Konzul, na základe vlastného zváženia, k žiadosti môže požadovať predloženie pozvania overeného cudzineckou políciu. To by sme Vám tiež samozrejme pripravili. 

Schengenské vízum neoprávňuje držiteľa vykonávať zárobkovú činnosť. V prípade pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín spojeného so zárobkovou činnosťou, by do procesu musel byť zapojený príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, čiže proces by bol zložitejší. 

V prípade pobytu dlhšieho ako 90 dní musí žiadateľ požiadať o udelenie prechodného pobytu na daný účel, podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Žiadosť o prechodný pobyt môže podať na teritoriálne príslušnom zastupiteľskom úrade SR v zahraničí (v prípade štátnych príslušníkov Indie na Veľvyslanectve SR v Dillí, v prípade štátnych príslušníkov Malajzie na Veľvyslanectve SR v Jakarte), alebo na teritoriálne príslušnom oddelení cudzineckej polície v SR po udelení národného víza na zastupiteľskom úrade SR. 

Podmienky vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín počas mimoriadnej situácie v SR sú zverejnené na webovom sídle MZVEZ SR. Upozorňujeme, že v súčasnosti je vstup cudzincov zo štátov, ktoré nie sú na zozname tzv. menej nebezpečných štátov, obmedzený. Podmienky udeľovania víz na zastupiteľských úradoch a prijímania žiadostí o prechodný pobyt na území SR závisia od epidemiologickej situácii v krajine sídla zastupiteľského úradu, na základe miestnej schengenskej spolupráce a je plne v kompetencii vedúceho zastupiteľského úradu. Príjem žiadostí o víza na niektorých zastupiteľských úradoch môže byť v súčasnosti pozastavený. (zdroj: mzv.sk)

Podľa stanoviska ústredia práce „K informáciám ohľadom pozvania štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho pobytu sa obráťte na ministerstvo vnútra, úrad hraničnej a cudzineckej polície v ktorého pôsobnosti je daná problematika (prechodný pobyt na osobitnú činnosť – stáž je možná, ale len  pre určité kategórie cudzincov a ide o neplatenú stáž). Zákon o službách zamestnanosti nedefinuje výnimky (§ 23a) pri zamestnávaní cudzincov na výkon platenej stáže bez povolenia na zamestnanie. V prípade platenej stáže – zárobková činnosť, berieme to ako zamestnanie, a postupuje sa v zmysle § 21b ako pri klasickom zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny.“