Trvalý pobyt Čecha na Slovensku

Otázka:

Chcela by som vedieť,  za akých podmienok sa môže dlhodobo alebo trvale zdržiavať na Slovensku občan ČR, keď je invalidný dôchodca? A ako je to s poskytovaním zdravotnej starostlivosti? 

Odpoveď:

Podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov sa občan iného členského štátu EÚ môže na území Slovenskej republiky bez akejkoľvek registrácie zdržiavať tri (3) mesiace. 

Viac ako tri (3) mesiace sa na Slovensku občan iného členského štátu EÚ môže zdržiavať v prípadoch uvedených v zákone (§ 65 zákona o pobyte cudzincov), a to ak:

 • je zamestnaný na území Slovenskej republiky
 • je samostatne zárobkovo činnou osobou na území Slovenskej republiky
 • má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém pomoci v hmotnej núdzi Slovenskej republiky počas obdobia ich pobytu a zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky
 • študuje na základnej škole, strednej škole alebo vysokej škole v Slovenskej republike
 • je u neho predpoklad, že sa zamestná, alebo
 • je rodinným príslušníkom občana EÚ, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája a ktorý spĺňa podmienky na pobyt podľa niektorého z vyššie uvedených bodov

Pokiaľ sa tu občan iného členského štátu EÚ zdržiava dlhšie ako tri (3) mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu na území Slovenskej republiky. Viac informácii tu: Pobyt rodinného príslušníka – občana EÚ

Poistenec iného členského štátu EÚ má podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v Slovenskej republike, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike podľa osobitných predpisov, a to:

 • potrebnej zdravotnej starostlivosti
 • zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, ak má poistenec iného členského štátu bydlisko v Slovenskej republike
 • zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej inštitúcie iného členského štátu

Potrebná zdravotná starostlivosť vo vzťahu k poistencovi iného členského štátu je zdravotná starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav poistenca iného členského štátu a musí sa mu poskytnúť s ohľadom na povahu zdravotnej starostlivosti a očakávanú dĺžku pobytu poistenca iného členského štátu v Slovenskej republike tak, aby sa nemusel kvôli potrebnému ošetreniu vracať do štátu poistenia skôr, ako pôvodne zamýšľal. Rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti určuje ošetrujúci lekár. 

Zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu vo vzťahu k poistencovi iného členského štátu, ak má poistenec iného členského štátu bydlisko v Slovenskej republike, je zdravotná starostlivosť, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike. 

Zdravotná starostlivosť so súhlasom príslušnej inštitúcie iného členského štátu vo vzťahu k poistencovi iného členského štátu je zdravotná starostlivosť zameraná na liečenie už existujúceho zdravotného problému poistenca iného členského štátu odsúhlasená príslušnou inštitúciou iného členského štátu; jej poskytnutie, termín a miesto si musí poistenec iného členského štátu vopred dohodnúť s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. 

Uvedené vyplýva z § 9c zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení:

„Poistenec iného členského štátu má právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v Slovenskej republike, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike podľa osobitných predpisov, a to:

 1. potrebnej zdravotnej starostlivosti
 2. zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, ak má poistenec iného členského štátu bydlisko v Slovenskej republike
 3. zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej inštitúcie iného členského štátu

(2) Potrebná zdravotná starostlivosť vo vzťahu k poistencovi iného členského štátu je zdravotná starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav poistenca iného členského štátu a musí sa mu poskytnúť s ohľadom na povahu zdravotnej starostlivosti a očakávanú dĺžku pobytu poistenca iného členského štátu v Slovenskej republike tak, aby sa nemusel kvôli potrebnému ošetreniu vracať do štátu poistenia skôr, ako pôvodne zamýšľal. Rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti určuje ošetrujúci lekár. 

(3) Zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu vo vzťahu k poistencovi iného členského štátu, ak má poistenec iného členského štátu bydlisko v Slovenskej republike, je zdravotná starostlivosť, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike. 

(4) Zdravotná starostlivosť so súhlasom príslušnej inštitúcie iného členského štátu vo vzťahu k poistencovi iného členského štátu je zdravotná starostlivosť zameraná na liečenie už existujúceho zdravotného problému poistenca iného členského štátu odsúhlasená príslušnou inštitúciou iného členského štátu; jej poskytnutie, termín a miesto si musí poistenec iného členského štátu vopred dohodnúť s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.“