Vydržanie nehnuteľnosti

Otázka:

Dobrý deň, keďže by sme chceli stavať rodinný dom, dali sme si vytýčiť pozemok geodetom. Pri vytýčení sa zistilo, že susedov plot je na našom pozemku (záhrada) cca 3m. Sused s týmto nesúhlasí, odmieta presunúť plot a chce to riešiť súdnou cestou, že to tak bolo užívané vyše 30 rokov (pravdepodobne ústna dohoda predkov). Od pozemku máme aj geometrický plán z roku 89, ktorý súhlasí s terajším stavom. Preto by som sa chcela opýtať, či má nejaké šance na súde uspieť, keďže o stave, ako je plot, teraz neexistuje žiaden dokument. Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď:

V prípade, ak susedov plot zasahuje do Vášho pozemku, je potrebné písomne vyzvať suseda na jeho odstránenie. Ak túto výzvu nebude sused akceptovať, môžete podať na súd žalobu na vypratanie pozemku. Je potrebné, aby ste mali k dispozícií najmä presný geometrický plán, ktorý Vaše tvrdenie dokazuje.  

Aj napriek tomu, že sused nedisponuje zákresom, ktorý potvrdzuje jeho verziu zamerania a postavenia oplotenia, mohlo sa stať, že časť Vášho pozemku nadobudol vydržaním.

 Uvedené vyplýva z § 130 ods. 1 a nasl. zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník: „Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená. Ak zákon neustanovuje inak, má oprávnený držiteľ rovnaké práva ako vlastník, najmä má tiež právo na plody a úžitky z veci po dobu oprávnenej držby.“

Na to, aby k tejto skutočnosti došlo je nutné, aby táto držba bola oprávnená, resp. kvalifikovaná. To znamená, že sused využíval pozemok viac ako 10 rokov a bol presvedčený o tom, že patrí jemu, resp. ak si na túto nehnuteľnosť nerobila nárok iná osoba. Po uplynutí 10 rokov môže požiadať notársky úrad o začatie konania o vydržaní nehnuteľnosti. Ten požiada všetkých, ktorých sa predmetná vec týka, aby sa do 30 dní vyjadrili a predložili prípadne svoje námietky. Ak sa tak nestane, nadobudne nehnuteľnosť do svojho vlastníctva a zapíše ju do katastra.