Výmena vodičského preukazu vydaného v UK za slovenský

Najprv je potrebné vyžiadať informácie o vodičskom oprávnení vydanom v Anglicku (DVLA) na stránke: https://www.gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-licensing-agency

Celý proces zabezpečí legalizačné centrum

V Bratislave sa nachádza Legalizačné centrum, kde celý proces vybavia za Vás. Stačí im zaslať nasledovné údaje na office@akmv.sk.

  • Your driving licence number / číslo vodičského preukazu
  • Your National Insurance number / číslo národného poistenia
  • Postcode / smerové číslo

Tip

Celý postup si môžete pozrieť na stránke legalizačného centra na tomto odkaze.

Celková cena je 290 EUR vrátane vyžiadania, notára v UK, apostily + úradné preklady sú 60 EUR. Doba vybavenia je približne 2 týždne.

Tento dokument obsahuje informácie, komu bol vodičský preukaz vydaný, jeho číslo, skupiny, ktoré mu boli udelené a inštitút, ktorý ho vydal.

Po podaní žiadosti bude notár v Anglicku oprávnený dokument vyžiadať a opatriť doložkou apostille. Tento bude potrebné úradne preložiť do slovenského jazyka spolu s kópiou anglického vodičského preukazu. 

Slovenský vodičský preukazu sa žiada na príslušnom oddelení dokladov na Slovensku podľa trvalého pobytu, nie je možné konať v zastúpení, pretože sa bude vydávať nový vodičský preukaz, na ktorý sa bude daná osoba fotografovať.  

Ak máte vodičský preukaz skupiny  C alebo D, je potrebné predložiť aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti. Ak ste držiteľ vodičského preukazu, ktorý dovŕšil 65 rokov, je nevyhnutné predložiť platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.  

„Podmienky a postup pri výmene vodičského preukazu vydaného v štáte dohovoru upravuje zákon  č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za štát dohovoru sa považuje štát, ktorý je zmluvnou stranou Ženevského dohovoru alebo zmluvnou stranou Viedenského dohovoru.

Ak orgán Policajného zboru pri výmene vodičského preukazu vydaného v štáte  dohovoru uzná aspoň jednu skupinu vodičského oprávnenia vyznačenú v tomto vodičskom preukaze, vydá vodičský preukaz rovnakej alebo rovnocennej skupiny. Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v štáte dohovoru za vodičský preukaz podľa vyššie uvedeného zákona. Príslušný na výmenu vodičského preukazu je orgán Policajného zboru podľa miesta pobytu žiadateľa. Držiteľ vodičského preukazu vydaného v štáte dohovoru inom, ako je štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt a ktorý chce viesť motorové vozidlo, je povinný do 60 dní po uplynutí 185 dní od udelenia alebo registrovania pobytu požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu o výmenu vodičského preukazu. Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte dohovoru je povinný predložiť platný vodičský preukaz, splniť zákonné podmienky a ďalej je povinný predložiť informáciu štátu (DVLA), ktorý vodičský preukaz vydal, o tom, že mu bol vydaný vodičský preukaz s vodičským oprávnením v ňom uvedeným spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a osvedčeným prekladom vodičského preukazu.

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50,- eur.  Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní, pričom správny poplatok sa vtedy vyberie do výšky 4-násobku príslušnej sadzby, t.j. 26,- eur. Bližšie informácie  o vodičských preukazoch vydaných v cudzine sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk/?vodicsky-preukaz-vydany-v-cudzine.“ (zdroj: minv.sk)