Vyporiadanie majetku po zrušení BSM počas manželstva

Otázka:

Dobrý, chcela by som sa opýtať, dokedy treba vysporiadať majetok, ak bolo BSM zrušené súdnou cestou z dôvodu podnikania jedného z manželov?

Odpoveď:

V prípade, že zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (či už zánikom manželstva alebo rozhodnutím súdu) vykoná sa vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa Občianskeho zákonníka. 

Podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka: „Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v prípade zrušenia BSM súdom od právoplatnosti súdneho rozhodnutia) nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. 

Rovnaká právna domnienka platí aj v prípade, že sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva objaví ďalší majetok, ktorý nebol vo vyporiadaní zahrnutý.