Výučba hudby – pod akú živnosť spadá a čo potrebujem?

Otázka:

V súkromnej sfére sa venujem ako zamestnanec výučbe hudby mládeže a dospelých. Nemám však dostatočné hudobné ani pedagogické vzdelanie. Je možné vyučovať hudbu aj ako voľnú živnosť?

Odpoveď:

V tomto prípade nepôjde o voľnú živnosť, ale o živnosť viazanú. V zmysle Prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je možné túto viazanú činnosť vykonávať buď, ak máte dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo spôsobilosť, ktorá je preukázaná 10- ročnou praktickou činnosťou v odbore. 

Okrem formulára na ohlásenie živnosti, dokladu o mieste podnikania, súhlasu so spracovaním osobných údajov predkladáte teda aj doklad o ukončení štúdia na umeleckej škole alebo doklad o praxi. 

Poplatok za viazanú živnosť je 15 EUR, v prípade elektronického podania sa poplatok znižuje na polovicu. Živnostenský úrad príslušný podľa miesta podnikania vydá osvedčenie na danú činnosť spravidla do 3 pracovných dní. 

Bližšie informácie k živnostiam nájdete aj v našom článku k voľným živnostiam.