Zahraničná osoba ako konečný užívateľ výhod

Otázka:

Máme na Slovensku organizačnú zložku zahraničnej právnickej osoby. Musí zapísať do obchodného registra svojho konečného užívateľa výhod?

Odpoveď:

Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby nezapisuje svojho konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

O uvedenej povinnosti zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra sme písali aj v našom článku.

K uvedenému pripájame aj stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré nám bolo písomne poskytnuté:

Povinnosť podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra majú/li (najneskôr do 31.12.2019) právnické osoby zapísané v obchodnom registri s výnimkou nasledujúcich subjektov:

  • právnická osoba, ktorá je subjektom verejnej správy
  • právnická osoba, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem
  • právnická osoba, ktorá je subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora

Pri podniku zahraničnej právnickej osoby a pri organizačnej zložke podniku právnickej osoby sa údaje o konečnom užívateľovi výhod nezapisujú.

Povinnosť zápisu vyplýva z § 15e v spojení s § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z.

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.