Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Otázka

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu o skončení pracovného pomeru, je to trestný čin? 

Odpoveď:

V zmysle § 189 ods. 1 Trestného zákona: „Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.“

 

Pokiaľ ide o možné naplnenie skutkovej podstaty trestného činu vydierania v zmysle 189 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona, domnievame sa, že znaky uvedenej skutkovej podstaty nemuseli byť naplnené, nakoľko objektívna stránka skutkovej podstaty uvedeného trestného činu vyžaduje násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy. 

 

V zmysle § 192 ods. 1 Trestného zákona: „Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

 

Pokiaľ ide o možné naplnenie skutkovej podstaty trestného činu nátlaku v zmysle 192 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon domnievame sa, že znaky uvedenej skutkovej podstaty by nemuseli byť naplnené, nakoľko objektívna stránka skutkovej podstaty uvedeného trestného činu vyžaduje zneužívanie hmotnej núdze alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú nepriaznivými osobnými pomermi.

 

Avšak, ak nesúhlasíte so skončením pracovného pomeru, možnosťou pre Vás by bolo podanie žaloby na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a to v lehote do dvoch mesiacov, odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť v zmysle ust. § 77 Zákonníka práce: „Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.“

 

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta na preštudovanie Vašich dokladov a vysvetlenie okolností podpísania dohody, aby mohla byť v lehote podaná žaloba na súd.