Neplatnosť skončenia pracovného pomeru

V dnešnom článku sa zameriame na riešenie situácie týkajúcej sa skončenia pracovného pomeru, ktoré urobil jeden z dvojice účastníkov pracovného pomeru, t. j. buď zamestnávateľ alebo zamestnanec a ktorého platnosť druhý z tejto dvojice neuznáva.

Na úvod je potrebné uviesť, že zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník (ďalej len „ZP“) v § 59 ods. 1 zakotvuje štyri spôsoby skončenia pracovného pomeru tak zo strany zamestnávateľa ako i zamestnanca, a to skončenie pracovného pomeru dohodou, výpoveďou, skončením v skúšobnej dobe. Pri každom jednom z uvedených spôsobov zakotvuje ZP presné náležitosti, ktoré musia byť splnené na to, aby bol právny úkon smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru platný. Ak by zákonom požadované náležitosti takéhoto právneho úkonu dodržané neboli, právny úkon by sa v zmysle ZP považoval za neplatný.

Ako namietať neplatnosť?

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru však nenastáva „automaticky“ Právny úkon smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru sa teda považuje za platný až do momentu, kým sa oprávnený z dvojice zamestnávateľ/zamestnanec jeho neplatnosti v zmysle § 78 ZP nedovolá na príslušnom súde. Na rozhodovanie o pracovnoprávnych sporoch je v každom kraji príslušný výlučne len jeden okresný súd (pozn. uvedené vyplýva z § 23 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok). Je potrebné zdôrazniť, že žiadny iný orgán ako súd nemá v Slovenskej republike oprávnenie skúmať neplatnosť skončenia pracovného pomeru.  

Zamestnávateľ/zamestnanec sa musia neplatnosti skončenia pracovného pomeru dovolať na príslušnom súde prostredníctvom podania žaloby (pozn. pôjde konkrétne o žalobu o určení právnej skutočnosti).

Lehota určená na namietanie neplatnosti

Žaloba na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru musí byť podaná v lehote, ktorá je vymedzená v § 78 ZP: „Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.“

Je dôležité uviesť, že uvedená dvojmesačná lehota je lehotou prekluzívnou, čo znamená, že po jej márnom uplynutí sa oprávnený z dvojice zamestnávateľ/zamestnanec nemôže dovolávať neplatnosti skončenia pracovného pomeru na súde (pozn. na jej uplynutie prihliada súd z úradnej povinnosti). Okrem toho má táto lehota i hmotnoprávny charakter, čo znamená, že oprávnený z dvojice zamestnávateľ/zamestnanec musí žalobu doručiť na súd najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

Neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Ak zamestnanec neplatne skončí pracovný pomer jedným zo spôsobov uvedených v § 59 ZP (okrem dohody), prichádzajú do úvahy nasledujúce možnosti:

 1. zamestnávateľ oznámi zamestnancovi, že trvá na tom, aby tento naďalej vykonával prácu – v takomto prípade sa pracovný pomer zamestnanca nekončí a zamestnanec je povinný pokračovať vo výkone práce,
 2. zamestnávateľ netrvá na tom, aby u neho zamestnanec naďalej pracoval – v takomto prípade platí, že ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne nedohodnú inak, pracovný pomer sa skončil dohodou, ak:
  1. bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby
  2. bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite, dňom, keď mal pracovný pomer skončiť
  3. bol pracovný pomer neplatne skončený v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť

Pozn.: Ak by zamestnanec odmietol pokračovať vo výkone práce podľa písm. a), zamestnávateľ by sa voči nemu mohol domáhať náhrady škody, ktorá mu tým bola spôsobená.

Neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Ak zamestnávateľ neplatne skončí pracovný pomer jedným zo spôsobov uvedených v § 59 ZP (okrem dohody), prichádzajú do úvahy nasledujúce možnosti:

 1. zamestnanec oznámi zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával – v takomto prípade sa pracovný pomer zamestnanca nekončí,
 2. zamestnanec oznámi zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, avšak súd rozhodne, že od zamestnávateľa v konkrétnom prípade nemožno požadovať, aby takéhoto zamestnanca zamestnával aj naďalej – v takomto prípade sa pracovný pomer zamestnanca končí,
 3. zamestnanec netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ zamestnával aj naďalej – v takomto prípade platí, že ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne nedohodnú inak, pracovný pomer sa skončil dohodou, ak:
  1. bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby
  2. bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite, dňom, keď mal pracovný pomer skončiť
  3. bol pracovný pomer neplatne skončený v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť

V prípadoch podľa písm. a) a b) je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Táto mu patrí odo dňa, keď zamestnávateľovi oznámil, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, a to až do času, keď mu tento umožní pokračovať v práci alebo súd rozhodne o skončení pracovného pomeru. Ak by však čas, za ktorý by sa táto náhrada mzdy mala zamestnancovi poskytnúť, prekračoval 12 mesiacov, môže súd na základe žiadosti zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas, ktorý prekračuje 12 mesiacov, primeraným spôsobom znížiť, príp. ju za čas, ktorý prekračuje 12 mesiacov, aj vôbec nepriznať. Najdlhšie však môže byť náhrada mzdy zamestnancovi poskytnutá za 36 mesiacov.

Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru

Postup pri dovolávaní sa neplatnosti dohody o skončení pracovného pomeru je v ZP upravený oddelene od zvyšných troch možných spôsobov skončenia pracovného pomeru. V § 80 ZP je zakotvené:

„Pri neplatnej dohode o skončení pracovného pomeru sa postupuje pri posudzovaní nároku zamestnanca na náhradu ušlej mzdy obdobne ako pri neplatnej výpovedi danej zamestnancovi zamestnávateľom. Zamestnávateľ nemôže uplatňovať nárok na náhradu škody pre neplatnosť dohody.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nočná práca, výška príplatku

Dobrý deň, mám právo odmietnuť zamestnávateľovi prácu na nočné zmeny /12hod/, nakoľko mi je 52 rokov?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Poprosím o radu, zistili sme, že náš zamestnanec vykonáva tú istú činnosť ako naša firma, prakticky je to konkurencia. Ako...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie