Zápis len jedného z manželov do katastra počas manželstva

Otázka:

Ak manželia nadobúdajú nehnuteľnosť počas trvania manželstva bez zrušeného alebo zúženého BSM, zapíše kataster na LV len jedného z manželov ako výlučného vlastníka? Majú iba dohodu, že v prípade rozvodu by nadobudnutá nehnuteľnosť spadala do BSM. Je potrebné do kúpnej zmluvy a návrhu na vklad uvádzať rodinný stav?

Odpoveď:

Povinné náležitosti kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť zakotvuje zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej ako „katastrálny zákon“), v prípade bytu / nebytového priestoru tiež zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Podľa § 42 ods. 2 písm. a) katastrálneho zákona má byť účastník právneho vzťahu – fyzická osoba označený meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu.

Podľa § 24 ods. 1 písm. a) bod 1 katastrálneho zákona návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať identifikačné údaje navrhovateľa – fyzickej osoby v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti. Z uvedeného vyplýva, že
uvedenie informácie o osobnom stave nie je povinné. Kataster teda neskúma, či je kupujúci zosobášený alebo nie.

V prípade, že manželia kupujú nehnuteľnosť do svojho BSM, môžu samozrejme obaja figurovať ako kupujúci v kúpnej zmluve a navrhovatelia v návrhu na vklad. V takomto prípade bude na liste vlastníctva uvedené, že vlastníkmi sú obaja manželia v 1/1.

Nie je vylúčené, aby v kúpnej zmluve, návrhu a následne na liste vlastníctva figuroval len jeden z manželov aj napriek tomu, že nehnuteľnosť patrí do BSM. Skutočnosť, či je na liste vlastníctva uvedený iba jeden z manželov alebo obaja manželia nemá vplyv na to, či nehnuteľnosť patrí do BSM. Ak by však niektorý z manželov napadol napríklad prevod takejto nehnuteľnosti, mohol by byť úspešný, pokiaľ by sa preukázalo, že nehnuteľnosť (aj napriek tomu, že na LV je uvedený len jeden z manželov) bola v BSM.

Súvisí to s tým, že kým bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov, v ostatných veciach (kam bude takmer vo všetkých prípadoch patriť aj nakladanie s nehnuteľnosťou) je potrebný súhlas oboch manželov, inak je právny úkon neplatný. Pri nadobúdaní nehnuteľnosti preto odporúčame preveriť, či bol daný aj súhlas manžela, ktorý nie je zmluvnou stranou.

Prečítajte si ajZmena priezviska v katastri nehnuteľností