Zmena priezviska v katastri nehnuteľností

Aktualizované: 02.05.2019 | Vytvorené: 22.11.2016 |

V súlade s ust. § 19 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) sú vlastníci a iné oprávnené osoby povinní dbať na to, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie okresného úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra.

Zmena priezviska v katastri nehnuteľností

Jedným z takýchto údajov, ktoré ste povinní katastru hlásiť, je aj zmena priezviska.

Žiadosť a prílohy k žiadosti

Zmenu priezviska je potrebné ohlásiť prostredníctvom žiadosti. Pri podávaní treba dávať pozor na zachovanie miestnej príslušnosti - zmenu hláste na katastrálnom odbore toho okresného úradu, v obvode ktorého sa nachádza zapísaná nehnuteľnosť.

Neexistuje jednotné predpísané tlačivo žiadosti, jej vzory však možno jednoducho nájsť na internete. Vo všeobecnosti by však určite mala obsahovať vaše identifikačné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, ďalej údaje týkajúce sa nehnuteľnosti: názov katastrálneho územia, špecifikovanie nehnuteľností (vhodné je uviesť aj číslo listu vlastníctva, na ktorom je nehnuteľnosť evidovaná) a v neposlednom rade uviesť a upresniť požadovanú zmenu tak, aby bola zo žiadosti jasná. Mali by ste pritom uviesť nielen vaše nové priezvisko, ale aj priezvisko staré. Na záver žiadosti uveďte dátum jej spísania a podpíšte ju. Podpis nie je nutné úradne overiť.

Pri zmene údaju ako je priezvisko pritom nebude stačiť iba neformálne oznámenie, nakoľko je nevyhnutné oznamovanú zmenu aj preukázať.

Pokiaľ podávate žiadosť osobne, na preukázanie zmeny starého priezviska na nové stačí predložiť preukaz totožnosti. Ak žiadosť zasielate poštou, musíte priložiť listinu preukazujúcu zmenu, napr. overenú fotokópiu sobášneho listu. Okresný úrad, katastrálny odbor, prílohy preukazujúce zmeny do pár dní poštou vráti.

Podobný postup ako pri zmene priezviska treba absolvovať pri zmene adresy trvalého pobytu.

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.