Zmena pracovných podmienok

Otázka:

Chcela by som sa spýtať, že či môže zamestnávateľ zmeniť pracovný pomer, ktorý bol uzatvorený na dobu neurčitú a zmeniť na dobu určitú. Pracujem od roku 2006 v školstve a moja pracovná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Študijný odbor, pre ktorý mám kvalifikáciu končí o rok. Takže zrejme chcú so mnou uzatvoriť dohodu o zmene pracovných podmienok a prepustiť ma bez odstupného. Je to možné zmeniť, dohodnúť iné podmienky? Mám aj potom nárok na odstupné?

Odpoveď:

Nakoľko je pracovná zmluva dvojstranný právny úkon, musia s ním súhlasiť obe strany. V prípade, ak zamestnávateľ zmenil podmienky zmluvy, konkrétne dobu neurčitú na dobu určitú, je potrebné, aby ste s tým súhlasili. Zamestnávateľ to nemôže urobiť jednostranne.

Nárok na odstupné vzniká na základe § 76 ods.1 Zákonníka práce: „Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Medzi vyššie uvedené dôvody patrí výpoveď zo strany zamestnávateľa, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť:

  • zrušuje alebo
  • premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce
  • ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu

O nároku na odstupné sa dočítate aj v našich ďalších príspevkoch zaradených do sekcie pracovného práva.

Ak by sa zmenila doba neurčitá na dobu určitú, pracovný pomer sa potom môže skončiť uplynutím doby a nárok na odstupné nevznikne.

Otázka:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné účinne sa brániť pri podpise novej pracovnej zmluvy so zamestnávateľom, ktorý ma po reorganizácii zaradil na nižšiu pozíciu s nižším platom.

Pozíciu mi zamestnávateľ zmenil, i keď som nestratil žiadnu kvalifikáciu ani som nebol trestaný za porušenie predošlej zmluvy. Jediná vec, pre ktorú mi zmení pozíciu je tá, že mám iný názor na výkon prace, i keď stanovený výkon dodržujem podľa platných nariadení zamestnávateľa.

Nechcem stratiť prácu, preto som nútený nižšiu pozíciu prijať, ale chcel by som v budúcnosti poukázať, že zamestnávateľ ma “potrestal“ za môj iný názor na výkon funkcie, nie za porušenie pracovnej disciplíny a poprípade ten nový stav zmeniť.

Odpoveď:

Dobrý deň,

pokiaľ má u Vás dôjsť k zmene pracovných podmienok, môže sa tak stať buď na základe prijatia dohody o zmene pracovných podmienok alebo ukončením súčasného pracovného pomeru a vznikom nového pracovného pomeru.

Dohoda o zmene pracovných podmienok je upravená v § 54 Zákonníka práce nasledovne: „Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.“ Na prijatie dohody sa teda vyžaduje Váš súhlas.

Pokiaľ by malo dôjsť k skončeniu súčasného pracovného pomeru a uzavretiu novej pracovnej zmluvy, môže byť súčasný pracovný pomer ukončený len niektorým zo spôsobov zakotvených v Zákonníku práce (najmä dohoda o skončení pracovného pomeruvýpoveďokamžité skončenie pracovného pomeru).

Zákonník práce zakotvuje zásadu nediskriminácie a zákazu rozdielneho zaobchádzania. O rozdielne zaobchádzanie nejde v prípade, že rozdiel je odôvodnený povahou činností vykonávaných v zamestnaní, okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak dôvod tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie a cieľ je legitímny a požiadavka primeraná. Zakázaná je tiež diskriminácia z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Keďže neuvádzate bližšie okolnosti v čom spočíva Vaše „potrestanie za iný názor“ nie je možné bližšie posúdiť, či je takýto postup zo strany Vášho zamestnávateľa v súlade s právnym poriadkom.