Zmena priezviska v obchodnom registri

Otázka:

Zmenila som si priezvisko po uzavretí manželstva, ako túto zmenu zapísať do obchodného registra?

Odpoveď:

K zmene priezviska v obchodnom registri je potrebné doložiť do obchodného registra formulár – návrh na zápis zmeny. Formulár je dostupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR a je potrebné si ho zvoliť podľa formy obchodnej spoločností. Pokiaľ ide o zmenu priezviska konateľa, vo formulári sa zaškrtne políčko “konateľ /  štatutár” a do ľavého stĺpca sa napíšu všetky nové údaje konateľa, čiže nielen priezvisko, ale vyplnia sa všetky kolónky týkajúce sa konateľa –  meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, deň vzniku funkcie (tento deň je vo výpise z OR). Do pravej kolónky na výmaz sa napíšu opäť všetky údaje konateľa, tu však sa starým priezviskom. Jediný rozdiel medzi ľavým a pravým stĺpcom bude v priezvisku, ostatné údaje budú v ľavom aj v pravom stĺpci rovnaké.

Pokiaľ by bol konateľ aj spoločníkom spoločnosti, vo formulári sa zaškrtne políčko “spoločník” a opäť do ľavého stĺpca sa vypíšu všetky údaje s aktuálnym priezviskom a do pravého stĺpca údaje,  ktoré sa na navrhujú vymazať, čiže staré priezvisko. Opäť ľavý a pravý stĺpec bude rovnaký s výnimkou priezviska.

Takto by sa postupovalo aj v prípade iných zmien týkajúcich sa toho istého konateľa, napríklad zmeny adresy konateľa.

K návrhu je potrebné doložiť doklad, ktorý zmenu preukazuje. Týmto dokladom môže byť čestné vyhlásenie o zmene údajov s úradne overeným podpisom alebo je možné doložiť aj kópiu nového občianskeho preukazu s novými údajmi. Na čestnom vyhlásení stačí uviesť, že daná osoba zmenila priezvisko z pôvodného priezviska “xy” na nové priezvisko “yx“.