Zmena adresy konateľa v obchodnom registri

Aktualizované: 27.01.2021 | Vytvorené: 25.01.2021 |

Bydlisko konateľa či spoločníka je povinným údajom, ktorý sa zapisuje do obchodného registra. Zmena bydliska konateľa / spoločníka v s.r.o. sa musí oznámiť do obchodného registra do 30 dní. Vyplýva to z § 5 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri.

Zmena adresy konateľa v obchodnom registri

Obsah

Dokedy treba zmenu oznámiť? Tlačivo - oznámenie zmien v obchodnom registri  Prílohy k návrhu na zápis zmeny bydliska konateľa / spoločníka v s.r.o. VZOR Čestné vyhlásenie konateľa o zmene bydliska  Poplatok do obchodného registra Oznámenie zmien daňovému úradu / živnostenskému úradu

Dokedy treba zmenu oznámiť?

Podľa zákona je zmeny povinný oznámiť konateľ / konatelia, ktorí za spoločnosť sú oprávnení konať ako štatutárny orgán. Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú tak povinné urobiť najneskôr do 30 dní

  • odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti,
  • odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo
  • odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti.

Prečítajte si aj článok Ako zmeniť adresu s.r.o. a v nasledovnom článku sme rozobrali aj zápis zmien do OR - náležitosti, poplatky, prílohy.

Tlačivo - oznámenie zmien v obchodnom registri 

Zmena bydliska konateľa / spoločníka v s.r.o. sa oznamuje na predpísanom formulári č. 8 (Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra).

Jedným návrhom je možné žiadať o zmenu bydliska aj konateľa aj spoločníka, prípade aj o vykonanie ďalších zmien.

Prílohy k návrhu na zápis zmeny bydliska konateľa / spoločníka v s.r.o.

Podľa skúseností s Obchodným registrom v Bratislave, k zmene bydliska konateľa je potrebné doložiť len obyčajnú fotokópiu občianskeho preukazu konateľa resp. spoločníka. V prípade zahraničnej osoby bola potreba úradného preloženia dokladu do slovenského jazyka. Obchodný register v Banskej Bystrici nás však informoval, že takáto príloha nebude postačujúca a bude požadovať aj čestné vyhlásenie konateľa o zmene bydliska a rozhodnutie spoločníka o tejto zmene.

Pri zmene bydliska konateľa sa nevyžaduje, aby sa vyhotovoval dodatok k spoločenskej zmluve / zakladateľskej listine, nakoľko spoločenská zmluva resp. zakladateľská listina obsahuje povinne len údaje o prvých konateľoch spoločnosti.

Nakoľko však spoločenská zmluva / zakladateľská listina obsahuje bydlisko spoločníka, je potrebné vyhotoviť buď:

  • úplné znenie spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny; podpisuje konateľ spoločnosti, úradne overený podpis sa nevyžaduje, alebo  
  • dodatok k spoločenskej zmluve / zakladateľskej listine; podpisuje spoločník / spoločníci s úradne overeným podpisom.

VZOR Čestné vyhlásenie konateľa o zmene bydliska 

Čestné vyhlásenie o zmene trvalého bydliska

Ja, dolu podpísaný Meno a Priezvisko, dátum narodenia ..., bytom ..., rodné číslo ... , občan SR týmto čestne vyhlasujem, že novou adresou môjho bydliska je ulica..., číslo domu ..., mesto ..., PSČ ... .

V ... dňa ...

Meno a priezvisko

(úradne overený podpis)

Poplatok do obchodného registra

Poplatok k návrhu na zápis zmeny v s.r.o. elektronicky je 33 EUR, listinné podanie už nie je možné. V prípade, ak sa v návrhu oznamujú viaceré zmeny, platí sa len jeden poplatok.

Oznámenie zmien daňovému úradu / živnostenskému úradu

Pokiaľ došlo len k zmene bydliska spoločníka, nie je potrebné zmenu oznamovať živnostenskému úradu, nakoľko tento údaj živnostenský úrad neeviduje.

Zmenu bydliska konateľa nie je rovnako potrebné živnostenskému úradu oznamovať. 

Podľa § 45 Živnostenského zákona “Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady spôsobom uvedeným v § 46 do 15 dní od vzniku týchto zmien. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením.” Táto povinnosť podnikateľa  sa však nevzťahuje na údaje a doplnky, týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti, ktoré podnikateľ oznamuje do obchodného registra podľa osobitného zákona.

Z uvedeného vyplýva, že všetky zmeny týkajúce sa spoločností, ktoré sa oznamujú do obchodného registra, sa automaticky vykonajú v živnostenskom registri na základe zápisu v obchodnom registri.

Zmeny však odporúčame oznámiť príslušnému daňovému úradu.

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.