Zmena účelu pobytu cudzinca na podnikanie

Otázka:

Cudzinec z tretej krajiny chce zmeniť účel pobytu na podnikanie. Doteraz mal pobyt na účel zamestnania, teraz chce začať podnikať ako živnostník. Aký je postup na OCP, čo je potrebné doložiť?

Odpoveď:

V prípade zmeny účelu prechodného pobytu zo zamestnania na podnikanie (živnosť) sú potrebné nasledovné dokumenty: 

  • žiadosť o udelenie prechodného pobytu (rovnaké tlačivo ako pri prvom udelení)
  • 2 x fotografia s rozmermi 3 x 3,5 cm
  • osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  • potvrdenie o zostatku na účte – osobný účet 12 x životné minimum (aktuálne vo výške 210,20 EUR)
  • potvrdenie o zostatku na účte – podnikateľský účet 20 x životné minimum (aktuálne vo výške 210,20 EUR)
  • potvrdenie o zabezpečení ubytovania
  • dokumenty k realizovateľnosti a udržateľnosti podnikateľskej činnosti (napr. zmluva s budúcimi odberateľmi / dodávateľmi / obchodnými partnermi, zmluva o budúcej zmluve, cenníky, objednávky atď.) 

V prípade podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu z dôvodu zmeny účelu prechodného pobytu cudzinec nemusí predložiť doklad preukazujúci bezúhonnosť – výpis z registra trestov (ktorý je inak taktiež povinnou prílohou žiadosti o udelenie prechodného pobytu), ak takýto doklad predložil pri podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu na pôvodný účel. 

Pokiaľ by bol niektorý z bankových účtov vedený v zahraničí, je potrebné aj doloženie výpisu z tohto účtu (obraty) za posledné 3 mesiace. 

Žiadosť musí byť podaná osobne. Lehota na vydanie rozhodnutia je 90 dní.

Otázka:

Sme cudzinci z Ukrajiny. Naša rodina spolu s deťmi  bývame a pracujeme na Slovensku takmer rok. Nám sa tu páči, chceme dávať detí do slovenskej školy. Sme spravili všetci doklady pre rodinu. Nemali a nemáme žiadne problémy s zákonom. Sme prečkali karantinu na Slovensku a nedochadzovali na Ukrajinu (tam zlá  situácie  s covid-19 aj do teraz). Sme boli zamestnaný cez agentúru a teraz potrebujeme obnovenie prechodných pobytov. Ešte zamestnávateľ poskytoval nám prejsť z agentury k nemu pod kmeň, pretože sme vycvičený na svojich pracoviskách aj on nemá s nami zadných problémov. Teraz vychádzajú veľa ľudí, ktorý nedobre  robia, porušujú vnútornú pracovnú disciplínu aj nedochadzuju často do práce. Zamestnávateľ chcel by, aby sme stále pracovali ako zodpovedné zamestnance. Ale je taká situácie: mojej manželke povedali z polícii, že riešenie je nesúhlasné, keďže z úradu práce prišla odmietava odpoveď (teraz pre príslušníkov tretích krajín). Aj moje riešenie je ešte v konaní. Ale môže byť istá situácie. Chcem sa váš opýtať, či môžeme vyriešiť náš problém kladne, vybaviť naše prechodne pobyty na 100%. Lebo nemáme šancov a musíme sa vrátiť späť na Ukrajinu.

Keď to možno vyriešiť,- koľko na to treba času a koľko budú spojiť vaše služby.

Odpoveď:

Máme bohužiaľ informáciu od viacerých súčasných aj bývalých klientov, ako aj spolupracujúcich subjektov, ktorí cudzincov z tretích krajín zamestnávajú, že úrady práce podrobnejšie preskúmavajú situáciu na trhu práce a vo väčšine prípadov (najmä pri nižšie kvalifikovaných pozíciách) súhlas na zamestnanie pre cudzincov neudeľujú. To je potom príčinou viacerých zamietavých rozhodnutí cudzineckej polície pri žiadostiach o udelenie pobytu na účel zamestnania, ako aj žiadostí o obnovenie pobytu na účel zamestnania.

Situácia súvisí so zvýšením nezamestnanosti počas pandémie koronavírusu. Jednou z riešení pre zamestnávateľov je preukázať príslušnému úradu práce, že zamestnávateľ naozaj dlhodobo, aj v súčinnosti s viacerými úradmi práce (cez výberové konania za účasti viacerých úradov práce), hľadá vhodného kandidáta a nedarí sa mu pozíciu obsadiť.

Druhou možnosťou je zvážiť zmenu účelu pobytu (napríklad z účelu zamestnania na účel podnikania), samozrejme, ak sú na to splnené všetky podmienky.