Prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila základné informácie k prihlasovaniu pohľadávky do reštrukturalizácie.

Ustanovenie § 121 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len “ZKR”) ustanovuje lehotu 30 dní na prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie. Lehota začína plynúť od povolenia reštrukturalizácie. Týmto dňom je deň nasledujúci po tom, ako došlo k zverejneniu uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Pokiaľ by posledný deň 30-dňovej lehoty pripadol na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za posledný deň na prihlásenie pohľadávky sa bude považovať najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 203a ods. 2 ZKR).

Prihlášku je potrebné podať na predpísanom tlačive, ktorého vzor upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z. K základným náležitostiam prihlášky, rovnako ako pri prihláške pohľadávky do konkurzu, patrí:

  1. meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
  2. meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu
  3. právny dôvod vzniku pohľadávky
  4. poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty
  5. celková suma pohľadávky
  6. podpis

Výnimkou je prihláška zahraničného veriteľa so sídlom/bydliskom/obvyklým pobytom v štáte EÚ, od ktorej nemožno v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.05.2000 o konkurznom konaní vyžadovať, aby obsahovala základné náležitosti definované ZKR.

Prihláška sa doručuje v jednom rovnopise správcovi, nie súdu. Zároveň treba upozorniť, že v stanovenej lehote je potrebné doručiť prihlášku správcovi, nepostačuje, aby bola v tento deň len odoslaná poštou.

Pôvodnú prihlášku nemožno dopĺňať ani opravovať. Pripúšťa sa len jej nahradenie u správcu novou prihláškou. Pokiaľ o to veriteľ požiada, správca mu vydá potvrdenie o zapísaní jeho pohľadávky do zoznamu pohľadávok.

Na prihlášku doručenú neskôr sa neprihliada. To znamená, že pokiaľ prihláška nie je doručená v základnej prihlasovacej lehote 30 dní a dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom, zaniká právo veriteľov, ktorí riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka.

Prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie Arca Capital

Dňa 13.04.2021 Okresný súd Bratislava I povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Veritelia spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. môžu svoje pohľadávky prihlasovať v 30-dňovej lehote. Posledným dňom lehoty je štvrtok 13.05.2021. Upozorňujeme, že v tento deň nestačí prihlášku podať na poštovú prepravu, ale musí byť už doručená reštrukturalizačnému správcovi. Na prihlášky doručené neskôr sa nebude prihliadať. Prihlasovať je možné jednak pohľadávky, ktoré veritelia majú voči spoločnosti ako hlavnému dlžníkovi alebo aj pohľadávky voči spoločnosti ako spoludlžníkovi alebo ručiteľovi. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710