Uznanie zahraničného rozsudku o rozvode na Slovensku

Častokrát sa stáva, že k rozvodu manželstva dochádza v zahraničí. Ak následne chce slovenský občan dať si rozvod zapísať na Slovensku, potrebuje k tomu uznanie rozsudku na Slovensku, najmä ak rozvod prebiehal mimo Európskej únie. Rozvodový rozsudok uznáva na Slovensku krajský súd.

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk

Prečítajte si aj:

Ak medzi Slovenskou republikou a krajinou, v ktorej súd vydal rozhodnutie o rozvode, nie je uzavretá dvojstranná medzinárodná zmluva, ktorá by upravovala uznanie rozhodnutí o rozvode manželstva a tieto štáty nie sú spoločnými zmluvnými stranami ani mnohostrannej medzinárodnej zmluvy upravujúcej uznanie právoplatných cudzích rozhodnutí vo veciach manželských je potrebné v danej veci postupovať podľa zákona č. 97/1963 Zb. zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ďalej len „zákon č. 97/1963 Zb.“).

V tomto článku sa budeme venovať práve postupu pri uznaní rozhodnutia o rozvode, ak rozvod prebehol mimo Európsku úniu a nepostupuje sa ani podľa medzinárodnej zmluvy.  

Predtým, ako sa rozvod zapíše v príslušnej matrike, je potrebné uznanie rozhodnutia o rozvode, t.j. podať návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia o rozvode manželstva.

K návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia o rozvode je potrebné doložiť najmä:

 • Sobášny list k manželstvu, ktoré sa rozviedlo (apostilla, úradný preklad) – aj keď sa návrh predkladal elektronicky, súd žiadal o doručenie overenej fotokópie v listinnej podobe. Ak už bolo manželstvo uznané na Slovensku, postačuje predložiť slovenský sobášny list.
 • Rozsudok o rozvode (apostilla, úradný preklad) – aj keď sa návrh predkladal elektronicky, súd žiadal o doručenie originálu v listinnej podobe
 • Potvrdenie o právoplatnosti a vykonateľnosti rozsudku o rozvode – tento dokument sa líši v závislosti od krajiny, najčastejšie bude vo forme pečate súdu s konkrétnym dátumom, kedy rozsudok nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť, čiže musí z nej vyplývať, že rozsudok je konečný a nie je možné sa už voči nemu odvolať. Ak si nie ste istý, či dátum právoplatnosti z rozvodových dokumentov vyplýva, odporúčame kontaktovať priamo súd, ktorý ho vydal.
 • Listinné dôkazy o tom, že nie je daná prekážka uznania uvedená v § 64 písm. d) zákona č. 97/1963 Zb. alebo vyhlásenie druhého účastníka, že na jej skúmaní netrvá (ide o preukázanie, že druhému účastníkovi nebola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak  tento účastník  vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá).
 • Čestné prehlásenie navrhovateľa, že v danej veci už právoplatne nerozhodol slovenský súd alebo že tu nie je skoršie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky na uznanie (samostatný dokument priložený k návrhu)
 • Čestné vyhlásenie o tom, že Vám nie je známe bydlisko bývalého manžela (v prípade, ak Vám nie je známe),
 • Plná moc, ak je navrhovateľ zastúpený splnomocnencom
 • Osvedčenie o štátnom občianstve.

V zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb., cudzie rozhodnutie v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) rodičovstva, osvojenia dieťaťa a vo veciach obmedzenia alebo pozbavenia spôsobilosti na právne úkony možno uznať len osobitným výrokom slovenského súdu. Návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia sa podáva na Krajskom súde v Bratislave.

Dokumenty vydané v cudzom jazyku bude potrebné apostilovať a následne úradne preložiť do slovenského jazyka.

Právna úprava uznania rozhodnutia o rozvode

V zmysle ustanovenia § 63 zákona č. 97/1963 Zb., rozhodnutia orgánov cudzieho štátu, nimi schválené dohody a zmiery vo veciach uvedených v § 1 citovaného zákona, ak o nich v Slovenskej republike rozhodujú súdy, rovnako ako cudzie notárske listiny v týchto veciach (ďalej len cudzie rozhodnutia) majú v Slovenskej republike účinnosť, ak boli uznané slovenskými orgánmi.

V zmysle ustanovenia § 65 zákona č. 97/1963 Zb., cudzie rozhodnutia v manželských veciach a vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) rodičovstva, ak aspoň jeden z účastníkov konania je slovenský občan, a cudzie rozhodnutia vo veciach osvojenia dieťaťa, ak dieťa alebo aspoň jeden z osvojiteľov je slovenský občan a cudzie rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony slovenského občana, sa v Slovenskej republike uznávajú, ak tomu nebránia ustanovenia § 64 písm. b) až f):

V zmysle ustanovenia § 64 zákona č. 97/1963 Zb., cudzie rozhodnutie nemožno uznať alebo vykonať, ak

 • a) uznaniu bráni výlučná právomoc slovenských orgánov alebo orgán cudzieho štátu by nemal právomoc rozhodnúť, ak by sa na posúdenie jeho právomoci použili ustanovenia slovenského práva,
 • b) nie je právoplatné alebo vykonateľné v štáte, v ktorom bolo vydané,
 • c) nie je rozhodnutím vo veci samej,
 • d) účastníkovi konania, voči ktorému sa má rozhodnutie uznať, bola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak tento účastník vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá,
 • e) slovenský súd už vo veci právoplatne rozhodol alebo je tu skoršie cudzie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky na uznanie,
 • f) uznanie by sa priečilo slovenskému verejnému poriadku.

V zmysle ustanovenia § 68e ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb., ak žiadny z účastníkov konania nepodá do 15 dní od doručenia návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia námietku proti uznaniu cudzieho rozhodnutia, súd nemusí nariaďovať pojednávanie.

V zmysle ustanovenia § 68e ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb., ak účastníci konania písomne vyhlásia, že s uznaním cudzieho rozhodnutia súhlasia, súd návrh na uznanie nedoručuje a pojednávanie nenariadi. Písomné vyhlásenie sa musí predložiť spolu s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka. V konaní o uznaní cudzieho rozhodnutia v manželskej veci, ak odporcom nie je slovenský občan, a v konaní o uznaní cudzieho rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak navrhovateľom je opatrovník osoby, ktorej sa rozhodnutie týka, súd návrh nedoručuje a pojednávanie nenariadi, aj keď účastníci takéto vyhlásenie nepredložia.

Poplatok za uznanie rozvodu na Slovensku

Za návrh na uznanie rozvodu sa platí poplatok 66 EUR, v prípade elektronického podania vo výške 33 EUR.

Lehota na rozhodnutie

V jenom našom prípade bol rozsudok o uznaní vydaný do mesiaca po podaní návrhu na súd. V ďalšom prípade trvalo uznanie ccca 2 mesiace. Odporcom nebol slovenský občan, pojednávanie sa v žiadnom z konaní nenariaďovalo.

Zápis následného sobáša do slovenskej matriky

Častokrát si klienti dávajú uznávať rozsudky o rozvode zo zahraničia až v čase, keď sa chcú znova oženiť / vydať, alebo sa tak už stalo a aktuálny sobáš si chcú do matriky zapísať (a požiadať napr. o slovenský sobášny list).

Až keď bude rozsudok o rozvode uznaný na Slovensku, teda po obdržaní právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave o uznaní rozsudku o rozvode, spolu s týmto rozhodnutím možno dať zapísať aktuálny sobáš do osobitnej matriky na Slovensku.

Na príslušnej matrike podľa miesta trvalého pobytu bude potrebné fyzicky spísať s úradníkom zápis o uzavretí manželstva.

K zápisu sobáša bude potrebné nasledovné:

 • údaje o čase a mieste uzavretia manželstva
 • údaje o ženíchovi a neveste
 • údaje o ich rodičoch a svedkoch
 • sobášny list – apostilovaná kópia s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka
 • kópiu slovenského občianskeho preukazu / kópia cestovného pasu druhého manžela
 • rozsudok o rozvode skoršieho manželstva (ak bolo) – apostilovaná kópia s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka
 • rozhodnutie o uznaní rozsudku o rozvode
 • ak manžel mal skoršie manželstvo alebo je ovdovelý, bude potrebný rozsudok/ky o rozvode s vyznačenou doložkou právoplatnosti, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené, alebo úmrtný list predchádzajúcej manželky
 • potvrdenie o pobyte manžela, ak nevyplýva z jeho dokladov
 • prípadne ďalšie osobitné dokumenty – na matrike podľa miesta trvalého pobytu môžu požadovať i ďalšie doklady, napr. rodné listy manželov, odporúčame vopred sa telefonicky informovať na príslušnú matriku – príslušnosť sa určuje podľa trvalého pobytu

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Odhlásenie z trvalého pobytu

Mal som dve deti v pestúnskej starostlivosti, odišli od nás pred 6 rokmi a neodhlásili sa z trvalého pobytu, ako...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie