Uznanie zahraničného rozsudku o rozvode na Slovensku

Častokrát sa stáva, že k rozvodu manželstva dochádza v zahraničí. Ak následne chce slovenský občan dať si rozvod zapísať na Slovensku, potrebuje k tomu uznanie rozsudku na Slovensku, najmä ak rozvod prebiehal v krajine mimo Európsku úniu, prípadne nastal ešte pred vstupom SR do Európskej únie. Zahraničný rozvodový rozsudok uznáva na Slovensku krajský súd.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk, obratom Vám odpíšeme. Pomôžeme Vám s uznaním rozvodu na Slovensku, prípadne aj inými právnymi službami.

Prečítajte si aj:

Ak medzi Slovenskou republikou a krajinou, v ktorej súd vydal rozhodnutie o rozvode, nie je uzavretá dvojstranná medzinárodná zmluva, ktorá by upravovala uznanie rozhodnutí o rozvode manželstva a tieto štáty nie sú spoločnými zmluvnými stranami ani mnohostrannej medzinárodnej zmluvy upravujúcej uznanie právoplatných cudzích rozhodnutí vo veciach manželských je potrebné v danej veci postupovať podľa zákona č. 97/1963 Zb. zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ďalej len „zákon č. 97/1963 Zb.“).

V tomto článku sa budeme venovať práve postupu pri uznaní rozhodnutia o rozvode, ak rozvod prebehol mimo Európsku úniu a nepostupuje sa ani podľa medzinárodnej zmluvy.  

Predtým, ako sa rozvod zapíše v príslušnej matrike, je potrebné uznanie rozhodnutia o rozvode, t.j. podať návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia o rozvode manželstva.

K návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia o rozvode je potrebné doložiť najmä:

 • Sobášny list k manželstvu, ktoré sa rozviedlo (apostilla, úradný preklad) – aj keď sa návrh predkladal elektronicky, súd žiadal o doručenie overenej fotokópie v listinnej podobe. Ak už bolo manželstvo uznané na Slovensku, postačuje predložiť slovenský sobášny list.
 • Rozsudok o rozvode (apostilla, úradný preklad) – aj keď sa návrh predkladal elektronicky, súd žiadal o doručenie originálu v listinnej podobe
 • Potvrdenie o právoplatnosti a vykonateľnosti rozsudku o rozvode – tento dokument sa líši v závislosti od krajiny, najčastejšie bude vo forme pečate súdu s konkrétnym dátumom, kedy rozsudok nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť, čiže musí z nej vyplývať, že rozsudok je konečný a nie je možné sa už voči nemu odvolať. Ak si nie ste istý, či dátum právoplatnosti z rozvodových dokumentov vyplýva, odporúčame kontaktovať priamo súd, ktorý ho vydal.
 • Listinné dôkazy o tom, že nie je daná prekážka uznania uvedená v § 64 písm. d) zákona č. 97/1963 Zb. alebo vyhlásenie druhého účastníka, že na jej skúmaní netrvá (ide o preukázanie, že druhému účastníkovi nebola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak  tento účastník  vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá).
 • Čestné prehlásenie navrhovateľa, že v danej veci už právoplatne nerozhodol slovenský súd alebo že tu nie je skoršie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky na uznanie (samostatný dokument priložený k návrhu)
 • Čestné vyhlásenie o tom, že Vám nie je známe bydlisko bývalého manžela (v prípade, ak Vám nie je známe),
 • Plná moc, ak je navrhovateľ zastúpený splnomocnencom
 • Osvedčenie o štátnom občianstve sa vyžaduje v prípade, ak osoba, ktorá žiada uznať rozvod na Slovensku nemá platný slovenský doklad totožnosti.

V zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb., cudzie rozhodnutie v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) rodičovstva, osvojenia dieťaťa a vo veciach obmedzenia alebo pozbavenia spôsobilosti na právne úkony možno uznať len osobitným výrokom slovenského súdu. Návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia sa podáva na Krajskom súde v Bratislave.

Dokumenty vydané v cudzom jazyku bude potrebné apostilovať a následne úradne preložiť do slovenského jazyka.

Právna úprava uznania rozhodnutia o rozvode

V zmysle ustanovenia § 63 zákona č. 97/1963 Zb., rozhodnutia orgánov cudzieho štátu, nimi schválené dohody a zmiery vo veciach uvedených v § 1 citovaného zákona, ak o nich v Slovenskej republike rozhodujú súdy, rovnako ako cudzie notárske listiny v týchto veciach (ďalej len cudzie rozhodnutia) majú v Slovenskej republike účinnosť, ak boli uznané slovenskými orgánmi.

V zmysle ustanovenia § 65 zákona č. 97/1963 Zb., cudzie rozhodnutia v manželských veciach a vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) rodičovstva, ak aspoň jeden z účastníkov konania je slovenský občan, a cudzie rozhodnutia vo veciach osvojenia dieťaťa, ak dieťa alebo aspoň jeden z osvojiteľov je slovenský občan a cudzie rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony slovenského občana, sa v Slovenskej republike uznávajú, ak tomu nebránia ustanovenia § 64 písm. b) až f):

V zmysle ustanovenia § 64 zákona č. 97/1963 Zb., cudzie rozhodnutie nemožno uznať alebo vykonať, ak

 • a) uznaniu bráni výlučná právomoc slovenských orgánov alebo orgán cudzieho štátu by nemal právomoc rozhodnúť, ak by sa na posúdenie jeho právomoci použili ustanovenia slovenského práva,
 • b) nie je právoplatné alebo vykonateľné v štáte, v ktorom bolo vydané,
 • c) nie je rozhodnutím vo veci samej,
 • d) účastníkovi konania, voči ktorému sa má rozhodnutie uznať, bola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak tento účastník vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá,
 • e) slovenský súd už vo veci právoplatne rozhodol alebo je tu skoršie cudzie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky na uznanie,
 • f) uznanie by sa priečilo slovenskému verejnému poriadku.

V zmysle ustanovenia § 68e ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb., ak žiadny z účastníkov konania nepodá do 15 dní od doručenia návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia námietku proti uznaniu cudzieho rozhodnutia, súd nemusí nariaďovať pojednávanie.

V zmysle ustanovenia § 68e ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb., ak účastníci konania písomne vyhlásia, že s uznaním cudzieho rozhodnutia súhlasia, súd návrh na uznanie nedoručuje a pojednávanie nenariadi. Písomné vyhlásenie sa musí predložiť spolu s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka. V konaní o uznaní cudzieho rozhodnutia v manželskej veci, ak odporcom nie je slovenský občan, a v konaní o uznaní cudzieho rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak navrhovateľom je opatrovník osoby, ktorej sa rozhodnutie týka, súd návrh nedoručuje a pojednávanie nenariadi, aj keď účastníci takéto vyhlásenie nepredložia.

Poplatok za uznanie rozvodu na Slovensku

Za návrh na uznanie rozvodu sa platí poplatok 100 EUR, v prípade elektronického podania vo výške 50 EUR.

Ak rozvod prebiehal v krajine EÚ po máji 2004, postup je jednoduchší

Dnes je úprava uznávania a výkonu rozhodnutí v rámci Európskej únie jednotná a postup je rýchly a jednoduchý vďaka nariadeniam, ktorými sú viazané všetky členské štáty. Podľa informácie podanej Ministerstvom vnútra SR: Od 1.5.2004, t.j. od vstupu SR do EÚ, ak nastane rozvod manželstva v členskej krajine EÚ (okrem Dánska), považujeme právoplatný rozsudok o rozvode za akceptovateľný na území SR s príslušným úradným prekladom.“ Uznanie krajským súdom na Slovensku tak nie je potrebný.

Ak rozvod prebiehal v krajine EÚ pred 1.5.2004 (pred vstupom SR do EÚ)

Na rozsudky, ktoré boli vydané pred našim vstupom do EÚ sa neuplatňujú nariadenia EÚ a preto je potrebné postupovať podľa ustanovenia §63 a nasl. zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a rozsudok uznať slovenským orgánom. Rovnaké stanovisko nám zaslalo aj Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré uviedlo: „Nariadenie EÚ nie je možné uplatniť na rozhodnutia, ktoré boli vydané pred vstupom SR do EÚ.“ 

 

Predtým, ako sa pustíte do procesu uznania rozsudku podľa tohto zákona, však nezabudnite skontrolovať, či neexistuje nejaká medzinárodná zmluva, ktorá by upravovala uznanie rozvodového rozsudku. Jednou z nich je aj dohovor prijatý na zasadaní Haagskej konferencie o medzinárodnom súkromnom práve, ktorý je ratifikovaný vo Vyhláške ministra zahraničných vecí z 23. augusta 1976 o Dohovore o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia. Medzi štáty, ktoré pristúpili k dohovoru, patria aj: Austrália, Dánsko, Fínsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Švédsko, Veľká Británia (zoznam všetkých krajín, ktoré pristúpili k dohovoru nájdete na: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=80).

 

K dohovoru nepristúpilo napríklad Rakúsko alebo Nemecko, s ktorými neexistuje ani žiadna iná dvojstranná zmluva, ktorá by upravovala túto oblasť, preto pri všetkých rozsudkoch s týmito krajiny vydaných pred 1.5.2004 bude nutné postupovať podľa už spomínaného zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Medzi štáty EÚ, s ktorými sme mali pred vstupom do EÚ uzatvorené dvojstranné zmluvy o uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí, sú:

 • Francúzsko (Vyhláška ministra zahraničných vecí z 21. augusta 1985 o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych, rodinných a obchodných veciach)
 • Španielsko (Vyhláška ministra zahraničných vecí z 15. decembra 1988 o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych veciach)

Zoznam dvojstranných zmlúv nájdete aj na stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/agenda-ministerstva/medzinarodne-pravo/justicna-spolupraca/pramene-prava/

Lehota na rozhodnutie

V niwktorých prípadoch bol rozsudok o uznaní vydaný do mesiaca po podaní návrhu na súd. V ďalších prípadoch trvalo uznanie cca 2 – 6 mesiacov.

Zápis následného sobáša do slovenskej matriky

Častokrát si klienti dávajú uznávať rozsudky o rozvode zo zahraničia až v čase, keď sa chcú znova oženiť / vydať, alebo sa tak už stalo a aktuálny sobáš si chcú do matriky zapísať (a požiadať napr. o slovenský sobášny list).

Až keď bude rozsudok o rozvode uznaný na Slovensku, teda po obdržaní právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave o uznaní rozsudku o rozvode, spolu s týmto rozhodnutím možno dať zapísať aktuálny sobáš do osobitnej matriky na Slovensku.

Na príslušnej matrike podľa miesta trvalého pobytu bude potrebné fyzicky spísať s úradníkom zápis o uzavretí manželstva.

K zápisu sobáša bude potrebné nasledovné:

 • údaje o čase a mieste uzavretia manželstva
 • údaje o ženíchovi a neveste
 • údaje o ich rodičoch a svedkoch
 • sobášny list – apostilovaná kópia s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka
 • kópiu slovenského občianskeho preukazu / kópia cestovného pasu druhého manžela
 • rozsudok o rozvode skoršieho manželstva (ak bolo) – apostilovaná kópia s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka
 • rozhodnutie o uznaní rozsudku o rozvode
 • ak manžel mal skoršie manželstvo alebo je ovdovelý, bude potrebný rozsudok/ky o rozvode s vyznačenou doložkou právoplatnosti, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené, alebo úmrtný list predchádzajúcej manželky
 • potvrdenie o pobyte manžela, ak nevyplýva z jeho dokladov
 • prípadne ďalšie osobitné dokumenty – na matrike podľa miesta trvalého pobytu môžu požadovať i ďalšie doklady, napr. rodné listy manželov, odporúčame vopred sa telefonicky informovať na príslušnú matriku – príslušnosť sa určuje podľa trvalého pobytu

Zmena priezviska po rozvode

V zmysle § 27 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov, má manžel po rozvode, ak prijal priezvisko druhého manžela, oznámiť príslušnému matričnému úradu, že prijíma po rozvode do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode predošlé priezvisko.

§ 27

(1) Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.

(2) Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že upúšťa od používania spoločného priezviska.

Od kedy sa počíta lehota 3 mesiacov?

Podľa stanoviska osobitnej matriky „Oznámenie o prijatí predošlého priezviska nemá povahu žiadosti alebo návrhu na začatie konania. Matričný úrad oznámenie o prijatí predošlého priezviska rozvedeného manžela vezme na vedomie a matrikár preskúma iba podmienky prijatia predošlého priezviska, t.j. dodržanie trojmesačnej lehoty, a právoplatnosť rozhodnutia súdu o rozvode manželstva. Právoplatnosťou od ktorej sa počíta lehota je právoplatnosť rozsudku súdu v zahraničí, teda skutočný dátum právoplatnosti rozvodu, nie dátum uznania KS v BA.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zmením priezvisko maloletého dieťaťa?

Ako zmením priezvisko maloletého dieťaťa, aby nemal priezvisko otca, nakoľko sme sa rozviedli a chcem, aby mal moje priezvisko.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie