Uznanie sobáša s cudzincom na Slovensku (zápis sobáša do osobitnej matriky)

Sobášili ste sa ako slovenský občan s osobou inej štátnej národnosti v zahraničí? Ak áno, nezabudnite si dať sobáš na Slovensku zapísať do osobitnej matriky a požiadať o vydanie slovenského sobášneho listu. Slovenský sobášny list bude potrebný aj pri vybavovaní trvalého pobytu na 5 rokov na Slovensku, na ktorý má manžel/ka slovenského občana nárok. Len pre zaujímavosť uvádzame, že do osobitnej matriky sa zapisuje aj manželstvo slovenských občanov zosobášených v cudzine a preto niektoré ustanovenia tohto článku budú platiť aj na takýto zápis. 

Právna úprava 

Zápis do osobitnej matriky a vydanie sobášneho listu sa riadia ustanoveniami § 23 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách a § 35 Vyhlášky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách. 

Postup uznania sobáša a vydania sobášneho listu 

Proces uznania sobášu na Slovensku a vydania slovenského sobášnu listu spočíva v konaniach dvoch úradov – matriky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Ako prvé je potrebné osloviť matriku v mieste trvalého pobytu manžela / manželky so slovenským občianstvom, prípadne jeho / jej posledného trvalého bydliska na Slovensku. 

Na matrike sa pred úradníkom spíše zápis o uzavretí manželstva. Tento zápis obsahuje viaceré údaje nielen o čase a mieste uzavretia manželstva, ženíchovi a neveste, ale aj údaje o ich rodičoch a svedkoch, preto je potrebné si všetky údaje vopred prezistiť. Zápis vyplní jeden z manželov. Údaje uvedené v zápise musia korešpondovať s údajmi uvedenými v sobášnom liste, a to aj čo sa týka zvoleného priezviska manželky a jeho tvaru (s koncovkou „ová“). 

Okrem spísania zápisu o uzavretí manželstva bude potrebné matrike predložiť viaceré dokumenty, najmä:

  • sobášny list vydaný v štáte uzavretia manželstva
  • obyčajnú kópiu platného slovenského občianskeho preukazu Slováka (ženícha alebo nevesty)
  • obyčajnú kópiu platného pasu cudzinca
  • ak je jeden z manželov, resp. jeden z nich, rozvedený aj rozsudok/ky o rozvode s vyznačenou doložkou právoplatnosti, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené
  • ak manželka podľa sobášneho listu prevzala priezvisko maněla a nechce používať koncovku „ová“, predkladá sa aj jej čestné vyhlásenie o nepoužívaní tejto koncovky (nevyžaduje sa úradne overený podpis)
  • ak je jeden z manželov ovdovelý, úmrtný list predchádzajúceho manžela/ky
  • ak v sobášnom liste nie je uvedený pobyt manžela cudzinca, je potrebné predložiť aj úradne vydané potvrdenie o pobyte
  • pri maloletých manželoch (od 16 do 18 rokov) rozhodnutie súdu s vyznačením právoplatnosti o povolení uzavrieť manželstvo

V niektorých prípadoch vyžaduje matrika aj predloženie rodných listov manželov, prípadne aj iné dokumenty, preto odporúčame sa vopred na príslušnej matrike informovať. 

Upozorňujeme, že dokumenty vydané v zahraničí musia byť apostilované, prípadne superlegalizované, s prekladom do slovenského jazyka slovenským úradným prekladateľom.

Z odovzdávaných dokumentov odporúčame urobiť notársky overené fotokópie, aby originály mohli manželom zostať. 

Lehota na zápis do osobitnej matriky 

Aj keď zákonná lehota sú 3 mesiace, zápis do osobitnej matriky a vydanie slovenského sobášneho listu sa zvykne v praxi realizovať do približne 4 – 6 týždňov. Podľa zákona „Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.“ 

Poplatok za zápis manželstva do osobitnej matriky 

Poplatok matriky za zápis manželstva do osobitnej matriky a za vydanie slovenského sobášneho listu je 10 EUR. 

Upozornenie na záver 

V každom slovenskom sobášnom liste bude uvedené aj priezvisko spoločných detí s koncovkou -ová pri dcére. Neskôr (pri narodení dcéry) je však možné rozhodnúť o tom, že dcéra nebude mať priezvisko bez tejto koncovky.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Pobyt cudzinca na obdobie dôchodku

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie