Uznanie sobáša s cudzincom na Slovensku (zápis sobáša do osobitnej matriky)

Kontaktujte nás!

Ak potrebujete na Slovensku zapísať sobáš uskutočnený v zahraničí alebo uznať rozvod na Slovensku, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk, obratom sa Vám ozveme späť.

Sobášili ste sa ako slovenský občan s osobou inej štátnej národnosti v zahraničí? Ak áno, nezabudnite si dať sobáš na Slovensku zapísať do osobitnej matriky a požiadať o vydanie slovenského sobášneho listu.

Slovenský sobášny list bude potrebný aj pri vybavovaní trvalého pobytu na 5 rokov na Slovensku, na ktorý má manžel/ka slovenského občana nárok.

Len pre zaujímavosť uvádzame, že do osobitnej matriky sa zapisuje aj manželstvo slovenských občanov zosobášených v cudzine a preto niektoré ustanovenia tohto článku budú platiť aj na takýto zápis. 

Prečítajte si aj:

Právna úprava 

Zápis do osobitnej matriky a vydanie sobášneho listu sa riadia ustanoveniami § 23 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách a § 35 Vyhlášky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách. 

Postup uznania sobáša a vydania sobášneho listu 

Proces uznania sobášu na Slovensku a vydania slovenského sobášnu listu spočíva v konaniach dvoch úradov – matriky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Namiesto matriky je však možné podanie vybaviť aj na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí.

V zmysle § 23 ods. 3 zákona o matrikách: „Žiadosť sa podáva na
a) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
b) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,
c) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo
d) ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.“

Ako prvé je tak potrebné osloviť matriku v mieste trvalého pobytu manžela / manželky so slovenským občianstvom, prípadne jeho / jej posledného trvalého bydliska na Slovensku. 

Na matrike sa pred úradníkom spíše zápis o uzavretí manželstva. Tento zápis obsahuje viaceré údaje nielen o čase a mieste uzavretia manželstva, ženíchovi a neveste, ale aj údaje o ich rodičoch a svedkoch, preto je potrebné si všetky údaje vopred prezistiť. Zápis vyplní jeden z manželov. Údaje uvedené v zápise musia korešpondovať s údajmi uvedenými v sobášnom liste, a to aj čo sa týka zvoleného priezviska manželky a jeho tvaru (s koncovkou „ová“). 

Okrem spísania zápisu o uzavretí manželstva bude potrebné matrike predložiť viaceré dokumenty, najmä:

  • sobášny list vydaný v štáte uzavretia manželstva
  • obyčajnú kópiu platného slovenského občianskeho preukazu Slováka (ženícha alebo nevesty)
  • obyčajnú kópiu platného pasu cudzinca
  • ak je jeden z manželov, resp. jeden z nich, rozvedený aj rozsudok/ky o rozvode s vyznačenou doložkou právoplatnosti, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené
  • ak manželka podľa sobášneho listu prevzala priezvisko manžela a nechce používať koncovku „ová“, predkladá sa aj jej čestné vyhlásenie o nepoužívaní tejto koncovky (nevyžaduje sa úradne overený podpis)
  • ak je jeden z manželov ovdovelý, úmrtný list predchádzajúceho manžela/ky
  • ak v sobášnom liste nie je uvedený pobyt manžela cudzinca, je potrebné predložiť aj úradne vydané potvrdenie o pobyte
  • pri maloletých manželoch (od 16 do 18 rokov) rozhodnutie súdu s vyznačením právoplatnosti o povolení uzavrieť manželstvo

V niektorých prípadoch vyžaduje matrika aj predloženie rodných listov manželov, prípadne aj iné dokumenty, preto odporúčame sa vopred na príslušnej matrike informovať. 

Upozorňujeme, že dokumenty vydané v zahraničí musia byť apostilované, prípadne superlegalizované, s prekladom do slovenského jazyka slovenským úradným prekladateľom.

Z odovzdávaných dokumentov odporúčame urobiť notársky overené fotokópie, aby originály mohli manželom zostať. 

Zápis o uzavretí manželstva je potrebné podať osobne alebo prostredníctvom splnomocneného
zástupcu na jednom z uvedených orgánov. Podpis na plnej moci musí byť úradne overený.

Zápis sobáša vybavíte aj na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí

Za účelom efektívnejšieho poskytovania služieb slovenským občanom žijúcim v zahraničí je možné vybavenie slovenského sobášneho listu na zastupiteľskom úrade. Na portály verejnej správy Slovensko.sk je služba: Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí – zápis o uzavretí manželstva.

Prostredníctvom tejto služby si žiadateľ zarezervuje termín na príslušnej ambasáde a jeho následná komunikácia s orgánmi verejnej správy bude následne prebiehať prostredníctvom elektronickej schránky, čo celý proces značne urýchli.


Táto služba neslúži na samotné podanie žiadosti, to je potrebné urobiť na rezervovanom termíne. Vyhotovený sobášny list zašle osobitná matrika priamo na zastupiteľský úrad, kde bola žiadosť podaná a na ktorom si ho žiadateľ prevezme.

Lehota na zápis do osobitnej matriky 

Aj keď zákonná lehota sú 3 mesiace, zápis do osobitnej matriky a vydanie slovenského sobášneho listu sa zvykne v praxi realizovať do približne 4 – 6 týždňov. Podľa zákona „Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.“ 

Poplatok za zápis manželstva do osobitnej matriky 

Poplatok matriky za zápis manželstva do osobitnej matriky a za vydanie slovenského sobášneho listu je 10 EUR. 

Upozornenie na záver 

V každom slovenskom sobášnom liste bude uvedené aj priezvisko spoločných detí s koncovkou -ová pri dcére. Neskôr (pri narodení dcéry) je však možné rozhodnúť o tom, že dcéra nebude mať priezvisko bez tejto koncovky.

Zmena dokladov po uznaní sobáša na Slovensku

„Podmienky a postup pri vydávaní občianskeho preukazu a občianskeho preukazu bez podoby tváre, práva a povinnosti na úseku občianskych preukazov, vedenie evidencií na úseku občianskych preukazov a sankcie za porušenie povinnosti upravuje zákon  č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o občianskych preukazoch“), podmienky a postup pri vydávaní cestovných pasov upravuje zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných dokladoch“) a podmienky a postup pri vydávaní vodičských preukazov upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“).

Zmenou mena sa stávajú doklady (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas) v zmysle jednotlivých zákonov neplatné, nakoľko sú údaje v nich uvedené nesprávne. V prípade občianskeho preukazu je povinnosťou občana si do 30 dní od neplatnosti podať žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu, v prípade vodičského preukazu je povinnosťou do 7 dní nahlásiť zmenu údajov na vodičskom preukazu a v prípade cestovného pasu nie je zákonom stanovená lehota na jeho výmenu.

Zmenou mena sa doklady stávajú neplatné a povinnosťou občana je ich vymeniť. Občan je povinný osobne sa dostaviť na ktorékoľvek oddelenie dokladov na území SR, pokiaľ sa zdržiava v zahraničí tak na zastupiteľský úrad SR. Občan je povinný podrobiť nasnímaniu podoby tváre a podpisu, v občianskom preukaze aj zadať BOK – bezpečnostný osobný kód a v prípade cestovného pasu aj nasnímaniu odtlačkov prstov. Žiadosť sa spracováva priamo na mieste podania, nedá sa vopred vyplniť, alebo tým niekoho poveriť.

Z uvedeného vyplýva, že nie je možné dať sa v súvislosti so žiadosťou o vydanie nových dokladov zastupovať.  Za občana môže doklady prevziať osoba blízka bez splnomocnenia, alebo iná osoba s overeným splnomocnením.“ (minv.sk)

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyživovacia povinnosť dospelých detí voči rodičom

Dobrý deň, chcem sa spýtať, od kedy a v akých prípadoch mám vyživovaciu povinnosť k rodičom. Som zamestnaná, živím sa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie