Víza, pozvanie cudzinca na Slovensko

Pokiaľ má štátny občan Slovenskej republiky záujem pozvať štátneho príslušníka tretej krajiny napríklad na návštevu na Slovensko (a nejde o občana štátu s bezvízovým stykom), je potrebné požiadať o udelenie schengenského (turistického) víza. Pomôžeme vám s celým procesom pri udelení víz. Rovnako Vám pomôžeme aj so získaním národných D víz.

120 € s DPH, hodinová sadzba
15 dní / 30 dní lehota na schválenie pozvania / lehota na udelenie víz
Mám záujem o získanie víz pre cudzinca

O udelení schengenského víza rozhoduje zastupiteľský úrad, žiadatelia sa na účely podania žiadosti spravidla dostavia osobne. Podľa článku 9 Nariadenia (ES) č. 810/2009 “Žiadosti sa podávajú najskôr tri mesiace pred začiatkom plánovanej návštevy… Od žiadateľov možno požadovať, aby si na podanie žiadosti vybavili stretnutie. Stretnutie sa uskutoční spravidla do dvoch týždňov od dátumu, kedy bola oznámená požiadavka na stretnutie.”

Čo žiadateľ predkladá k žiadosti

 • cestovný doklad – jeho platnosť by mala byť spravidla najmenej o tri mesiace dlhšia ako je zamýšľaný dátum odchodu z územia členských štátov, musí byť vydaný počas predchádzajúcich desiatich rokov, musí obsahovať aspoň dve prázdne strany,
 • dôkaz o primeranom a platnom cestovnom zdravotnom poistení – podľa predmetného Nariadenia poistenie musí byť platné na celom území členských štátov a musí sa vzťahovať na celú dobu plánovaného pobytu alebo tranzitu. Minimálne poistné krytie je 30 000 EUR.
 • ďalšie sprievodné doklady (preukazujúce účel cesty, doklady týkajúce sa ubytovania alebo dôkaz o tom, že má dostatočné prostriedky na jeho úhradu, doklady preukazujúce, že žiadateľ má k dispozícii dostatočné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s pobytom, informácie umožňujúce posúdiť úmysel žiadateľa opustiť územie členských štátov pred skončením platnosti víza – napr. spiatočná letenka),
 • fotografiu,
 • zaplatí poplatok (60 EUR, deti vo veku od šiestich rokov až do dovŕšenia 12 rokov zaplatia vízový poplatok vo výške 35 EUR) a
 • v prípade potreby umožní odobratie svojich odtlačkov prstov.

O žiadostiach, ktoré sú prípustné, sa rozhodne do 15 kalendárnych dní odo dňa ich podania. Výnimočne, ak sa v osobitných prípadoch vyžadujú dodatočné doklady, je možné túto lehotu predĺžiť najviac na 60 kalendárnych dní.


Pozvanie cudzinca na Slovensko

Podľa zákona o pobyte cudzincov udelenie schengenského turistického víza môže byť podmienené pozvaním overeným policajným útvarom. Pozvať cudzinca môže v zásade občan Slovenskej republiky, prípadne aj právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, avšak v druhom prípade pôjde skôr o pozvanie na účely vydania business víza. Pozvať cudzinca na Slovensko pritom môže aj cudzinec s oprávneným pobytom na území Slovenskej republiky s výnimkou, ak má udelený len tolerovaný pobyt. 

K overeniu pozvania je potrebné vyplniť žiadosť na úradnom tlačive. To obsahuje tieto údaje:

 • údaje o pozývajúcej osobe (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, adresa pobytu v Slovenskej republike, doklad totožnosti, povolanie pozývajúcej osoby a jej vzťah k pozývanému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak je pozývajúcou osobou fyzická osoba),
 • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu pobytu v Slovenskej republike pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny spolu s menom, priezviskom a dátumom narodenia jeho detí, ak cestujú spolu s pozývaným štátnym príslušníkom tretej krajiny,
 • účel, na ktorý je štátny príslušník tretej krajiny pozývaný na územie Slovenskej republiky,
 • záväzok pozývajúcej osoby, že uhradí všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny. 

Prílohy k žiadosti:

 • účel pozvania,
 • schopnosť pozývajúcej osoby uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny (Schopnosť uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny pozývajúca osoba preukáže potvrdením o zostatku na účte, súhrnne vo výške dvanásťnásobku životného minima a finančných prostriedkov na každý deň pobytu pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny),
 • zabezpečenie ubytovania pre pozývanú osobu. 

Pozvanie overuje policajný útvar. Vyžaduje sa však predchádzajúci súhlas Ministerstva vnútra SR, ktoré zároveň aj určí dĺžku pobytu v overenom pozvaní najmenej na čas potrebný na splnenie účelu pobytu. Pozvanie je vydávané na plánovaný pobyt v dĺžke uvedenej v pozvaní, najviac na 90 dní. Overené pozvanie je platné 90 dní od jeho vydania. 

Referencie od klientov

Využil som služby advokátskej kancelárie AKMV na pomoc s obnovením môjho prechodného pobytu. Ako sa očakávalo, tento proces nebol úplne jednoduchý a odborné znalosti a skúsenosti AKMV boli pre mňa rozhodujúce. Zároveň mi poskytli istotu v období, ktoré mohlo byť stresujúce. Na cudzineckú políciu som preto prišiel so všetkými správnymi dokumentami a žiadosť bola vybavená rýchlo a bez problémov. Následné požiadavky cudzineckej polície boli zo strany AKMV rýchlo a presne vyriešené. Úspešne mi bolo schválené predĺženie pobytu. Neváhal by som odporučiť AKMV ďalším cudzincom a v budúcnosti budem hľadať ich pomoc pre moje imigračné potreby.

Ross Cable

Chcel som sa len veľmi pekne poďakovať za to, že ste mi pomohli získať pobyt na Slovensku, veľmi si to s Barborou vážime a som rád, že tu môžem byť s ňou a bez starostí!

Ešte raz vám ďakujem za vašu tvrdú prácu.

Klient

Very professional service! If you want to do any legal issues quick and with successfully at the highest level, then AKMV advokátska kancelária is really right place for you! Mrs.Veronika Michalíková was always friendly, competent and took the time to explain the legal issues and all legal steps, that she would recommend or will take, in an understandable way. All appointments were made without any problems and promptly, and communication by email was also very timely and prompt. In summary, I can warmly recommend Mrs.Veronika Michalíková and her law company.

Очень профессиональное обслуживание! Если Вы хотите решить любые юридические вопросы быстро и успешно на высшем уровне, то AKMV advokátska kancelária – это действительно подходящее место для Вас! Г-жа Вероника Михаликова всегда была дружелюбной, компетентной и находила время, чтобы объяснить юридические вопросы и все юридические шаги, которые она порекомендовала или предпримет, понятным образом. Все встречи проводились без проблем и оперативно, и общение по электронной почте также было очень своевременным и быстрым. Поэтому я могу искренне рекомендовать г-жу Веронику Михаликову и ее юридическую компанию.

Elena Hötzl European Energy Solutions s.r.o.

V mene spoločnosti c2i s.r.o. ďakujeme advokátskej kancelárii AKMV za výbornú a profesionálnu spoluprácu pri vybavovaní víz pre občanov tretích krajín. Oceňujeme rýchle odpovede, ústretovosť a maximálnu ochotnu pomôcť. Prajem im veľa úspechov v ďalšej práci a ešte veľa spokojných klientov.

Daniela Dániel c2i s.r.o.

Boli sme veľmi spokojní, ďakujeme.

Ing. Mária Urbanová SIMERIS s.r.o.

So službami advokátskej spoločnosti AKMV sme nadpriemerne spokojní. Pomohli nám pri etablovaní slovenskej pobočky a s pani Michalíkovou a jej tímom spolupracujeme aj naďalej čo nás veľmi teší. Ich prístup je vždy na vysokej odbornej aj profesionálnej úrovni.

Veronika Belová Shiji Slovakia s.r.o.
244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie