Prechodný pobyt cudzinca s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ

V tomto článku si uvedieme, čo je potrebné dokladať k žiadosti o prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý už má udelený dlhodobý (trvalý) pobyt v inom štáte Európskej únie.

K žiadosti o udelenie prechodného pobytu na území SR je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte povinný predložiť:

 1. dve aktuálne fotografie 3 x 3,5 cm
 2. platný cestovný doklad
 3. účel pobytu, ktorým je doklad o dlhodobom pobyte vydaný podľa osobitného predpisu členským štátom a pracovná zmluva, iný doklad podľa § 32 ods. 5 písm. a) predložením podnikateľského zámeru vo forme podľa osobitného predpisu, podnikateľského zámeru na realizáciu inovatívneho projektu alebo dokladu potvrdzujúceho oprávnenie na podnikanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22 (zápis v obchodnom registri, v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri alebo zapísaný v obchodnom registri ako osoba oprávnená konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva)
 4. finančné zabezpečenie pobytu:
  1. potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, a ak ide o osobný účet vedený v zahraničnej banke, výpis z osobného účtu za posledné tri mesiace
  2. potvrdenie zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy alebo potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny
  3. potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, potvrdenie o udelení štipendia, potvrdenie štatutárneho orgánu právnickej osoby o zabezpečení finančných prostriedkov počas pobytu alebo čestné vyhlásenie osoby, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné zabezpečenie počas pobytu doložené potvrdením o zostatku na účte
  4. potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny alebo potvrdenie štatutárneho orgánu právnickej osoby o finančnom a hmotnom zabezpečení štátneho príslušníka tretej krajiny počas jeho pobytu
  5. potvrdenie orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je výkon činnosti podľa programov schválených vládou SR alebo programov EÚ alebo potvrdenie organizácie administratívne zabezpečujúcej takýto program na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy, alebo medzinárodná zmluva, potvrdenie orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je výkon činnosti podľa programov schválených vládou SR alebo programov EÚ alebo potvrdenie organizácie administratívne zabezpečujúcej takýto program na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy, pokiaľ je v ňom uvedené aj finančné zabezpečenie pobytu
  6. čestné vyhlásenie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo žiada o udelenie trvalého alebo prechodného pobytu a s ktorým žiada zlúčenie rodiny, o tom, že mu poskytne finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území SR a niektorý z nasledovných dokladov:
   1. pracovná zmluva
   2. potvrdenie zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy
   3. potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo žiada o udelenie trvalého alebo prechodného pobytu a s ktorým žiada o zlúčenie rodiny
 5. zabezpečenie ubytovania:
  1. čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti
  2. nájomná zmluva s vlastníkom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie
  3. potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, alebo
  4. čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území SR a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie štátneho občianstva SR

Som srbský občan žijúci na Slovensku od roku 1994 až do dnes. Teda narodil som sa v Srbsku a vyrastal...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie