Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti – pre športovcov, trénerov

Prechodný pobyt na území Slovenskej republiky môže byť cudzincovi v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“) udelený vždy iba na konkrétny účel. Medzi najčastejšie účely patrí napríklad zamestnanie, o ktorom sme už v minulosti písali. Účel zamestnania sa však neaplikuje na každú činnosť so znakmi závislej práce, ktorú by cudzinec mohol na Slovensku vykonávať, ale pre určité tzv. osobitné činnosti (napr. tréneri, športovci a podobne)zákon o pobyte cudzincov zakotvuje samostatný účel pobytu. V takomto prípade sa jedná o prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti. V článku si bližšie priblížime tento typ prechodného pobytu vo vzťahu k športovému trénerovi. 

Kontaktujte nás!

V prípade záujmu o právne služby nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk.

Na akú činnosť môže byť udelený pobyt na účel osobitnej činnosti?

Podľa ustanovenia § 25 zákona o pobyte cudzincov môže byť prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti udelený cudzincovi, nepodnikateľovi na:

 • lektorskú činnosť
 • umeleckú činnosť
 • športovú činnosť
 • stáž v rámci vysokoškolského štúdia alebo do dvoch rokov po skončení vysokoškolského štúdia (v prípade študentov, ktorí študujú alebo v období pred uplynutím dvojročnej lehoty študovali na vysokej škole mimo územia Slovenskej republiky)
 • činnosť vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej republiky alebo z programov Európskej únie
 • plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy
 • poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo na sprevádzanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť (v prípade, že je to potrebné)
 • dobrovoľnícku činnosť
 • činnosť novinára akreditovaného v Slovenskej republike 

Čo je to športová činnosť?

Vymedzenie obsahu pojmu športová činnosť nenachádzame v zákone o pobyte cudzincov, ale v samostatnom zákone č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o športe“). Podľa § 3 písm. a) zákona o športe je športovou činnosťou: „vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu.“ 

Športový tréner

Zákon o športe tiež zakotvuje vymedzenie, koho možno považovať na účely zákona o športe za športovca a koho za odborníka v športe. Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o športe je odborníkom v športe aj tréner a inštruktor športu, pričom odborník v športe môže vo všeobecnosti svoju činnosť vykonávať ako podnikanie, na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka, na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ako dobrovoľník alebo aj bez zmluvy. 

Pokiaľ sa však jedná o cudzinca žiadajúceho o prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti je potrebné vychádzať aj z ustanovení zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti, preto nemôžu byť aplikované všetky z uvedených možností. Vhodnou možnosťou je výkon činnosti na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka. 

Žiadosť o prechodný pobyt

Žiadosť o prechodný pobyt je potrebné podať osobne na úradne predpísanom tlačive. Bližšie informácie o podaní žiadosti o prechodný pobyt, ktoré sa vzťahujú aj na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti je môžete prečítať v našom článku – Žiadosť o udelenie prechodného pobytu cudzinca

Prílohy k žiadosti o prechodný pobyt

Spolu s úradným tlačivom je potrebné podať:

 • 2 ks aktuálnej fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm
 • doklad preukazujúci účel pobytu (ktorým je v tomto prípade potvrdenie športovej organizácie alebo príslušného orgánu štátnej správy, že žiadateľ bude pre nich vykonávať športovú činnosť)
 • výpis z registra trestov
 • doklad preukazujúci finančné zabezpečenie (ktorým je v tomto prípade potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny alebo potvrdenie štatutárneho orgánu právnickej osoby o finančnom a hmotnom zabezpečení štátneho príslušníka tretej krajiny počas jeho pobytu.)
 • doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania

Udelenie prechodného pobytu

Pokiaľ sú splnené zákonné podmienky, policajný útvar udelí cudzincovi prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti na čas potrebný na dosiahnutie účelu pobytu, najviac však na dva roky. 

Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak štátny príslušník tretej krajiny spĺňa podmienky na pobyt podľa Kódexu schengenských hraníc a splnil si do troch pracovných dní od pricestovania na územie Slovenskej republiky povinnosť uskutočniť hlásenie pobytu (pokiaľ nebolo uskutočnené ubytovateľom). 

Správne poplatky

V prípade lektorskej činnosti, umeleckej činnosti, športovej činnosti, stáže v rámci vysokoškolského štúdia, poskytnutia zdravotnej starostlivosti alebo na sprevádzanie a štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť, dobrovoľníckej činnosti a činnosti novinára akreditovaného v Slovenskej republike je výška správneho poplatku za podanie žiadosti o prechodný pobyt 99,50 EUR. 

Sociálne poistenie

Pri vykonávaní športovej činnosti právny poriadok zakotvuje v porovnaním s bežným zamestnaním aj ďalšie osobitosti, napr. aj v oblasti sociálneho poistenia. Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej ako „zákon o sociálnom poistení“) zamestnanec na účely zákona o sociálnom poistení nie je v (prechodnom) období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie