Žiadosť o udelenie prechodného pobytu cudzinca

Prechodný pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky počas celého obdobia, na ktoré mu bol policajným útvarom udelený. S pobytovou kartičkou vie cudzinec cestovať nielen na Slovensku, ale v celom schengenskom priestore. Ako vyzerá žiadosť o pobyt a aké musí mať náležitosti podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“) si priblížime v dnešnom článku.

Účel prechodného pobytu 

Prechodný pobyt na území Slovenskej republike je vždy viazaný na jeden konkrétny účel. Účely prechodného pobytu sú zakotvené v ustanovení § 21 zákona o pobyte cudzincov nasledovne:

 • účel podnikania
 • účel zamestnania
 • účel štúdia
 • účel osobitnej činnosti (napr. lektorská, umelecká, športová činnosť atď.)
 • účel výskumu a vývoja
 • účel zlúčenia rodiny
 • účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl
 • priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí
 • priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ
 • prechodným pobytom je aj pobyt na základe modrej karty Európskej únie vydanej podľa zákona o pobyte cudzincov

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu 

Pokiaľ u cudzinca prichádza do úvahy splnenie niektorého z vyššie uvedených účelov prechodného pobytu, môže mu byť prechodný pobyt udelený na základe žiadosti o udelenie prechodného pobytu. Náležitosti podania, ako aj presný postup, upravuje zákon o pobyte cudzincov. 

Kde môžem podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu? 

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu musí cudzinec podať osobne. Žiadosť môže byť podaná na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí akreditovanom pre štát, v ktorom má cudzinec bydlisko alebo ktorý cudzincovi vydal cestovný doklad. Ak má napríklad občan Iránu prechodný pobyt aj v Dubaji, je možné si podať žiadosť o pobyt aj na zastupiteľskom úrade SR v UAE. 

Podľa § 31 ods. 3 zákon o pobyte cudzincov je žiadosť o udelenie prechodného pobytu možné podať aj priamo na Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru v Slovenskej republike, avšak iba v nasledujúcich prípadoch:

 • cudzinec sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt
 • cudzinec sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného tolerovaného pobytu
 • cudzinec sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného národného víza
 • ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje (momentálne napríklad občania Ukrajiny či Srbska)
 • ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Možnosť podania žiadosti na území Slovenskej republiky sa nevzťahuje na štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania pri vnútropodnikovom presune. 

Podaním žiadosti nevzniká cudzincovi právo zdržiavať sa na území Slovenskej republiky dlhšiu dobu, ako by bol oprávnený v prípade, že by si žiadosť o udelenie prechodného pobytu nepodal. Cudzinec je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti iba v prípade, že sa jedná o cudzinca s vydaným osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí, ktorý požiadal o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí alebo o cudzinca, ktorý požiadal o udelenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania a v čase podania žiadosti vykonával sezónne zamestnanie. 

Náležitosti žiadosti o udelenie prechodného pobytu 

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu sa podáva na úradnom tlačive. Formulár žiadosti je dostupný na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Pri podaní žiadosti je potrebné predložiť platný cestovný doklad. Nepredloženie cestovného dokladu alebo predloženie žiadosti, ktorá nie je v súlade so zákonom o pobyte cudzincov má za následok neprijatie žiadosti. 

Výnimkou je žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, ktorá nemusí byť kompletná. V tomto prípade časť dokumentov môže byť doručená dodatočne. Takúto žiadosť zastupiteľský úrad alebo oddelenie cudzineckej polície neprijme iba v prípade, že cudzinec nepredložiť platný cestovný doklad. Pri ostatných účeloch žiadosti musí byť žiadosť kompletná aj spolu s predloženými prílohami. V prípade neprijatia žiadosti je cudzincovi poskytnutá písomná informácia o chýbajúcich dokladoch, ktoré musia byť predložené, aby bola žiadosť prijatá. 

Prílohy k žiadosti o udelenie prechodného pobytu 

Prílohami žiadosti v zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov sú: 

 • 2 ks fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcej aktuálnu podobu
 • doklad preukazujúci účel pobytu
 • doklad preukazujúci bezúhonnosť
 • doklad preukazujúci finančné zabezpečenie pobytu
 • doklad preukazujúci finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti u cudzinca, ktorý žiada o prechodný pobyt na účel podnikania
 • doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania
 • súhlas rodiča u dieťaťa, ktoré žiada o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny
 • doklad preukazujúci, že ide o vnútropodnikový presun, u cudzinca, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania pri vnútropodnikovom presune
 • doklad preukazujúci záväzok prijímajúcej organizácie uhradiť náklady spojené s administratívnym vyhostením štátneho príslušníka tretej krajiny, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti, ktorou je stáž v rámci vysokoškolského štúdia mimo územia Slovenskej republiky alebo do dvoch rokov po skončení vysokoškolského štúdia mimo územia Slovenskej republiky
 • doklad preukazujúci získanie vysokoškolského vzdelania alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti, ktorou je stáž v rámci vysokoškolského štúdia mimo územia Slovenskej republiky alebo do dvoch rokov po skončení vysokoškolského štúdia mimo územia Slovenskej republiky
 • doklady preukazujúce realizovateľnosť a udržateľnosť podnikateľskej činnosti, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania a účel pobytu preukazuje predložením podnikateľského zámeru
 • súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt na účel zamestnania zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (informácie k súhlasu obce ako aj vzor žiadosti o vydanie súhlasu obce nájdete tu)

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, konkrétny rozsah príloh závisí od konkrétneho účelu pobytu, resp. v niektorých prípadoch aj od konkrétnych okolností žiadateľa spadajúcich do jednotlivých účelov. Pred podaním žiadosti sa preto odporúčame poradiť s odborníkom, aby sa predišlo neprijatiu žiadosti z dôvodu jej nekompletnosti. Pre bližšie informácie k prílohám vyžadovaným pri jednotlivých účeloch pobytu si prečítajte aj naše články zaoberajúce sa bližšie jednotlivými účelmi pobytov

Zároveň upozorňujeme, že predkladané dokumenty (až na niektoré výnimky ako napr. matričné doklady) nemú byť v čase podania staršie ako 90 dní. Pokiaľ sa predkladá zahraničný dokument je potrebná jeho apostillácia alebo superlegalizácia a úradný preklad do slovenského jazyka. 

Podanie žiadosti o prechodný pobyt 

Pokiaľ bude žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí, prvým krokom by malo byť rezervovanie termínu na podanie žiadosti. Upozorňujeme, že podľa našich skúseností sú čakacie lehoty na pridelenie termínu na niektorých zastupiteľských úradoch aj niekoľko mesiacov. Podanie žiadosti je preto potrebné starostlivo naplánovať aj z ohľadom na 90-dňovú platnosť predkladaných dokumentov. 

Zastupiteľský úrad vykoná pri podaní žiadosti so žiadateľom osobný pohovor na účel predbežného posúdenia žiadosti. Podaná žiadosť spolu s prílohami a odporúčacím alebo neodporúčacím stanoviskom zastupiteľského úradu k udeleniu prechodného pobytu žiadateľovi je následne zaslaná na mieste príslušné oddelenie cudzineckej polície na Slovensku. O podaní žiadosti je cudzincovi vystavené potvrdenie. 

Potvrdenie o podaní žiadosti je cudzincovi vystavené aj v prípade podania žiadosti na oddelení cudzineckej polície na Slovensku. 

Rozhodovanie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu 

Policajný útvar po podaní žiadosti posudzuje jednak, či je žiadosť kompletná a či predložené dokumenty spĺňajú všetky zákonom požadované požiadavky. Podľa § 33 zákona o pobyte cudzincov sa pri posudzovaní žiadosti prihliada na: verejný záujem, osobitne na bezpečnostné hľadisko, hospodárske záujmy Slovenskej republiky, najmä na prínos podnikateľskej činnosti štátneho príslušníka tretej krajiny pre hospodárstvo Slovenskej republiky a na ochranu verejného zdravia, záujmy maloletého dieťaťa štátneho príslušníka tretej krajiny, osobné a rodinné pomery štátneho príslušníka tretej krajiny, jeho finančnú situáciu a dĺžku doterajšieho pobytu a predpokladaného pobytu, stanovisko zastupiteľského úradu k udeleniu prechodného pobytu.“

Na ďalšie osobitné záujmy sa prihliada v závislosti od konkrétneho účelu pobytu. 

Dôvody zamietnutia žiadosti o udelenie prechodného pobytu sú presne vymedzené v § 33 ods. 6 zákona o pobyte cudzincov. Žiadosť je zamietnutá, ak je štátny príslušník tretej krajiny nežiaducou osobou, je dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny pri svojom pobyte ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie, nespĺňa podmienky na udelenie prechodného pobytu, uzavrel účelové manželstvo, uvádza nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predkladá falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby, údaje v jeho cestovnom doklade nezodpovedajú skutočnosti, udelenie prechodného pobytu nie je vo verejnom záujme, je zjavné, že zabezpečené ubytovanie na území Slovenskej republiky nespĺňa minimálne požiadavky, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie podľa odseku, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta (v prípade žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania) a z niekoľkých ďalších dôvodov vzťahujúcich sa ku konkrétnym účelom pobytu. 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že žiadateľovi by malo byť umožnené vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie ešte predtým, ako bude jeho žiadosť zamietnutá a v prípade, že k zamietnutiu napriek tomu dôjde, je policajný útvar povinný rozhodnutie riadne odôvodniť. 

Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu 

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu v lehote do 90 dní

Pri prechodnom pobyte na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta je lehota na rozhodnutie 30 dní od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ak sa jedná o pracovnú pozíciu s nedostatkom pracovnej sily.  

Lehota 30 dní sa podľa ustanovenia § 33 ods. 8 zákona o pobyte cudzincov vzťahuje aj na žiadosť cudzinca ktorý: 

 • žiada o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na vykonávanie sezónnych prác, ak v predchádzajúcich piatich rokoch vykonával sezónne zamestnanie v trvaní do 90 dní bez potreby prechodného pobytu na účel zamestnania pri sezónnych prácach alebo mal udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na vykonávanie sezónnych prác
 • žiada o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia, osobitnej činnosti alebo výskumu a vývoja
 • ktorý zastupuje alebo pracuje pre zahraničného investora v Slovenskej republike a zároveň je občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
 • zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investorav Slovenskej republike
 • zastupuje alebo pracuje pre centrum podnikových služieb alebo technologické centrum
 • je manželom alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre zahraničného investora v Slovenskej republike a zároveň je občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj / zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investorav Slovenskej republike /zastupuje alebo pracuje pre centrum podnikových služieb alebo technologické centrum
 • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt na účel podnikania na základe podnikateľského zámeru na realizáciu inovatívneho projektu a ktorý podal žiadosť o udelenie tohto prechodného pobytu na zastupiteľskom úrade alebo policajnom útvare na základe udeleného národného víza

Pokiaľ bola žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí, lehota začína plynúť až doručením žiadosti na príslušné oddelenie cudzineckej polície na Slovensku, čo môže byť približne mesiac – dva. V niektorých krajinách napr. Ruská federácia) je možné požiadať o národné víza na vstup do SR a na základe nich je cudzinec oprávnený si podať žiadosť o pobyt na Slovensku. 

Oznámenie o udelení prechodného pobytu 

Pokiaľ je cudzincovi prechodný pobyt udelený, policajný útvar cudzincovi zašle písomné oznámenie o udelení prechodného pobytu. V oznámení je uvedený dátum udelenia prechodného pobytu a dátum skončenia platnosti prechodného pobytu. Pokiaľ si cudzinec podával žiadosť na zastupiteľskom úrade v zahraničí, po udelení pobytu môže požiadať o národné D víza a musí sa osobne dostaviť na oddelenie cudzineckej polície za účelom vybavenia pobytovej kartičky. Tým však povinnosti cudzinca nekončia. V mnohých prípadoch je potrebné vybaviť aj lekársku prehliadku, zabezpečiť poistenie a splniť si aj ďalšie povinnosti.

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie štátneho občianstva SR

Som srbský občan žijúci na Slovensku od roku 1994 až do dnes. Teda narodil som sa v Srbsku a vyrastal...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie