Prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 08.03.2017 |

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila základné informácie k prihlasovaniu pohľadávky do reštrukturalizácie.

Prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie

Ustanovenie § 121 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len “ZKR”) ustanovuje lehotu 30 dní na prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie. Lehota začína plynúť od povolenia reštrukturalizácie. Týmto dňom je deň nasledujúci po tom, ako došlo k zverejneniu uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Pokiaľ by posledný deň 30-dňovej lehoty pripadol na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za posledný deň na prihlásenie pohľadávky sa bude považovať najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 203a ods. 2 ZKR).

Prihlášku je potrebné podať na predpísanom tlačive, ktorého vzor upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z. K základným náležitostiam prihlášky, rovnako ako pri prihláške pohľadávky do konkurzu, patrí:

  • a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
  • b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
  • c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
  • d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
  • e) celková suma pohľadávky,
  • f) podpis.

Výnimkou je prihláška zahraničného veriteľa so sídlom/bydliskom/obvyklým pobytom v štáte EÚ, od ktorej nemožno v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.05.2000 o konkurznom konaní vyžadovať, aby obsahovala základné náležitosti definované ZKR.

Prihláška sa doručuje v jednom rovnopise správcovi, nie súdu. Zároveň treba upozorniť, že v stanovenej lehote je potrebné doručiť prihlášku správcovi, nepostačuje, aby bola v tento deň len odoslaná poštou.

Pôvodnú prihlášku nemožno dopĺňať ani opravovať. Pripúšťa sa len jej nahradenie u správcu novou prihláškou. Pokiaľ o to veriteľ požiada, správca mu vydá potvrdenie o zapísaní jeho pohľadávky do zoznamu pohľadávok.

Na prihlášku doručenú neskôr sa neprihliada. To znamená, že pokiaľ prihláška nie je doručená v základnej prihlasovacej lehote 30 dní a dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom, zaniká právo veriteľov, ktorí riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka.

Potrebujete prihlásiť pohľadávku do reštrukturalizácie? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.