Zriadenie záložného práva na obchodný podiel spoločníka

Pri zriaďovaní záložného práva na obchodný podiel spoločníka vám s radosťou poradíme a pomôžeme.

V procese zriadenia záložného práva na obchodný podiel spoločníka

Zriadenie záložného práva na obchodný podiel spoločníka si vyžaduje zmluvu, ktorá musí mať zo zákona písomnú formu a podpisy na nej musia byť notársky overené. Ak potrebujete zriadiť záložné právo, obráťte sa na nás. Poskytujeme komplexný právny servis a poradenstvo, nielen v oblasti obchodného práva, klientom situovaným na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničným či nadnárodným spoločnostiam.

  • pripravíme všetky potrebné dokumenty
  • vypracujeme zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel spoločníka
  • podáme návrh na zápis do obchodného registra

Obchodný podiel spoločníka v spoločnosti nemôže byť predmetom záložného práva, ak spoločenská zmluva nepripúšťa prevod obchodného podielu. Ak sa obchodný podiel môže prevádzať iba so súhlasom valného zhromaždenia, vyžaduje sa súhlas valného zhromaždenia aj na zriadenie záložného práva na obchodný podiel, inak záložné právo nevznikne; na prevod založeného obchodného podielu pri výkone záložného práva sa súhlas valného zhromaždenia nevyžaduje. Ak sa podľa spoločenskej zmluvy vyžaduje na prevod obchodného podielu splnenie inej podmienky, vyžaduje sa splnenie tejto podmienky aj na vznik záložného práva.

Po splnení uvedených náležitostí a uzavretí zmluvy je potrebné túto skutočnosť zapísať do obchodného registra – až vtedy možno hovoriť o vzniku záložného práva na obchodný podiel. Návrh na zápis alebo výmaz záložného práva zriadeného zmluvou je oprávnený podať záložný veriteľ alebo záložca.

Cenník a poplatky

Súdny poplatok za vykonanie zmien v obchodnom registri pri papierovom podaní je 66 EUR. Naša advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom, vďaka ktorému je možné zápis vykonať za polovičnú sumu súdneho poplatku, t. j. 33 EUR.

Cena našich služieb závisí od rozsahu klientom vyžadovaných služieb. Je možné dohodnúť buď hodinovú sadzbu, alebo pevnú cenu. V prípade záujmu o individuálnu cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.