Sprostredkovanie zamestnania za úhradu a povinnosti sprostredkovateľov

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať tak fyzická osoba ako aj osoba právnická.

Vydanie oprávnenia na činnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Na túto činnosť musí mať oprávnenie na podnikanie vydané príslušným okresným úradom, odborom živnostenského podnikania.

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu je viazanou živnosťou. Poplatok za vydanie oprávnenia na túto viazanú činnosť je 15 EUR, v prípade, ak sa ohlásenie podá elektronicky, poplatok sa znižuje na polovicu (7,50 EUR).

Podmienkou pre získanie oprávnenia na činnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu je skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa. U právnickej osoby musí podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa spĺňať zodpovedný zástupca.

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu a poplatok za služby

Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výšku poplatku dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

K otázke, či sa jedná o sprostredkovanie zamestnania za úhradu aj v prípade, ak sprostredkovateľ sprostredkováva prácu bezodplatne nám bolo z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny doručené písomné stanovisko, ktoré hovorí, že “vyberaním poplatkov za sprostredkovanie zamestnania za úhradu od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podmienené.”

Vzhľadom na definíciu podnikania otázkou zostáva, či činnosť, ktorá negeneruje príjem, je vôbec podnikaním a vyžaduje sa tak na ňu oprávnenie na podnikanie.

Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu

Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu, je povinný uzatvoriť s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu.

Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu obsahuje najmä:

 • názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa
 • dĺžku trvania zamestnania
 • druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky
 • spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia
 • rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu do zahraničia

Sprostredkovateľ môže na základe vydaného oprávnenia sprostredkovať prácu aj do zahraničia. V tomto prípade je povinný informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.

Povinnosti sprostredkovateľa zamestnania

Sprostredkovateľ je povinný:

 1. viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu, ktorá obsahuje najmä:
  1. meno, priezvisko a dátum narodenia, ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu občana, ktorému bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu
  2. názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu
  3. štát, do ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu
  4. dátum sprostredkovania zamestnania za úhradu a dĺžku trvania sprostredkovaného zamestnania za úhradu
 2. poskytovať ústrediu:
  1. údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a údaje podľa písmena a) prvého bodu bez súhlasu osoby, ktorej bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu na účely kontrolnej činnosti; údaje sa poskytujú so stavom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na tlačivách, ktorých obsah a spôsob predkladania určí ústredie
  2. správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka
 3. zabezpečovať ochranu osobných údajov
 4. vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti a poskytovať informácie a doklady orgánom kontroly

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie