Sprostredkovanie zamestnania za úhradu a povinnosti sprostredkovateľov

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať tak fyzická osoba ako aj osoba právnická.

Vydanie oprávnenia na činnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Na túto činnosť musí mať oprávnenie na podnikanie vydané príslušným okresným úradom, odborom živnostenského podnikania.

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu je viazanou živnosťou. Poplatok za vydanie oprávnenia na túto viazanú činnosť je 15 EUR, v prípade, ak sa ohlásenie podá elektronicky, poplatok sa znižuje na polovicu (7,50 EUR).

Sprostredkovanie zamestnanie je potrebné odlišovať od agentúrneho zamestnávania (prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania.

Podmienkou pre získanie oprávnenia na činnosť sprostredkovanie zamestnania za úhradu je skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa. U právnickej osoby musí podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa spĺňať zodpovedný zástupca.

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu a poplatok za služby

Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výšku poplatku dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

K otázke, či sa jedná o sprostredkovanie zamestnania za úhradu aj v prípade, ak sprostredkovateľ sprostredkováva prácu bezodplatne nám bolo z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny doručené písomné stanovisko, ktoré hovorí, že “vyberaním poplatkov za sprostredkovanie zamestnania za úhradu od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podmienené.”

Vzhľadom na definíciu podnikania otázkou zostáva, či činnosť, ktorá negeneruje príjem, je vôbec podnikaním a vyžaduje sa tak na ňu oprávnenie na podnikanie.

Zmluvy uzatvárané pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu

Základná právna úprava sprostredkovania zamestnania za úhradu je zakotvená v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“).

V zmysle platnej právnej úpravy v rámci sprostredkovania zamestnania za úhradu dochádza k uzatvoreniu dvoch rôznych zmlúv:

 • dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu uzatváraná medzi sprostredkovateľom zamestnania a fyzickou osobou, ktorá má záujem nájsť si zamestnanie,
 • zmluva medzi sprostredkovateľom zamestnania a zamestnávateľom, ktorý má záujem zamestnať zamestnancov.

Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu

Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu, je povinný uzatvoriť s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu.

Vo vzťahu k dohode o sprostredkovaní zamestnania za úhradu uzatváranej medzi sprostredkovateľom a fyzickou osobou, ktorá má záujem nájsť si zamestnanie zákon o službách zamestnanosti v ustanovení § 25 zakotvuje nasledovné náležitosti:

 • názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa
 • dĺžku trvania zamestnania
 • druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky
 • spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia
 • rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody

„Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu obsahuje najmä:

 1. názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
 2. dĺžku trvania zamestnania,
 3. druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,
 4. spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,
 5. rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody.“

Pokiaľ sprostredkovateľ záujemcovi o zamestnanie sprostredkúva zamestnanie v zahraničí, je povinný informovať ho aj o právach a povinnostiach, ktoré majú súvis so zamestnaním v zahraničí, pričom zákon presnejšie určuje, ktoré všetky informácie je povinný poskytnúť.

Upozorňujeme, že sprostredkovateľ si odmenu za sprostredkovanie zamestnania môže uplatňovať iba u zamestnávateľa, ktorému sprostredkuje zamestnanca, nie od zamestnanca / záujemcu o zamestnanie. Súčasťou dohody o sprostredkovaní zamestnania za úhradu uzatváranej medzi sprostredkovateľom a fyzickou osobou, ktorá má záujem nájsť si zamestnanie preto nemôže byť dojednanie odplaty. Ďalšie náležitosti môžu byť odporúčané v závislostí od konkrétnych okolností jednotlivých prípadov, preto odporúčame vypracovanie zmluvy na mieru.

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu do zahraničia

Sprostredkovateľ môže na základe vydaného oprávnenia sprostredkovať prácu aj do zahraničia. V tomto prípade je povinný informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.

Zmluva o sprostredkovaní zamestnania za úhradu

Na rozdiel od dohody popisovanej vyššie pre zmluvu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu uzatváranú medzi sprostredkovateľom zamestnania a zamestnávateľom, ktorý má záujem zamestnať zamestnancov zákon nepredpisuje žiadne podrobnejšie náležitosti. Jednotlivé dojednania v takejto zmluve sú na zmluvnej slobode jej účastníkov.

Z našej praxe však odporúčame do zmluvy zapracovať najmä tieto náležitosti:

 • spôsob objednávania služby,
 • spôsob, ako bude zamestnávateľ vymedzovať požiadavky na zamestnancov,
 • trvanie zmluvy (doba určitá, doba neurčitá)
 • podmienky výkonu sprostredkovateľskej činnosti,
 • spôsob vyhľadávania  a výberu vhodných kandidátov na zamestnanie,
 • podmienky pre vznik nároku na províziu,
 • spôsob určenia výšky provízie a jej splatnosť, platobné údaje,
 • práva a povinnosti zmluvných strán (lehoty, informačné povinnosti, doručovanie, reklamácia a i.),
 • možnosti ukončenia zmluvy (výpovedné dôvody, dôvody na odstúpenie od zmluvy)
 • sankcie (úroky z omeškania, zmluvné pokuty),
 • povinnosť mlčanlivosti,
 • možnosti postúpenia nárokov, započítania vzájomných pohľadávok a pod.
 • voľba súdu a voľba práva (ak je účastníkom zahraničný subjekt) a i.

Ďalšie náležitosti môžu byť odporúčané v závislostí od konkrétnych okolností jednotlivých prípadov, preto odporúčame vypracovanie zmluvy na mieru.

Ak máte záujem o vypracovanie zmlúv v oblasti sprostredkovania zamestnania, prípadne o ich vzory, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk

Povinnosti sprostredkovateľa zamestnania

Sprostredkovateľ je povinný:

 1. viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu, ktorá obsahuje najmä:
  1. meno, priezvisko a dátum narodenia, ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu občana, ktorému bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu
  2. názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu
  3. štát, do ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu
  4. dátum sprostredkovania zamestnania za úhradu a dĺžku trvania sprostredkovaného zamestnania za úhradu
 2. poskytovať ústrediu:
  1. údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a údaje podľa písmena a) prvého bodu bez súhlasu osoby, ktorej bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu na účely kontrolnej činnosti; údaje sa poskytujú so stavom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na tlačivách, ktorých obsah a spôsob predkladania určí ústredie
  2. správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka
 3. zabezpečovať ochranu osobných údajov
 4. vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti a poskytovať informácie a doklady orgánom kontroly

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie