Uznanie vzdelania cudzinca na účely výkonu funkcie zodpovedného zástupcu

O povinnosti ustanovenia zodpovedného zástupcu na účely vykonávania remeselnej alebo viazanej živnosti podľa živnostenského zákona sme vás informovali v našom článku Zodpovedný zástupca a ohlásenie remeselnej alebo viazanej živnosti.

Cudzinec a vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu

V prípade, ak chce funkciu zodpovedného zástupcu vykonávať cudzinec, musí splniť nasledujúce podmienky:

 • 1. Uznať ukončené vzdelanie získané v zahraničí na Slovensku
 • 2. Vybaviť prechodný / trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

V našom článku sa budeme venovať splneniu prvej z podmienok:

Uznanie vzdelania cudzinca na účely vykonávania funkcie zodpovedného zástupcu

V zmysle zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií sa uznaný diplom, vysvedčenie či iný doklad o vzdelaní považuje za rovnocenný s dokladom  vydaným oprávneným orgánom v SR.

O uznanie dokladu o vzdelaní sa žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

K žiadosti o uznanie ukončeného vzdelania na výkon regulovaného povolania v SR sa priložia tieto dokumenty:

 1. doklad totožnosti (iba obyčajná kópia)
 2. doklad(y) o vzdelaní získaný(é) v zahraničí (notárom alebo matrične overená(é) kópia(e) s prekladom do slovenského jazyka)
 3. výpis o absolvovaných predmetoch a skúškach alebo dodatok k diplomu, vysvedčeniu, osvedčeniu a pod. (notárom alebo matrične overená kópia s prekladom do slovenského jazyka)
 4. doklad o predchádzajúcom najvyššom ukončenom vzdelaní (iba kópia)  
 5. potvrdenie o pedagogickej praxi, ak existuje – iba k žiadosti na výkon pedagogického povolania regulovaného podľa Vyhlášky č. 437/2009 Z . z.
 6. V prípade úhrady správneho poplatku poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom, je potrebné k žiadosti doložiť aj poštovú poukážku alebo potvrdenie o uhradení správneho poplatku.

Preklady do slovenského jazyka sa nevyžadujú pri dokladoch v českom a latinskom jazyku.

Poplatok

 • správny poplatok v hodnote 99,50 EUR alebo,
 • ak bol doklad uznaný na výkon daného povolania v inom členskom štáte EÚ, EHP alebo vo Švajčiarsku, nie v štáte vydania dokladu o vzdelaní, je správny poplatok 33 EUR. V tomto prípade je potrebné doložiť aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na výkon tohto povolania (jeho notárom alebo matrične overená kópia s prekladom do slovenského jazyka).

Poplatok sa platí buď:

 1. poštovou poukážkou alebo
 2. bankovým prevodom alebo
 3. kolkovými známkami (neporušené a nenalepené)

Zaslanie žiadosti

Žiadosť s prílohami je možné zaslať buď (i) poštou na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava alebo (ii) podať osobne v podateľni na prízemí hlavnej budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Praktické skúsenosti

Apostila

Pri podávaní žiadostí sme sa stretli s tým, že apostila zahraničných dokumentov nebola ministerstvom vyžadovaná.

Plná moc

Plná moc na zastupovanie postačuje s obyčajným podpisom splnomocniteľa bez úradného overenia.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie