Uznanie vzdelania cudzinca na účely výkonu funkcie zodpovedného zástupcu

O povinnosti ustanovenia zodpovedného zástupcu na účely vykonávania remeselnej alebo viazanej živnosti podľa živnostenského zákona sme vás informovali v našom článku Zodpovedný zástupca a ohlásenie remeselnej alebo viazanej živnosti.

Cudzinec a vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu

V prípade, ak chce funkciu zodpovedného zástupcu vykonávať cudzinec, musí splniť nasledujúce podmienky:

 • 1. Uznať ukončené vzdelanie získané v zahraničí na Slovensku
 • 2. Vybaviť prechodný / trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

V našom článku sa budeme venovať splneniu prvej z podmienok:

Uznanie vzdelania cudzinca na účely vykonávania funkcie zodpovedného zástupcu

V zmysle zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií sa uznaný diplom, vysvedčenie či iný doklad o vzdelaní považuje za rovnocenný s dokladom  vydaným oprávneným orgánom v SR.

O uznanie dokladu o vzdelaní sa žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

K žiadosti o uznanie ukončeného vzdelania na výkon regulovaného povolania v SR sa priložia tieto dokumenty:

 1. doklad totožnosti (iba obyčajná kópia)
 2. doklad(y) o vzdelaní získaný(é) v zahraničí (notárom alebo matrične overená(é) kópia(e) s prekladom do slovenského jazyka)
 3. výpis o absolvovaných predmetoch a skúškach alebo dodatok k diplomu, vysvedčeniu, osvedčeniu a pod. (notárom alebo matrične overená kópia s prekladom do slovenského jazyka)
 4. doklad o predchádzajúcom najvyššom ukončenom vzdelaní (iba kópia)  
 5. potvrdenie o pedagogickej praxi, ak existuje – iba k žiadosti na výkon pedagogického povolania regulovaného podľa Vyhlášky č. 437/2009 Z . z.
 6. V prípade úhrady správneho poplatku poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom, je potrebné k žiadosti doložiť aj poštovú poukážku alebo potvrdenie o uhradení správneho poplatku.

Preklady do slovenského jazyka sa nevyžadujú pri dokladoch v českom a latinskom jazyku.

Poplatok

 • správny poplatok v hodnote 99,50 EUR alebo,
 • ak bol doklad uznaný na výkon daného povolania v inom členskom štáte EÚ, EHP alebo vo Švajčiarsku, nie v štáte vydania dokladu o vzdelaní, je správny poplatok 33 EUR. V tomto prípade je potrebné doložiť aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na výkon tohto povolania (jeho notárom alebo matrične overená kópia s prekladom do slovenského jazyka).

Poplatok sa platí buď:

 1. poštovou poukážkou alebo
 2. bankovým prevodom alebo
 3. kolkovými známkami (neporušené a nenalepené)

Zaslanie žiadosti

Žiadosť s prílohami je možné zaslať buď (i) poštou na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava alebo (ii) podať osobne v podateľni na prízemí hlavnej budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Praktické skúsenosti

Apostila

Pri podávaní žiadostí sme sa stretli s tým, že apostila zahraničných dokumentov nebola ministerstvom vyžadovaná.

Plná moc

Plná moc na zastupovanie postačuje s obyčajným podpisom splnomocniteľa bez úradného overenia.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie