Vymáhanie pohľadávok a Obchodný vestník

Ak máte dlžníka, nezabudni si skontrolovať aspoň raz za mesiac Obchodný vestník.

Obchodný vestník je prístupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. V Obchodnom vestníku si veriteľ po zadaní IČO-a alebo obchodného mena spoločnosti, mena a priezviska fyzickej osoby (podnikateľa alebo nepodnikateľa) vyhľadá potrebné informácie, najmä či na dlžníka nie je vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.

V Obchodnom vestníku zistíte dôležité informácie o dlžníkovi

Pozornosť je potrebné venovať hlavne kapitole “Konkurzy a reštrukturalizácie”. Ak je dlžník v konkurze alebo je povolená reštrukturalizácia, dozvie sa to veriteľ včas pravdepodobne len z Obchodného vestníka. Tento údaj sa zapisuje do obchodného registra až dodatočne a môže trvať a niekoľko mesiacov, kým bude zmena v obchodnom registri viditeľná. To však už môžu uplynúť lehoty na prihlásenie pohľadávok.

Prihláška pohľadávky do reštrukturalizácie

Prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie je potrebné urobiť v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Ak sa informácia o povolení reštrukturalizácie nedostanete dlžníkovi včas, prihláška sa nedoručí v základnej prihlasovacej lehote 30 dní správcovi a dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom, zaniká právo veriteľov, ktorí riadne a včas neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka.

Prihlášku je potrebné podať na predpísanom tlačive, ktorého vzor upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z. K základným náležitostiam prihlášky, rovnako ako pri prihláške pohľadávky do konkurzu, patrí:

  1. meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
  2. meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu
  3. právny dôvod vzniku pohľadávky
  4. poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty
  5. celková suma pohľadávky
  6. podpis

Aby ste sa dozvedeli, či je prihláška formálne v poriadku, požiadajte správcu o vydanie potvrdenia, či Vaša pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Správca je povinný Vám toto potvrdenie vydať bezodkladne (v lehote 3 pracovných dní). Prihláška sa doručuje v jednom rovnopise správcovi, nie súdu.

Prihlásenie pohľadávky do konkurzu

Prihlásenie pohľadávky do konkurzu je potrebné urobiť prihláškou v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Prihláška sa v prípade konkurzu doručuje správcovi, nie súdu.Prihláška musí obsahovať základne náležitosti ako prihláška pohľadávky do reštrukturalizácie. Zdôrazňujeme, že prihláška zahraničného veriteľa musí obsahovať len minimálne požiadavky, ktoré ustanovuje nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.05.2000 o konkurznom konaní.

Na rozdiel od reštrukturalizácie, ak veriteľ doručí správcovi prihlášku do konkurzu neskôr, na prihlášku sa prihliada. Sankciou za oneskorené doručenie je však nemožnosť vykonávania hlasovacieho práva a ďalších práv spojených s prihlásenou pohľadávkou.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710