Výmaz z obchodného registra fyzickej osoby

O niektorých zmenách v Obchodnom zákonníku a v zákone o obchodnom registri sme Vás už v minulosti informovali v našom článku:

V tomto článku Vám prinesieme informácie o zmenách, ktoré sa dotkli fyzických osôb, a to tak slovenských, ako aj zahraničných živnostníkov (cudzincov).

Výmaz z obchodného registra fyzickej osoby

Od októbra 2020 sa do obchodného registra žiadne fyzické osoby nezapisujú a tie, čo sú v ňom zapísané, sa postupne budú vymazávať. To platí tak pre slovenské fyzické osoby (živnostníkov), ako aj pre cudzincov podnikajúcich ako fyzické osoby (podnik zahraničnej osoby). Predpokladá sa, že pár mesiacov tento proces výmazu fyzických osôb z obchodného registra ešte potrvá.

Na základe novely Obchodného zákonníka účinnej od 1.10.2020 budú postupne z obchodného registra vymazané osoby, ktoré sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020 do obchodného registra nezapisujú, a to:

 1. osoby, ku ktorých zápisu do obchodného registra došlo podľa predpisov účinných od 1. januára 2002 a ktoré sa v obchodnom registri vedú podľa § 768 ods. 1
 2. fyzické osoby
 3. podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb
 4. osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a podľa odseku 9 sa predpokladá ich úpadok (prípady dlhotrvajúcich likvidácií)
 5. osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020
 6. podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona

Do obchodného registra sa tak od 01.10.2020 budú v zmysle § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka zapisovať len tieto subjekty:

 1. právnické osoby založené podľa Obchodného zákonníka a práva Európskej únie (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť, družstvo, európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európske družstvo, európska spoločnosť
 2. právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra
 3. štátne podniky
 4. organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb
 5. podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb

Výmaz zahraničnej fyzickej osoby z obchodného registra

Cudzinci sa od 01.10.2020 do obchodného registra nezapisujú. 

Ako je vyššie uvedené, z obchodného registra sa vymažú fyzické osoby, vrátane cudzincov – podnikov zahraničných osôb, a samozrejme nebude možné cudzinca ako podnik zahraničnej osoby do obchodného registra zapísať. 

Cudzincom ako zahraničným fyzickým osobám výmazom ich podniku alebo organizačnej zložky podniku z obchodného registra nezaniká oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky v rozsahu predmetu podnikania, ktorý bol v obchodnom registri zapísaný k 30. septembru 2020. 

Zároveň treba dodať, že podľa právnej úpravy účinnej do 01.10.2020 sa cudzincovi ako podniku zahraničnej osoby vydával živnostenský list (oprávnenie) a oprávnenie podnikať mu vzniklo až zápisom cudzinca do obchodného registra, kedy sa automaticky živnostenský list (oprávnenie) „aktivovalo.“ Do zápisu do obchodného registra nielenže nemohol cudzinec podnikať, ale ani nebolo jeho oprávnenie viditeľné v živnostenskom registri, preto mali cudzinci problém si napríklad otvoriť bankový účet, ktorý potrebovali k žiadosti o prechodný pobyt. Tu vznikal začarovaný kruh, keďže k získaniu pobytu potrebovali preukázať zostatok na podnikateľskom bankovom účte, ale k jeho otvoreniu banka vyžadovala zápis do obchodného registra, ku ktorému zas cudzinci potrebovali udelený pobyt. Tento problém v tomto prípade odpadne. 

Podľa § 21 ods. 4 Obchodného zákonníka účinného od 01.10.2020 „Oprávnenie cudzinca – zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov zahraničnej fyzickej osobe, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v živnostenskom registri alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.“ Samozrejme, ak pôjde o cudzinca z tretej krajiny, môže začať podnikať na Slovensku až po udelení povolenia na pobyt na účel podnikania.

Špecifická situácia nastala v prípadoch, keď bolo cudzincom – podnikom zahraničných osôb vydané osvedčenie o živnostenskom podnikaní pred 1.10.2020, získali na základe tohto oprávnenia aj prechodný pobyt na účel podnikania, avšak nestihli sa do obchodného registra do konca septembra 2020 zapísať. Preto im nevzniklo živnostenské oprávnenie a nemohli ani začať podnikať, aj keď mali udelený pobyt. Riešenie nebolo jednoznačné a nevyplývalo ani z ustanovení novely. Jediným riešením však nakoniec bolo, ako nám aj neskôr potvrdilo oddelenie cudzineckej polície, opakované ohlásenie živností podľa predpisov účinných od 1.10.2020. Podľa doručeného stanoviska: „v prípade, ak zahraničná fyzická osoba ohlásila živnosť do 30.09.2020, ale do tohto dátumu nebola zapísaná do obchodného registra, nie je jej živnostenské oprávnenie aktívne. V takomto prípade je potrebné, aby zahraničná fyzická osoba kontaktovala príslušný živnostenský úrad a pôvodné živnostenské oprávnenie zrušila a živnosť ohlásila opätovne.“ Len dodávame, že pôvodnú živnosť nebolo potrebné zrušiť.

K živnosti pre cudzincov si prečítate viac aj v našich príspevkoch v poradni. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie