Vyslanie cudzinca zo Srbska za prácou na územie SR

Štátny príslušník tretej krajiny v pracovnoprávnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo mimo SR a ktorý ho vysiela vykonávať prácu na území SR na základe zmluvy s právnickou alebo fyzickou osobou musí mať udelené povolenie na zamestnanie a prechodný pobyt na účel zamestnania.

Povolenie na zamestnanie 

 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • slovenská spoločnosť, kam budú zamestnanci vyslaní musí (pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie) odsúhlasiť počty a profesie vyslaných pracovníkov a obdobia ich vyslania s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • odsúhlasenie sa uskutočňuje na rokovaní zástupcu spoločnosti a zodpovedného pracovníka ÚPSVaR, z ktorého sa uskutočňuje záznam o odsúhlasení podmienok na základe, kt. budú štátni príslušníci tretej krajiny vyslaní vykonávať prácu na území SR
 • následne bude na príslušný ÚPSVaR podaná žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie, ktorú podáva štátny príslušník tretej krajiny, a to buď sám alebo prostredníctvom PO/FO, ku ktorej bude na územie SR vyslaný

Prílohami žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie sú:

 1. overená kópia dokladu o vzdelaní úradne preložená do štátneho jazyka opatrená doložkou vyššieho overenia
 2. zmluva v SJ, na základe ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný
 3. písomný súhlas na predloženie žiadosti s úradne overeným podpisom (ak štátny príslušník tretej krajiny chce, aby žiadosť predložila PO/FO, ku ktorej bude vyslaný

Po doručení žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie spolu s prílohami ÚPSVaR bezodkladne udelí povolenie na zamestnanie na základe podmienok dohodnutých v zázname z rokovania o odsúhlasení podmienok, na základe ktorých budú štátni príslušníci tretej krajiny vykonávať prácu na území SR.

Prechodný pobyt na účel zamestnania

 • zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania podá štátny príslušník tretej krajiny osobne na slovenskej diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade SR, kde sa následne uskutoční aj pohovor so žiadateľom

Prílohami žiadosti sú: 

 1. doklad preukazujúci účel pobytu – povolenie na zamestnanie (nie staršie ako 90 dní)
 2. doklad preukazujúci bezúhonnosť – výpis z registra trestov (nie staršie ako 90 dní)
 3. doklad preukazujúci finančné zabezpečenie pobytu
 4. doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania v SR 

Sociálne poistenie a zdravotné poistenie

– Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení – publikovaná v Z. z. pod č. 26/2013

Čl. 7

„Ak zamestnávateľ so sídlom na území jedného zmluvného štátu vyšle zamestnanca podliehajúceho právnym predpisom tohto zmluvného štátu pracovať na územie druhého zmluvného štátu, taký zamestnanec, pokiaľ ide o toto zamestnanie, podlieha iba právnym predpisom prvého zmluvného štátu tak, akoby zamestnanie vykonával na jeho území. Takto uplatňovať právne predpisy prvého zmluvného štátu možno najdlhšie po dobu 24 mesiacov.“

Predĺženie povolenia

Povolenie na zamestnanie môže ÚPSVaR na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť najviac na dva roky, a to i opakovane. U štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie podľa § 22 ods. 8, celková doba povolenia na zamestnanie nesmie presiahnuť 48 mesiacov počas obdobia piatich po sebe nasledujúcich rokov (§ 23 ods. 4).

Podmienkou predĺženia povolenia na zamestnanie je, že zamestnanie sa bude vykonávať u toho istého zamestnávateľa a na tom istom pracovnom mieste. Písomnú žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie podáva štátny príslušník tretej krajiny ÚPSVaR najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred skončením platnosti udeleného povolenia na zamestnanie. (§ 23 ods. 5)

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie štátneho občianstva SR

Som srbský občan žijúci na Slovensku od roku 1994 až do dnes. Teda narodil som sa v Srbsku a vyrastal...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie