Vyslanie cudzincov z 3. krajín na územie SR zamestnávateľom z EÚ

Cudzinec z tretích krajín štandardne potrebuje povolenie na zamestnanie bez ohľadu na udelené vízum v inom členskom štáte EÚ. Povolenie na zamestnanie nepotrebuje iba v prípadoch, ak spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 23 a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti, ktorý ustanovuje, kedy sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a kedy sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie.

Vyslanie s povolením na zamestnanie

Podľa zákona o službách zamestnanosti Úrad udelí povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, na základe odsúhlasenia počtov a profesií vyslaných zamestnancov a obdobia ich vyslania s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu.

V tomto prípade slovenský zamestnávateľ bude mať postavenie užívateľského zamestnávateľa a bude môcť riadiť a dávať pokyny prideleným zamestnancom (nepôjde o poskytovanie služieb zabezpečovaných zahraničným zamestnávateľom).

Aj v tomto prípade zamestnanec vo vzťahu k cudzineckej polícii musí do troch pracovných dní od vstupu na územie SR hlásiť policajnému útvaru začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu ako je vyššie uvedené, ako aj mať doklady oprávňujúceho ho vstúpiť na územie SR. Rovnako ak vyslanie v tomto prípade trvá dlhšie ako 90 dní od začiatku pobytu, je potrebné požiadať o povolenie na pobyt na účel zamestnania.

Všetky možnosti zamestnávania cudzincov sú predmetom úpravy zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom a účinnom znení (ďalej ako „Zákon o službách zamestnanosti“). V súlade s ustanovením § 21 Zákona o službách zamestnanosti každý cudzinec – príslušník tretej krajiny v zásade potrebuje povolenie na zamestnanie, ak chce vykonávať pracovnú činnosť na území Slovenskej republiky. Je irelevantné, či a aké víza alebo prechodný pobyt má udelené v inej členskej krajine EÚ.

Vyslanie bez pracovného povolenia

Vyslanie zamestnanca na výkon práce bez pracovného povolenia zahraničným zamestnávateľom na Slovensko by prichádzalo do úvahy v prípade aplikácie ustanovenia:

Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom.

Vzhľadom na uvedené je možné bez povolenia vyslať pracovníka, ak spĺňa výnimku podľa § 23a ods. 1 Zákona o službách zamestnanosti, t.j. je vyslaný v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných zahraničným zamestnávateľom (t.j. predmetom vyslania je poskytovanie služieb zabezpečovaných zahraničným zamestnávateľom.) V danom prípade sa domnievame, že slovenský zamestnávateľ nebude mať pozíciu užívateľského zamestnávateľa, a tak nebude môcť dávať pokyny vyslaným zamestnancom, na čo bude oprávnený len zahraničný zamestnávateľ. Ak by nešlo o vyslanie v súvislosti so zabezpečovaním služieb zahraničného zamestnávateľa, v danom prípade sa povolenie na zamestnanie vyžaduje.

V tomto prípade vzniká povinnosť zamestnávateľovi, ku ktorému sú vysielaní štátni príslušníci tretej krajiny, poskytnúť písomne úradu, v ktorého územnom obvode budú pracovať, údaje na tlačive, ktorého vzor určí ústredie (Informačná karta príloha č. 12), najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny. Ak budú mať výkon práce na viacerých miestach, treba túto informáciu zaslať na úrad v mieste sídla informujúcej organizácie.

Zamestnanec vo vzťahu k cudzineckej polícii musí do troch pracovných dní od vstupu na územie SR hlásiť policajnému útvaru začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu, ak mu bolo udelené schengenské vízum alebo národné vízum SR alebo ak sa od neho vízum nevyžaduje, ak túto povinnosť nemá ubytovateľ, policajný útvar na požiadanie štátneho príslušníka tretej krajiny vydá potvrdenie o jeho pobyte. Štátny príslušník musí preukázať o.i. zabezpečenie ubytovania a finančné krytie pobytu na území Slovenskej republiky.

Ak vyslanie v tomto prípade trvá dlhšie ako 90 dní od začiatku pobytu, je potrebné požiadať o povolenie na pobyt na účel zamestnania.

Aby mohli občania tretích krajín vstúpiť na územie SR je potrebné disponovať platným cestovným dokladom a dokladmi oprávňujúcimi prekročiť štátnu hranicu (napr. platné vízum).

Zhrnutie

Vzhľadom na vyššie je možné nadviazať zmluvný vzťah medzi zahraničným zamestnávateľom a zamestnávateľom v SR. Ak by sa v rámci predmetného vyslania plnili služby zahraničného zamestnávateľa, v danom prípade nie je potrebné povolenie na zamestnanie a ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Táto zmluva ale nebude podľa nášho názoru pracovnoprávna a nedochádza na jej základe k prideleniu zamestnancov, ale má iný právny podklad, napr. obchodná zmluva o poskytnutí služby a pod. Domnievame sa, že v tomto prípade nemožno hovoriť o vyslaní v pravom slova zmysle, keďže zamestnanci budú plniť služby, ktoré si slovenská spoločnosť objednala u zahraničnej firmy, v danom prípade by slovenská spoločnosť nemala oprávnenia ako užívateľský zamestnávateľ.

Ak výkon činnosti nespĺňa túto podmienku, je potrebné získať povolenie na zamestnanie, kedy bude mať slovenská spoločnosť postavenie užívateľského zamestnávateľa.

Povinnosti zahraničného zamestnávateľa vo vzťahu k vyslaniu

Okrem vyššie už uvedených povinností, s účinnosťou od 18.06.2016 bude zahraničná spoločnosť z pozície vysielajúceho zamestnávateľa pre účely legislatívy v SR hosťujúcim zamestnávateľom, ktorý má/bude mať zo zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto povinnosti voči Národnému inšpektorátu práce v SR:

Najneskôr v deň vyslania v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe oznámiť Národnému inšpektorátu práce SR: 

 • svoje obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a svoje obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu
 • svoje identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, a register, v ktorom je zapísaný
 • predpokladaný počet vyslaných zamestnancov
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo vyslaného zamestnanca
 • deň začatia a skončenia vyslania
 • miesto výkonu práce a druh práce vykonávanej vyslaným zamestnancom počas vyslania
 • názov služby alebo služieb, ktoré bude hosťujúci zamestnávateľ poskytovať prostredníctvom vyslaného zamestnanca v Slovenskej republike
 • meno, priezvisko a adresu osoby poverenej na doručovanie písomností, ktorá sa počas vyslania bude nachádzať na území Slovenskej republiky

Hosťujúci zamestnávateľ je povinný počas vyslania v mieste výkonu práce, ktoré určil v oznámení:

 • uchovávať pracovnú zmluvu alebo iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom
 • viesť a uchovávať evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca v rozsahu podľa osobitného predpisu
 • uchovávať doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi za prácu vykonanú počas vyslania

Všetky tieto dokumenty v písmene a) až c) je povinný zahranićný zamestnávateľ ako hosťujúci zamestnávateľ predložiť alebo doručiť aj po skončení vyslania alebo predložiť preklad dokumentov alebo ich častí do slovenského jazyka v primeranej lehote určenej inšpektorátom práce.

Zahraničná spoločnosť môže ďalej podať žiadosť o udelenia povolenia na zamestnanie, to však spravidla robí právnická osoba, ku ktorej bude zamestnanec vyslaný alebo samotný zamestnanec.

Všeobecne o zamestnávaní cudzincov na území SR

Pokiaľ sa chce príslušník tretej krajiny zamestnať na Slovensku u slovenského zamestnávateľa, postupuje sa primárne v súlade s ustanoveniami Zákona o službách zamestnanosti v nadväznosti na zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej ako „Zákon o pobyte cudzincov“).

V súlade s ustanoveniami Zákona o službách zamestnanosti príslušník tretej krajiny môže vykonávať prácu na území Slovenskej republiky len ak: 

 • je držiteľom modrej karty Európskej únie
 • má udelený prechodný pobyt na území SR na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na území SR
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky 

Výkon práce cudzincom na území Slovenskej republiky na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

V zásade (výnimkou sú pedagogickí, výskumní a vývojoví pracovníci za ďalších podmienok ustanovených v zákone) zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny je povinný najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku. Príslušný úrad na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo na udelenie povolenia na zamestnanie je úrad, v ktorého územnom obvode bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty je možné podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania na príslušné oddelenie cudzineckej polície (podľa miesta výkonu práce). V rámci postupu následne príslušné oddelenie cudzineckej polície žiada úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Postup prebieha pred dvoma orgánmi štátnej správy na území Slovenskej republiky:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta výkonu práce – 30 kalendárnych dní vopred je potrebné vyplniť tzv. nahlášku voľného pracovného miesta a tú odoslať úradu na uverejnenie na stráne istp.sk.

Príslušné odd. Cudzineckej polície – po uplynutí 30 dňovej lehoty je možné podať žiadosť na cudzineckú políciu o udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania.

K žiadosti je potrebné najmä doložiť: 

 • dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm
 • pracovnú zmluvu alebo prísľub zamestnávateľa o prijatí do zamestnania
 • preukázať finančné zabezpečenie pobytu (vyhlásenie zamestnávateľa o výške mzdy alebo výpis z bankového účtu o zostatku na účte)
 • výpis z registra trestov (z krajiny občianstva a z krajiny kde sa zdržiava/má udelený pobyt dlhšie ako 6 mesiacov) – nie starší ako 90 dní
 • potvrdenie o zabezpečení ubytovania (nájomná zmluva, súhlas s poskytnutím ubytovania, potvrdenie ubytovne) minimálne na 6 mesiacov pobytu

Oddelenie cudzineckej polície má na rozhodnutie 90 dní. Pokiaľ by sa žiadosť podávala na príslušnom zastupiteľskom úrade SR v zahraničí (príslušným je ten, ktorého občanom je žiadateľ, resp. ten kde má pobyt), tak ten má na odoslanie žiadosti 30 dní a následne plynie lehota 90 dní cudzineckej polícii. Po udelení prechodného pobytu za účelom zamestnania je možné začať vykonávať prácu na území Slovenskej republiky. Obdobný, ale o niečo byrokraticky komplikovanejší postup je pri obsadení vysokokvalifikovaného miesta cudzincom.

Povolenie na zamestnanie

Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý: 

 • bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
 • bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky
 • má udelený prechodný pobyt na území SR na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny
 • má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky

je povinný najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie písomne oznámiť úradu voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku. Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri udelení povolenia na zamestnanie úrad prihliada na situáciu na trhu práce.

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie sa podáva na určenom tlačive. K žiadosti o povolenie na zamestnanie sa dokladá najmä: 

 • pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania
 • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii
 • kópia dokladu o pobyte preukazujúceho udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny ktorý má tento pobyt na území SR
 • kópia dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má takýto pobyt a spĺňa podmienku – v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky

Upozorňujeme, že na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok. Úrad udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Úrad udelí povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, na základe odsúhlasenia počtov a profesií vyslaných zamestnancov a obdobia ich vyslania s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu. Vo všetkých týchto prípadoch je nevyhnutné získanie povolenia na zamestnanie a udelenia prechodného pobytu na území Slovenskej republiky za účelom zamestnania. Výnimky udelenie prechodného pobytu uvádzame nižšie.

V súlade s ustanoveniami Zákona o pobyte cudzincov prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny po splnení podmienok najviac na 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Zamestnanie bez potreby potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo povolenia na zamestnanie

Zákon o službách zamestnanosti v ustanovení § 23a ods. 1 obsahuje množstvo výnimiek, kedy je možné zamestnať príslušníka tretej krajiny bez toho aby bolo potrebné získať potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta, resp. povolenie na zamestnanie.

Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny:

 • ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky
 • ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, 1. po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny, 2. ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty alebo 3. ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účely výskumu a ten vykonáva na základe dohody o hosťovaní
 • ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky
 • ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok
 • ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja a 1. ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo 2. ktorého pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku
 • ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí
 • ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis
 • ktorému bol udelený azyl
 • ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana
 • ktorému sa poskytlo dočasné útočisko
 • ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom roku a ktorý je
  • pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo
  • výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí
 • ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku
 • ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie
 • ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej republiky zaručuje vzájomnosť
 • ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci
 • ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu
 • ktorý vykonáva odbornú prax alebo odborný výcvik podľa osobitných predpisov školách alebo školských zariadeniach
 • ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky
 • ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel zvýšenia jeho kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní, najviac na jeden rok
 • ktorý nedovŕšil 26 rokov veku a ktorý bude zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež alebo programov pre vzdelávanie, ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje
 • ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom
 • ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, vykonávaním činností, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci
 • ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci
 • ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom
 • ktorý vykonáva činnosť pre právnickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie o významnej investícií, a ktorý 1. riadi túto právnickú osobu alebo jej organizačnú zložku alebo 2. má mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti alebo poznatky nevyhnutné na prevádzku spoločnosti, výskumné techniky alebo manažment, ak vykonávanie tejto činnosti nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku
 • ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov
 • ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi
 • ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života
 • ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania
 • ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • ktorému bolo udelené národné vízum a na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta výkonu práce – zamestnávateľ je povinný poskytnúť písomne úradu údaje na tlačive (nájdete tu), najneskôr do siedmich pracovných dní od vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny.

Povinnosti vo vzťahu k cudzineckej polícii – otázky prechodného pobytu za účelom zamestnania na území Slovenskej republiky

Zákon o pobyte cudzincov upravuje situácie, kedy cudzinec za splnenia istých podmienok, ktoré uvádzame nižšie nemusí žiadať o udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania.

Prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak štátny príslušník tretej krajiny spĺňa podmienky na pobyt podľa ustanovenia čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č. 562/2006 rady sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských víz) a:

 1. pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike
 2. je vyslaný zamestnávateľom so sídlom v členskom štáte na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom
 3. je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území Slovenskej republiky vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom
 4. je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vyslal na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky
 5. ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v roku, alebo
 6. ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu, zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci

V tomto prípade zamestnanec nemusí žiadať o udelenie prechodného pobytu za účelom výkonu zamestnania. Dôležitá je lehota 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky a splnenie podmienok podľa Nariadenia č. 562/2006 (kde je platný cestovný doklad, oprávnenosť zdržiavania sa na území EU – pobyt, víza a pod) a splnenie si povinností voči príslušnému oddeleniu cudzineckej polície, a to do troch pracovných dní od vstupu hlásiť policajnému útvaru začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu, ak mu bolo udelené schengenské vízum alebo národné vízum alebo ak sa od neho vízum nevyžaduje, ak túto povinnosť nemá ubytovateľ policajný útvar na požiadanie štátneho príslušníka tretej krajiny vydá potvrdenie o jeho pobyte. Štátny príslušník musí preukázať zabezpečenie ubytovania a finančné krytie pobytu na území Slovenskej republiky.

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie