Významné investície – zúženie oprávnení samospráv

V júni 2013 Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Novela prináša najmä tieto zmeny:

Definícia významnej investície

Novela definuje významnú investíciu ako stavbu, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ak:

 1. finančné prostriedky potrebné na uskutočnenie stavby sú v sume najmenej 100 miliónov eur  investičných nákladov
 2. je národohospodársky významná alebo jej realizáciou alebo uskutočnením sa vytvorí najmenej 300 nových pracovných miest
 3. vláda Slovenskej republiky o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme

Významnou investíciou je aj stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať podnik, ktorý nespĺňa podmienky č. 1. a 2. vyššie uvedené, ak:

 1. uskutočnenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovania činnosti vo významnej investícii, s ktorou technicky, technologicky alebo logisticky súvisí
 2. vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme

Investičné náklady

Novela zároveň uvádza definíciu investičných nákladov. Investičnými nákladmi sú:

 • dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky
 • dlhodobý nehmotný majetok do výšky 50 % hodnoty dlhodobého hmotného majetku podľa písmena a), ktorý vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentových práv, licencií, práv know-how alebo nepatentových technických poznatkov

Osvedčenie o významnej investícii a stavebný zákon

Pri významnej investícii nebude viac potrebné záväzné stanovisko obce ako dotknutého orgánu v územnom konaní. Osvedčenie o významnej investícii, ktorý vydá vláda, je dokladom, ktorý podniku postačuje k návrhu na začatie územného konania, k návrhu na začatie vyvlastňovacieho konania alebo k návrhu na začatie stavebného konania.

Vydaniu súhlasu vládou predchádza podanie žiadosti podnikom na príslušné ministerstvo. Žiadateľ predloží v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme žiadosť príslušnému ministerstvu a táto obsahuje:

 1. identifikačné údaje podniku
 2. plánovanú výšku finančných prostriedkov určených na realizáciu významnej investície v členení na jednotlivé roky realizácie stavby
 3. označenie katastrálneho územia, v ktorom bude stavba uskutočňovaná a požadovanú celkovú plochu výstavby v m2
 4. podnikateľský zámer významnej investície
 5. informácie o začatí realizácie stavby a predpokladaný termín skončenia realizácie stavby

Ministerstvo následne predloží vláde na schválenie návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii na základe žiadosti podniku. Urobí tak do 60 dní od podania žiadosti. Ministerstvo vydá osvedčenie o významnej investícii do 15 dní od schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Ak vláda návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii neschváli, príslušné ministerstvo žiadosť zamietne.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie