Významné investície – zúženie oprávnení samospráv

V júni 2013 Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Novela prináša najmä tieto zmeny:

Definícia významnej investície

Novela definuje významnú investíciu ako stavbu, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ak:

 1. finančné prostriedky potrebné na uskutočnenie stavby sú v sume najmenej 100 miliónov eur  investičných nákladov
 2. je národohospodársky významná alebo jej realizáciou alebo uskutočnením sa vytvorí najmenej 300 nových pracovných miest
 3. vláda Slovenskej republiky o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme

Významnou investíciou je aj stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať podnik, ktorý nespĺňa podmienky č. 1. a 2. vyššie uvedené, ak:

 1. uskutočnenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovania činnosti vo významnej investícii, s ktorou technicky, technologicky alebo logisticky súvisí
 2. vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme

Investičné náklady

Novela zároveň uvádza definíciu investičných nákladov. Investičnými nákladmi sú:

 • dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky
 • dlhodobý nehmotný majetok do výšky 50 % hodnoty dlhodobého hmotného majetku podľa písmena a), ktorý vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentových práv, licencií, práv know-how alebo nepatentových technických poznatkov

Osvedčenie o významnej investícii a stavebný zákon

Pri významnej investícii nebude viac potrebné záväzné stanovisko obce ako dotknutého orgánu v územnom konaní. Osvedčenie o významnej investícii, ktorý vydá vláda, je dokladom, ktorý podniku postačuje k návrhu na začatie územného konania, k návrhu na začatie vyvlastňovacieho konania alebo k návrhu na začatie stavebného konania.

Vydaniu súhlasu vládou predchádza podanie žiadosti podnikom na príslušné ministerstvo. Žiadateľ predloží v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme žiadosť príslušnému ministerstvu a táto obsahuje:

 1. identifikačné údaje podniku
 2. plánovanú výšku finančných prostriedkov určených na realizáciu významnej investície v členení na jednotlivé roky realizácie stavby
 3. označenie katastrálneho územia, v ktorom bude stavba uskutočňovaná a požadovanú celkovú plochu výstavby v m2
 4. podnikateľský zámer významnej investície
 5. informácie o začatí realizácie stavby a predpokladaný termín skončenia realizácie stavby

Ministerstvo následne predloží vláde na schválenie návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii na základe žiadosti podniku. Urobí tak do 60 dní od podania žiadosti. Ministerstvo vydá osvedčenie o významnej investícii do 15 dní od schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Ak vláda návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii neschváli, príslušné ministerstvo žiadosť zamietne.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie