Zápis do zoznamu podnikateľov od apríla 2015

Od 29.04.2015 nastali v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení iných zákonov (ďalej ako „zákon“) zmeny týkajúce sa zápisu podnikateľa do zoznamu podnikateľov. Na základe týchto zmien sa rozšíril zoznam dokladov, ktoré sú potrebné na zápis alebo na predĺženie zápisu do zoznamu podnikateľov.

Prílohy k žiadosti o zápis do zoznamu podnikateľov

Podľa § 26 ods. 2 zákona musí podnikateľ k žiadosti priložiť nasledujúce prílohy, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:

1. Výpis z registra trestov

nie starší ako tri mesiace

2. Potvrdenie príslušného súdu

(nie staršie ako tri mesiace) o tom, že podnikateľ nie je: 

 • v likvidácii; toto potvrdenie dokladá podnikateľ, ktorý nie je fyzickou osobou ani príspevkovou organizáciou, vo forme originálu alebo úradne osvedčenej kópie
 • v konkurze; to znamená, že na podnikateľa nebol vyhlásený konkurz ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
 • v reštrukturalizácii 

3. Potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne 

 • nie staršie ako tri mesiace
 • poisťovne potvrdzujú, že podnikateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
 • prikladá sa vo forme originálu alebo úradne osvedčenej kópie 

4. Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu 

 • nie staršie ako tri mesiace
 • daňový úrad potvrdzuje, že podnikateľ nemá evidované nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
 • prikladá sa vo forme originálu alebo úradne osvedčenej kópie 

5. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

 • prikladá sa výpis z obchodného/ živnostenského registra, prípadne iný doklad,
 • prikladá sa vo forme originálu alebo úradne osvedčenej kópie

6. Čestné vyhlásenia

Musia obsahovať podpisy osôb oprávnených konať v mene právnickej alebo fyzickej osoby, že podnikateľ: 

 • nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h) ,

Pozn.:1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.    

 • nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia
 • nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia 

7. Úhrada správneho poplatku

 • za zápis do zoznamu podnikateľov / predĺženie zápisu v zozname podnikateľov:66 Eur
 • úhradu správneho poplatku možno uskutočniť formou kolkov alebo formou prevodu na účet ÚVO, kedy je potrebné priložiť kópiu dokladu o zaplatení správneho poplatku

Platnosť zápisu v zozname podnikateľov na základe novej a úplnej žiadosti podnikateľa, ktorý na základe príloh spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní predĺži ÚVO. Túto žiadosť podnikateľ podáva najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu v zozname podnikateľov.

Čo je zoznam podnikateľov?

Zoznam podnikateľov je zoznamom, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej ako („ÚVO“). V zozname sú na vlastnú žiadosť zaradení podnikatelia, ktorí preukázali spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní. Tento zoznam sa riadi zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení iných zákonov. Do zoznamu podnikateľov sa zapisujú údaje a doklady, ktorými podnikateľ preukazuje, že spĺňa podmienky na účasť vo verejnom obstarávaní.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710