Predaj podniku alebo jeho časti

Predaj podniku si vyžaduje viacero úkonov, a to z daňového i právneho hľadiska. Ide zároveň o proces, s ktorým právny poriadok spája viacero požiadaviek a náležitostí, ktoré musia byť pri predaji splnené. S celým procesom vám pomôžeme.

96 € hodinová sadzba
od 14 dní podľa časovej náročnosti
Mám záujem o predaj podniku

Zmluva o predaji podniku musí mať písomnú formu a podpis predávajúceho aj kupujúceho musí byť osvedčený. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k veciam, ktoré sú predmetom zmluvy o predaji podniku, až dňom účinnosti zmluvy. K nehnuteľnostiam nadobudne vlastnícke právo až povolením vkladu do katastra nehnuteľností. 

Čo pre vás zabezpečíme

  • komplexný právny servis a poradenstvo
  • vypracovanie potrebnej dokumentácie
  • asistenciu pri plnení podmienok, ktoré zákon spája s predajom podniku

Obchodný zákonník v § 483 stanovuje, že predávajúci je povinný odovzdať a kupujúci prevziať veci zahrnuté do predaja ku dňu účinnosti zmluvy o predaji podniku. O prevzatí sa spíše zápisnica, ktorá bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. Akonáhle kupujúci prevezme veci zahrnuté do predaja, prechádza naňho nebezpečenstvo škody na týchto veciach.

Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na vady prevádzaných vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, o ktorých vie alebo musí vedieť. V opačnom prípade bude predávajúci zodpovedať za škody, ktorým bolo možné týmto upozornením zabrániť. 

Referencie od klientov

225 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Ako získam povolenie na predaj alkoholu v kaviarni?

Potrebovala by som povolenie na predaj alkoholu, nalievanie v kaviarni. Kde môžem získať toto povolenie?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Chov sladkovodných rýb – oprávnenie na podnikanie

Predmet podnikania Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi je zaradený medzi voľné živnosti. Avšak chov sladkovodných rýb podľa § 3 zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť bezobalový obchod?

Z formulácie činnosti nie je zrejmé, čo bude predmetom „obchodnej činnosti“, t. j. či nepôjde o predaj tovaru, ktorý je z režimu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie