Predaj podniku alebo jeho časti

Predaj podniku si vyžaduje viacero úkonov, a to z daňového i právneho hľadiska. Ide zároveň o proces, s ktorým právny poriadok spája viacero požiadaviek a náležitostí, ktoré musia byť pri predaji splnené. S celým procesom vám pomôžeme.

96 € hodinová sadzba
od 14 dní podľa časovej náročnosti
Mám záujem o predaj podniku

Zmluva o predaji podniku musí mať písomnú formu a podpis predávajúceho aj kupujúceho musí byť osvedčený. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k veciam, ktoré sú predmetom zmluvy o predaji podniku, až dňom účinnosti zmluvy. K nehnuteľnostiam nadobudne vlastnícke právo až povolením vkladu do katastra nehnuteľností. 

Čo pre vás zabezpečíme

  • komplexný právny servis a poradenstvo
  • vypracovanie potrebnej dokumentácie
  • asistenciu pri plnení podmienok, ktoré zákon spája s predajom podniku

Obchodný zákonník v § 483 stanovuje, že predávajúci je povinný odovzdať a kupujúci prevziať veci zahrnuté do predaja ku dňu účinnosti zmluvy o predaji podniku. O prevzatí sa spíše zápisnica, ktorá bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. Akonáhle kupujúci prevezme veci zahrnuté do predaja, prechádza naňho nebezpečenstvo škody na týchto veciach.

Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na vady prevádzaných vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, o ktorých vie alebo musí vedieť. V opačnom prípade bude predávajúci zodpovedať za škody, ktorým bolo možné týmto upozornením zabrániť. 

Referencie od klientov

244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie