Zoznam hospodárskych subjektov a ako oznámiť zmeny v zapísaných údajoch?

Až do 17.04. 2016 právna úprava verejného obstarávania upravovala zoznam podnikateľov. Nadobudnutím účinnosti novej právnej úpravy - zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon o verejnom obstarávaní") bol zoznam podnikateľov nahradený zoznamom hospodárskych subjektov, pričom ale zápis v zozname podnikateľov vykonaný do 17.04.2016 je v rozsahu zapísaných skutočností považovaný za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Prečítajte si aj:

Zoznam hospodárskych subjektov

Podľa zákona o verejnom obstarávaní vedie Úrad pre verejné obstarávanie verejne prístupný (na webovom sídle) zoznam hospodárskych subjektov, ktoré preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia. Zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov teda hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia.

Hospodárskym subjektom je v zmysle § 2 ods. 5 písm. a) fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú zakotvené v ustanovení § 32 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie je podmienkou účasti vo verejnom obstarávaní. Jedná sa o bezúhonnosť hospodárskeho subjektu, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo prokuristu vo vzťahu k taxatívne vymedzeným trestným činom (ako napríklad trestný čin podplácania, trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, trestného činu, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním a i.), neexistenciu nedoplatkov na daniach, zdravotnom a sociálnom poistení, skutočnosť, že na majetok hospodárskeho subjektu nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, likvidácii a ani proti nemu nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva na základe žiadosti hospodárskeho subjektu, ktorá obsahuje:

 • obchodné meno / názov hospodárskeho subjektu
 • adresu sídla / miesta podnikania / pobytu hospodárskeho subjektu
 • predmet činnosti
 • právnu formu
 • IČO (ak bolo pridelené)
 • údaje štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, prokuristu a člena dozorného orgánu (meno, priezvisko a adresa pobytu u fyzickej osoby a obchodné meno / názov a sídlo u právnickej osoby)
 • kontaktné údaje pre elektronickú komunikáciu
 • súhlas s registráciou na elektronickom trhovisku a súhlas s obchodnými podmienkami elektronického trhoviska (ak má hospodársky subjekt záujme o registráciu na elektronickom trhovisku)

Prílohami žiadosti sú:

 • výpis z registra trestov hospodárskeho subjektu, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu nie starší ako tri mesiace
 • potvrdenie z daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne o neexistencii nedoplatkov
 • potvrdenie zo súdu, že na majetok hospodárskeho subjektu nie je vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
 • doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
 • čestné vyhlásenie, že hospodárskemu subjektu nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

Zmeny v zozname hospodárskych subjektov

V prípade, že dôjde k zmenám údajov zapísaných v zozname hospodárskych subjektov, vzniká hospodárskemu subjektu povinnosť zmenu oznámiť Úradu pre verejné obstarávanie v lehote do 30 odo dňa, kedy zmena nastala.

Oznámenie sa uskutočňuje na predpísanom formulári, ktorého vzor je prístupný aj na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Spolu s vyplneným formulárom oznámenia je potrebné predložiť aj aktuálny doklad, ktorý zmenu preukazuje.

Pokiaľ by napríklad došlo k zmene konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, zmena údajov sa bude preukazovať výpisov z obchodného registra predmetnej spoločnosti. V uvedenom prípade by bolo potrebné predložiť taktiež výpis z registra trestov nového konateľa.

Oznámenie zmeny údajov je v zmysle položky 6a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnené sumu vo výške 16,50 EUR.

Neoznámenie zmien

V súvislosti so zmenami údajov zapísaných v zozname hospodárskych subjektov dávame do pozornosti aj ustanovenie § 182 ods. 3) písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého Úrad pre verejné obstarávanie hospodárskemu subjektu, ktorý si nesplní vyššie uvedenú oznamovaciu povinnosť uloží pokutu až do výšky 500 EUR.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710