Zápis konečného užívateľa výhod – zmena v zákone o obchodnom registri

Dňa 18.09.2019 bola prijatá aj novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o obchodnom registri“), ktorou došlo k predĺženiu lehoty, ktorú má obchodný register na spracovanie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra. 

Podľa novely účinnej od 01.11.2019 sa nebude na zápis konečného užívateľ výhod do obchodného registra pri návrhoch podaných povinnými osobami, ktoré boli v obchodnom registri zapísané pred 31.10.2018 aplikovať štandardná zákonná lehota dvoch pracovných dní s možnosťou predsedu registrového súdu zo závažných prevádzkových dôvodov lehotu predĺžiť najviac o 10 dní. Takéto návrhy na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra bude obchodný register povinný vybaviť do 30.06.2020. 

Povinné osoby, ktoré boli do obchodného registra zapísané do 31.10.2018 budú teda aj naďalej povinné podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod v lehote do 31.12.2019, avšak registrovému súdu sa poskytla lehota na vybavenie takýchto podaní až do 30.06.2020. 

V zmysle dôvodovej správy k novele je dôvodom tejto zmeny poskytnutie dostatku času registrovým súdom tak, aby zápisy konečných užívateľov výhod neovplyvňovali vybavovanie ich ostatnej agendy. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710