Získanie štátneho občianstva SR občanom Ruskej federácie

Podľa medzinárodnej zmluvy platnej medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou (č. 71/1981 Zb. o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva) nie je možné ponechanie ruského občianstva v prípade udelenia občianstva slovenského.

Vzhľadom na uvedené podľa článku V predmetnej zmluvy môže príslušný orgán Slovenskej republiky urobiť rozhodnutie o nadobudnutí štátneho občianstva jedného štátu až po predložení dokladu o prepustení zo štátneho zväzku druhým štátom (Ruskej federácie). 

Udeliť slovenské občianstvo[1] je možné len ak cudzinec[2]:

 1. má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo
 2. má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov (napríklad prechodný) a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo
 3. uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Podmienka pobytu sa zisťuje z vyjadrenia cudzineckej polície a preukazuje napríklad dokladmi o platení daní na území SR, pracovnými zmluvami na prácu vykonávanú na území SR, atď. Podľa nášho názoru nepostačuje pobyt v inom štáte (napríklad Česká republika) ani vydané schengenské víza na pobyt na území Európskej únie. 

Okrem vyššie uvedenej požiadavky pobytu musia byť pre udelenie štátneho občianstva splnené súčasne aj ďalšie podmienky:

 • preukázanie ovládania slovenského jazyka slovom a písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike
 • plnenie si povinností vyplývajúcich z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky
 • osoba musí byť bezúhonná, bez uloženia trestu vyhostenia, nesmie byť voči nej vedené trestné stíhanie alebo vydávacie konanie ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu či o administratívnom vyhostení alebo odňatí azylu
 1. § 7 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky
 2. Výnimkou sú špecifické prípady, t.j. ak:
  1. ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku
  2. má na území Slovenskej republiky nepretržitý trvalý pobyt najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov veku
  3. je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  4. je azylantom aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  5. sa narodil na území Slovenskej republiky a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  6. má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo
  7. je bez štátnej príslušnosti a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  8. bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  9. jeden z jeho rodičov bol v čase jeho narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom rodič – československý štátny občan nepožiadal o vyslovenie súhlasu krajský národný výbor s nadobudnutím československého štátneho občianstva a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pobyt cudzinca na obdobie dôchodku

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky občanom USA

Som bývalý občan Československa, mal som občianstvo Československa. V roku 1989 som emigroval a v roku 1996 som získal občianstvo USA. Stratil som...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vlastníctvo nehnuteľnosti a pobyt cudzinca na Slovensku

Som Srb, na Slovensku som 2 roky a mám prechodný pobyt. Kúpil som dom na Slovensku a dom je na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie