Živnostenské podnikanie od 01.08.2021

Dňa 18.06.2021 bol prijatý zákon, ktorým došlo k viacerým zmenám v právnej regulácii živnostenského podnikania. Zmeny nadobúdajú účinnosť od 01.08.2021 a majú smerovať k zjednodušeniu živnostenského podnikania, a tým k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Vybrané zmeny si priblížime v článku.

Živnosť cudzincov

Aktuálne znenie živnostenského zákona výslovne stanovuje, že fyzickým osobám s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, s udeleným pobytom na našom území, vzniká živnostenské oprávnenie najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky, teda nie už ohlásením živnosti, ako u ostatných ohlasovateľov.  

Myslí sa tým udelenie povolenia na pobyt podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zakotvenie takejto výslovnej formulácie je reakciou na zmeny súvisiace s obchodným registrom, keďže o d októbra 2020 sa živnostníci, fyzické osoby – cudzinci z tretích krajín nezapisujú do obchodného registra.

Zodpovedný zástupca

Po novom sa zodpovednému zástupcovi umožnilo oznámiť ukončenie výkonu funkcie. Zodpovední zástupcovia tak v prípade ukončenia funkcie nebudú odkázaní iba na súčinnosť podnikateľa – prevádzkovateľa živnosti. Podmienkou však bude preukázať, že o skončení funkcie podnikateľa vopred písomne informovali.

Prevádzkareň

Novelou sa predlžuje lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne. Nová lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne je do 15 dní od jej zriadenia.

Preukazovanie odbornej spôsobilosti

Na preukázanie odbornej spôsobilosti už postačuje kratšia prax v odbore alebo príbuznom odbore. Napríklad pri preukazovaní odbornej spôsobilosti predložením výučného listu už namiesto ročnej praxe v odbore bude postačovať šesťmesačná prax v odbore alebo namiesto dvojročnej praxe v príbuznom odbore jednoročná prax v príbuznom odbore.

Pozastavenie živnosti

Výraznejšou zmenou oproti pôvodnej právnej úprave je aj vypustenie minimálnej a maximálnej lehoty pozastavenia živnosti. Kým pôvodne bolo možné živnosť pozastaviť najkratšie na šesť mesiacov a najdlhšie na tri roky, od 01.08.2021 už zákon žiadne takéto lehoty nezakotvuje, hoci aj v novele sa pôvodne počítalo iba s upravením dĺžky lehôt, nie s ich úplným vypustením.

Remeselné a viazané živnosti

Novelou došlo k zníženiu počtu remeselných živností. Zmeny podľa dôvodovej správy k novele vyplývajú z  poznatkov aplikačnej praxe, najmä vo vzťahu k znižujúcemu sa záujmu o prevádzkovanie niektorých remeselných živností. Zmenu živností galvanizácia kovov a smaltovanie z remeselných na voľné živnosti dôvodová správa odôvodňuje verejným záujmom na ich zachovaní, v záujem ktorého je zjednodušenie podmienok prevádzkovania.

Pri viacerých viazaných živnostiach došlo k zjednodušeniu podmienok prevádzkovania. Napríklad pri viazaných živnostiach vývoj a výroba zbraní alebo streliva a opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore. Pôvodne požadovaná prax v trvaní najmenej desať rokov sa skracuje na šesť rokov.

Pri viazanej živnosti reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia sa znižuje miera regulácie pri preukazovaní praktickej činnosti v odbore reštaurovania pre jednotlivé požadované stupne vzdelania.

Pri viazanej živnosti sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) sa vypúšťa požiadavka preukazovania praktickej činnosti v odbore. Došlo tiež k upresneniu názvu dokladu o odbornej spôsobilosti, tak aby bol v súlade s terminológiou zákona o celoživotnom vzdelávaní.

 

 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Včelárstvo ako živnosť

Uvedená činnosť nie je živnosťou podľa živnostenského zákona. Zdroj: Okresný úrad

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako obnoviť pozastavenú živnosť?

Počas trvania pozastavenia prevádzkovania živnosti je možné živnostenskému úradu oznámiť zmenu obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti. Podľa § 57 ods. 5...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie